ኣገናዕ

ካብ ቃሉ ጀሚርካ ስደት ኣሉታዊ ኣመት ዝሓዘ ኮይኑ፡ ዝኾነ ጥዑም ነገር ከምዘይብሉ ንርዳእ። እቲ ምንታይ እዚ ኣርእስቲ ክለዓል ከሎ፡ ጓሲስዎም ዝመጺእ ጉዳያት ሕቶ ሰብኣውነት ድሕነትን እዩ፡፡ ካብ ውሑስ ምሳጋር ካብቲ ዘሳድዶም ዘሎ ፈታኒ ኩነታት ምንባር ክሳብ ኣብቲ ይኾነንን ክነብረሉን እኽእል’የ ዝብልዎ ቦታ(ዓዲ) ንምብጻሕ ዘሎ ጉዕዞ ምስናይ ኩሉ ዓይነት ሽግራቱ ዘይጽወር ስለዝኸውን። ስለዚ’ዩ ከኣ ስደት ምስ ኩሉ ግናይ ሓድግታቱን በሰላታቱን፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ ንቡር ህይወት ዝገጥመካ ሃልኪ ውረድ-ደይብ ናብራ፡ ከም ሓደ ተወሳኺ ኣደራዕ ዝቑጸር። እንተ ንዓና ኤርትራውያን ከኣ’ሞ ታሪኽ ኣንጻርና ዝጸመደ ክመስል፡ ዝሓለፈ ከይኣክል፡ ንምንጋሩ ዘስደምም ሕማቕ ኣካይዳ ኩነታት ዓዲ፡ ሓደ ድሕሪ’ቲ ካልእ እናሰዓበ፡ ህዝቢ እዛ ዝኾና ክሳብ ዝጠፍኦ፡ ግዳይ ስደትን ማእሰርትን ኮይኑ ይርከብ። ዘይሕሱብ ዘጋጠሞ መስኪናይ ህዝቢ፡ ካብቲ ካብ ናይ መግዛእቲ ብዝተዓጻጸፈ መልክዕ ዝከፍአ ኣተሓሕዛ መንእሰያት ንምህዳም፡ እንታይ እዩ’ሞ ዘይተገብረ!? ብዘይምግናን ከኣ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞን ፈተነ ስደት ኤርትራዊ፡ ርእሱ ዝኸኣለ ኤፒካዊ(Epic) ዛንታ እናጸሓፈ ይሓልፍ ምህላዉ ኣየጠራጥርን። ዘይከም ናይ ካልኦት ኣህዛብ ታሪኽ ስደት፡ ኣብቲ ዝተሰደድሉ ዓዲ ዝግበር ፈተነታት ምጥያስን ምውህሃድን ኣብቲ ኣዕቚብካ ዘሎ ሕብረተሰብ ዘይጅምር ምዃኑ፡ ጉዕዞ ስደት ኤርትራዊ መንእሰይ ፍሉይ ይገብሮ። እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከለኻ ዝጅምር ሱግሚ ሞትን-ሕየትን፡ ናብ ዶብ እናተጸጋዕካ ብዝኸድካ ሓደገኛነቱ እናጎልሐ ዝመጽእ ምዃኑ ፍሉይ የብሎ። እቲ ኣብ ጎረቤት ሃገር ምስ ሰገርካ ዝወሃበካ ቕጽል ‘ስደተኛ’ ብብልሒ መላጸ ምስ ሓለፍካ ዝወሃብ ምዃኑ እዩ። ብድሕሪ’ዚ ዘጋጥም ኩሉ ዓይነት ፈተነታት ከኣ፡ ካልእ ገጽ ዛንታ’ቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ይኸውን። Continue reading “ኣገናዕ”

The tragedy of Eritrean parents

Translated from Tigrinya

While the issue of asylum from our country is going from bad to worse and has reached the alarming lever, it is logical to ask “is there any person left behind in Eritrea?”

Instead of enjoying family love, community support and care and the beautiful climate of the country and establish families almost every Eritrean adult has left the country or is on the process of leaving or planning to leave and subsequently is subjected to the difficult and challenging life of exile. The parents who are left behind in the country are suffering because of the separation of and have been unfortunate to see the fruits of good parenting as most of the families are affected by this tragic situation. And it is very sad when you see the old parents are no longer with their young children and there is none of them at least to support them at their advanced ages. Parents are left desperately in desolation with broken spirits and depressed mind. Continue reading “The tragedy of Eritrean parents”

ገንዘብና ክፈለና

ወዲ ሰብ ብኣፈጣጥራኡ ሰናይን ጽቡቕን እናዓየየ እናሓሰበን፡ ዕምሪ’ዛ ምድራዊት ህይወቱ እንተኣሕለፈ፡ እንታይ ዝጎድሎ ነገር ኣሎዎ? እናበልኩ ምሕሳብ ካብ ዝጅምር ዳርጋ ፍርቒ ካብ ዕድመይ ሓሊፉ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ከኣ ይትረፍ ንኣብ ከባቢየይ ዝነብሩ ሰባት፡ ነዛ ንባዕለይ ዝኸውን መተዓሻሸውን መዐገስን ዝኸውን መልሲ ወይ ትንታኔ ክቕርብ ዘይምኽኣለይ፡ እቲ ዝሰነፈ ሰብ ጌሩ ዘቑጽረኒ እናመሰለኒ፡ ነዛ ነብሰይ ይሓፍረላን ሳሕቲ’ውን ከም ዝጸልኣን ይገብረኒ። ከመይ ኢሉ እዩ እቲ ዝቐለለ ሕቶ ምህላው፡ ንዑኡ ዝበቅዕ ምላሽ ዝሰኣነና? ዋላስ ኣብቲ ዝረሓቐ ትሕተ-ውነና ኣዕሚቑና ስለእንቐብሮ’ሞ፡ ደሓር ከምዛ ወላሓንቲ እከይ ዘይገበርና፡ መዋእልና እናኣምሰልና ክንነብር ንፍትን። ወይስ ከምቲ ሓደ ወዲ ዓድና ጸሓፊ ዝበሎ “ምህላውና ንምርግጋጽ፡ ኣብ ልዕሊ ካልእ ከምዚ ከማና ፍጡር ቓንዛ ብምፍጣር’ዩ” እዩ። እቲ ጉዳይ ምርግጋጽ ህላውነት እንተኾይኑ፡ ካልእ እልቢ ኣገባብ መሊኡ እናሃለወ፡ ንምንታይ ቓንዛ?! ንምንታይ ሓጎስ ወይ ተድላ ዘይተመርጸ?! እብል። ዝዓበየ ግድል ህይወት ምዃኑ ደሓር ዶንጉዩ ዝበርሃለይ እዩ ዝመስል። ብቐደሙስ ደፋርን ዓሻን ኮንካ ኢኻ እምበር፡ ክደይ ሊቓውንቲ መዋእሎም፡ መሲኦም-ፈቲጎም፥ ሓሲቦም-ኣስተንቲኖም፥ ኣጽኒዖም-ተመራሚሮም፡ ርጡብ መልሲ ዘይረኸብሉ’ዶ ንስኻ፡ በቲ ዕሩብ ሕልናኻ ፍሒርካን ኩዒትካን’ዶ ከተውጽኦ ኮንካ? ደፋር መን ኮን ኮንካ ኢኻ ንስኻ? ትብለኒ ዘላ እናመሰለኒ እዛ ነብሰይ “ ኦይ! ሓቕኺ ኢኺ ነብሰይ፡ ብቐደሙ’ዶ!” እብል ብውሽጢ ልበይ። እዚ ኹሉ ኽሓስብን መኼዳ-በይነይ ከሰላስልን፡ ዝሰምዓንን ዝርእየንን ብዘይምህላዉ ሩፍታ ካብ ዝፈጥረለይ እዩ። ከምኡ እናበልኩ ከኣ ወቕቲ እዚ ኣርእስቲ ኣብ ዝበጽሓሉ፡ ብተመሳሳሊ ኣገባብ እናሰገርኩ ክሳብ ሕጂ ኣሎኹ። Continue reading “ገንዘብና ክፈለና”