“እቶም ኣሰጋገርቲ ዝህቡና ዝነብሩ መግቢ ዓካት ጥራይ’ዩ ነይሩ!” – ሕሱም ተዘክሮታት ግርማይ ኣብ ጉዕዞ ስደት

ካብ ኤርትራ ክብገስ ከለኹ ናብ ሊብያ ክቕጽል እዩ ኔሩ። ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን። ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ድየ ወይስ ክተሓዝ ይፈልጥ ኣይነበርኩን። በቲ ኮይኑ በቲ ግና፡ ናብ ሊብያ ምብጻሕ ትሑዝ መደብ ገይረ እየ ዝተበገስኩ። ዝነበርኩላ ኣሃዱ ቦታኣ ኣብ ከባቢ ዶብ ብምንባሩ ባዕለይ ኢያ ሰጊረ። ዝኾነ ሽግር ከየጋጠመኒ ድማ ኣብ ዉሽጢ ሓንቲ ለይቲ መሬት ኢትዮጵያ ረጊጸ።  ኢትዮጵያ ምስ ኣተኹ ናብ መዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ’ዮም ወሲዶምኒ። ኣብ’ቲ መዓስከር፡ ምስ ዝፈልጦም ሰባትን ደቂ ኣሃዱየይን ስለዝረኸብኩ ናብኣቶም እየ ኣትየ። ጽቡቕ ገሮም እዮም’ውን ዝተቐበሉኒ።  ኣብቲ መዓስከር ነዊሕ ከይጸናሕኩ ግና ምስቶም ዝተቐበሉኒ ብጾት ጉዕዞና ክንቅጽልን ካብቲ መዓስከር ወጺና ናብ ሱዳን ከነብልን ወሲንና። ክሳዕ ሩባ-ተከዘ ንበጽሕ ናበይ ንኸይድ ኣለና ወለሓደ ዝፈልጥ ኣይነበረን። ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ይኸውን ኢና ናብኡ በጺሕና። Continue reading ““እቶም ኣሰጋገርቲ ዝህቡና ዝነብሩ መግቢ ዓካት ጥራይ’ዩ ነይሩ!” – ሕሱም ተዘክሮታት ግርማይ ኣብ ጉዕዞ ስደት”

“ስደት ክብደቱ ክትጸሮ ዘይትኽእል ጽዕነት ኣለዎ”

ዳኒኤል ካብ ኤርትራ ክወጽእ ካብ ዝሓስብ ነዊሕ ኣኳ እንተገበረ ክድግፎ ዝኽእልን ንመስገሪኡ ዝኸዉን ገንዘብ ዝኸፍለሉ ሰብ ስለዘይነበሮን ግን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዊሕ ግዜ የሕሊፉ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ግና ዘይሓሰቦ ነገር ኣጓኒፍዎ። ንሱ ዝርከባ ሓንቲ ቦጦሎኒ ናይታ ዝነበርራ ኣሃዱ ናብ ከባቢ ባረንቱ ትቕየር። ናብ ባረንቱ ምቕያሮም ዝሕብር መንቀሳቐሲ ኣብ ምሉእ’ቲ ዞቦ ብዘይጸገም ዘንቀሳቕሶ ስለዝነበረ ድማ ክሳዕ ዶባት ባዕሉ ክበጽሕ ሓሲቡ። መንገዲ ብልክዕ ስለዘይፈልጦ ግን ኣንፈት ዘለዎ ሰብ ክረኪብ ኣዋርሕ ወሲዱ። ንመማኽርቱን ዓርኩን ዝኾነ ወዲ ኣሃድኡ ብርሃነ ከኣ ሓሱቡ ኣካፈሎ። ብርሃነ ከኣ ከም ናይ ዳንኤል ሓሳብ ከምዘለዎ እንተኾነ ንመስገሪ ዝኸዉን ዝኸዉን ገንዘብ ከምዘብሉን ምስ ኣፍለጠ ፡ ክልቲኦም ብሓባር ክብገሱን ተረዳዲኦም። Continue reading ““ስደት ክብደቱ ክትጸሮ ዘይትኽእል ጽዕነት ኣለዎ””

“በንዚን ዝተሓወሶ ማይ ኢዮም ዘስቲዩና ነይሮም”

በየናይ ከምዝጅምሮ ኣይፈልጥን እየ” ይብል ያሬድ ዛንታኡ ክጅምር ከሎ። ከም ኩሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ፣ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታትን ክልተ ሰለስተ ሕጋዊ መንገዲ ምፍሻላልን፣ እታ እንኮ ኣማራጺ ዝነበረቶ ብመንገዲ ሳሃራን ማእከላይ ባሕርን ጥራይ ኔራ። ምስ ሓደ መሳርሕቱ ዕላል ናይ ሊብያ ምስ ጀመሩ፣ እቲ ካልኣዩ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ሰምሳሪ ኮይኑ ከም ዝሰርሕ የዕሊልዎ። ኣስዕብ ኣቢሉ ከኣ ዋጋ ከምዝቕንሰሉ ኣተንብሃሉ። ያሬድ ከኣ፣ “ክሓስበሉ እየ አምበር ከምዚ ኢልካስ ኣይሕለፍን እዩ” ኢልዎ ተፈላልዮም። ኣይደንጎየን ድሕሪ ሒደት መዓልታት ድሉው ምዃኑ ነገሮ። እቲ ሰምሳሪ ከኣ ድሕሪ ሰሙን  ኣበገሶ። ያሬድ ዛንትኡ ይቕጽል… Continue reading ““በንዚን ዝተሓወሶ ማይ ኢዮም ዘስቲዩና ነይሮም””