መሪር ጉዕዞ ኣልኣዛር ካብ ገርገራ ክሳዕ ገማግም ሊብያ

ኣብ ገርገራ ዓመት እየ ተኣሲረ። ኣብ 50 ሰብ ዘይትሕዝ ገዛ ክሳብ 150 ንኣክል እሱራት ኔርና። ክንድቅስ ከለና ክኣኽለና ካብ መንደቕ ናብ መንደቕ ብኣንሶላ ኣሲርና መደቀሲ ንሰርሕ ኔርና። ቀትሪ ተፈቲሑ ይውዕል ምሸት ከኣ ይእሰር፣ ገሌና ከኣ ኣብኡ ንድቅስ። ጫማ ኣይነበረናን። ስራሕ ክንወፍር ከለና ጥራይ ይወሃበና ኔሩ። ስራሕ ይሓይሽ ኔሩ፣ እንተወሓደ ደገ ውዒልካ ደኺምካ ትድቅስ። ግና እቲ ስራሕ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ። መግቢ እኹል ስለዘየለ ከኣ መሊሱ ይኸብደና ኔሩ። ድሕሪ ዓመት ናብ ኣሃዶይ ምስ ሰደዱኒ፣ ካብኡ ኣምሊጠ ናብ ዓዲ ከይደ። ኣብ ዓዲ ብዙሕ ከይጸናሕኩ ናብ ባረንቱ ኣምሪሔ። ወርቂ ብባህላዊ ኣገባብ ንዂዂዕቱ ዝኸዱ ስለዝነበሩ ከኣ ምስኦም ከይደ። ምስኣቶም ድማ ወርሒ ዝኸውን ጸኒሔ። እዚ ከኣ መካይድቲ ክደሊ እየ። ምስ ረኸብኩ፡ ምስ ክልተ ሰባት ተበጊስና ድሕሪ ናይ ሓደ ለይቲ ጉዕዞ ናብ ኢትዮጵያ ሰጊረ። Continue reading “መሪር ጉዕዞ ኣልኣዛር ካብ ገርገራ ክሳዕ ገማግም ሊብያ”

“እቶም ኣሰጋገርቲ ዝህቡና ዝነብሩ መግቢ ዓካት ጥራይ’ዩ ነይሩ!” – ሕሱም ተዘክሮታት ግርማይ ኣብ ጉዕዞ ስደት

ካብ ኤርትራ ክብገስ ከለኹ ናብ ሊብያ ክቕጽል እዩ ኔሩ። ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን። ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ድየ ወይስ ክተሓዝ ይፈልጥ ኣይነበርኩን። በቲ ኮይኑ በቲ ግና፡ ናብ ሊብያ ምብጻሕ ትሑዝ መደብ ገይረ እየ ዝተበገስኩ። ዝነበርኩላ ኣሃዱ ቦታኣ ኣብ ከባቢ ዶብ ብምንባሩ ባዕለይ ኢያ ሰጊረ። ዝኾነ ሽግር ከየጋጠመኒ ድማ ኣብ ዉሽጢ ሓንቲ ለይቲ መሬት ኢትዮጵያ ረጊጸ።  ኢትዮጵያ ምስ ኣተኹ ናብ መዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ’ዮም ወሲዶምኒ። ኣብ’ቲ መዓስከር፡ ምስ ዝፈልጦም ሰባትን ደቂ ኣሃዱየይን ስለዝረኸብኩ ናብኣቶም እየ ኣትየ። ጽቡቕ ገሮም እዮም’ውን ዝተቐበሉኒ።  ኣብቲ መዓስከር ነዊሕ ከይጸናሕኩ ግና ምስቶም ዝተቐበሉኒ ብጾት ጉዕዞና ክንቅጽልን ካብቲ መዓስከር ወጺና ናብ ሱዳን ከነብልን ወሲንና። ክሳዕ ሩባ-ተከዘ ንበጽሕ ናበይ ንኸይድ ኣለና ወለሓደ ዝፈልጥ ኣይነበረን። ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ይኸውን ኢና ናብኡ በጺሕና። Continue reading ““እቶም ኣሰጋገርቲ ዝህቡና ዝነብሩ መግቢ ዓካት ጥራይ’ዩ ነይሩ!” – ሕሱም ተዘክሮታት ግርማይ ኣብ ጉዕዞ ስደት”

“ስደት ክብደቱ ክትጸሮ ዘይትኽእል ጽዕነት ኣለዎ”

ዳኒኤል ካብ ኤርትራ ክወጽእ ካብ ዝሓስብ ነዊሕ ኣኳ እንተገበረ ክድግፎ ዝኽእልን ንመስገሪኡ ዝኸዉን ገንዘብ ዝኸፍለሉ ሰብ ስለዘይነበሮን ግን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዊሕ ግዜ የሕሊፉ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ግና ዘይሓሰቦ ነገር ኣጓኒፍዎ። ንሱ ዝርከባ ሓንቲ ቦጦሎኒ ናይታ ዝነበርራ ኣሃዱ ናብ ከባቢ ባረንቱ ትቕየር። ናብ ባረንቱ ምቕያሮም ዝሕብር መንቀሳቐሲ ኣብ ምሉእ’ቲ ዞቦ ብዘይጸገም ዘንቀሳቕሶ ስለዝነበረ ድማ ክሳዕ ዶባት ባዕሉ ክበጽሕ ሓሲቡ። መንገዲ ብልክዕ ስለዘይፈልጦ ግን ኣንፈት ዘለዎ ሰብ ክረኪብ ኣዋርሕ ወሲዱ። ንመማኽርቱን ዓርኩን ዝኾነ ወዲ ኣሃድኡ ብርሃነ ከኣ ሓሱቡ ኣካፈሎ። ብርሃነ ከኣ ከም ናይ ዳንኤል ሓሳብ ከምዘለዎ እንተኾነ ንመስገሪ ዝኸዉን ዝኸዉን ገንዘብ ከምዘብሉን ምስ ኣፍለጠ ፡ ክልቲኦም ብሓባር ክብገሱን ተረዳዲኦም። Continue reading ““ስደት ክብደቱ ክትጸሮ ዘይትኽእል ጽዕነት ኣለዎ””