ናዝሬት፡ ግዳይ መሸጣ ደቂ ሰባት

ሓምለ 31፡ 2016

ናዝሬት መኮነን ትብሃል ኣብ ወኪ-ድባ ተወሊዳ ዝዓበየት እያ ። ኣብ 2012 ብመንገዲ ሃይኮታ ንሱዳን ክትስገር ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ብራሻይዳ ተጭውያ ። ናዝሬዩት ኣብ ሃይኮታ ብመንገዲ ዳንኤል ዝስሙ ኣስጋራይ ንሱዳን ክትሰግር ከላ እያ በቲ ዝተሰማማዓ ዳንኤል  ዝስሙ ኣስጋራይ ናብ ራሻይዳ ተሸይጣ ። ሻቡ በቶም ኣስገርቲ ልዕሊ 20 ሽሕ ዶላር ክትከፊል ድማ ተነጊርዋ ። እቲ ዝተባህለቶ ገንዘብ ልዕሊ ዓቅማ ስለዝኾነ ስድረኣ ነናብ መቅርቦም ናይ ልመና ጥርዓን ኣቅረቡ ። እዚ’ውን ኣኻሊ ኣይነበረን ፡ ናዝሬት ገንዘብ ምሕዋል ኣቢኺ ተባሂላ በቶም ጨወይቲ ዝወርዳ ዝነበረ መግረፈትን ዓመጽን ኣመና ሰለ ዝመረራ ኣብ ሃለፍታ እያ ኣትያ ።

ሰሙናዊ በቲ ዓሙ መሓመድ ዝበሃል ሓልፊ ናይቶም ጨውይቲ ዝቀርበላ ዝነበረ ታህዲድን ምፍሪራህን ንጎኒ ገዲፍካ ተለፎን ናብ ስድራኺ ደውሊ ተባሂላ ምስ ስድረኣ እንዳ ተራኸበት ከላ ድማ ዝወርዳ ዝነበረ ማህረምቲ ክትጻወሮ የሸግራ ስለዝነበረ ዳርጋ ነቲ መልእኽቲ ብኣውያት እያ ትሕብሮም ዝነበረት ።

ገንዘብ ካብ ደገን ውሽጥን ተኣኪቡ ኣብ ምሕዋል ኣብ ዝቀራረበሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ፡ ናዝሬት ዝብል ሽም ካብቶም ከም ትርጁማን ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ሽማ ተጸወዐ ። ካብ’ቲ ተሓይራትሉ ዝነበረት ዳስ ብምውጻእ ድማ ኣብ ሓንቲ ሓመዳዊት ፒክኣፕ ዝዓይነታ ማኪና ክትስቀል ተሓበራ ፡ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ ክትሓትት እንተ ፈተነት ሕቶኣ ብጽፍዒት ተመለሰላ ።

ናዝሬት ድሕሪ ናይ ከባቢ 4 ሰዓት ጉዕዞ ኣብ ሓደ ልዕሊ 200 ሰባት ተሓይሮምሉ ዝጸንሑ ዳስ የእትዉዋ ። የዒንታ በቲ ፍጻመ ክትኣምን ኣጸገማ ። ኣብ’ቲ ዳስ ዝጸንሕዋ ሰባት ገጾም ዝተደወነ ተስፋ ዝቆሩጹ ምስ ምንባሮም እንዳ መላኣከ ሞት ዝኣተወት ኮይኑ ተሰመዓ ።  ‘’ ኣበይ ደኣ ሒዞምኺ ሓፍተይ ‘’ ቅርብ ኢሉ ዝሓተታ ሰብ እዩ ። “ኣብዚ እንዳ ዓሙ መሓመድ ዳስ እየ ኔረ።” ምስ በለቶ፡ “እሞ  ሸይጥኪ እዩ ማለት እዩ።” ኣርደኣ እቲ መንእሰይ ።

ድሕሪ ሳልስቲ ካብቶም ረሻይዳ ሓደ፡ “ናዝሬት” ኢሉ ብምጽዋዕ “ብኹቡር ዓዲገኪ እየ። ሰለዚ ኣብ’ዛ ሰሙን እዚኣ 35 ሽሕ ዶላር እንተ ዘይከፊልኪ ዕጫኺ ከምዞም ቅድመኺ ዝተሓርዱ ሰባት ክኸውን እዩ።” ብምባል ንገዛ ንኽትድውል ተለፎን ሃባ። ናዝሬት ዳግማይ መርድእ ኮና፡ እንደገና ንገዛ ካብ 20 ሽሕ ዶላር ናብ 35 ሽሕ ዶላር ከምዝደየበ እቲ ክፍሊት ንኽትነግሮም ኣመና ከበዳ ። ቁጽሪታት ጠዋወቐት ንገዛ ክትድውል ፡ ተለፎን ኣዳሃየት። ዝተቀበለታ ንእሽተይ ሓፍታ “ሃለው” በለታ። ንኽትነግራ ንብዓት እንደ ሰዓራ ንሳ’ውን “ሃለው” በለታ፡ እቲ ኣብ ቅድሚኣ ተገቲሩ ዘጓጥጠላ ዝነበረ ረሻይዳ ንኽትዛረብ ብዓይኑ እንዳ’ፋራረሃ። ናዝሬት “ሃለው” ብምባል፡ ዳግማይ ከም ዝተሸጠትን፡ በዚ መሰረት ከኣ 35 ሽሕ ክፈሊ ከም ዝበልዋ ንሓፍታ ነገረታ ። ሓፍታ ውን ንብዓት እንዳ ሰዓራ ነቶም ኣቀዲሞም ሒዞማ ዝነበሩ ሰባት ገንዘብ ክኽፍልዎም ምስ ደዎሉሎም ከም ዝሸጥዋ ስለዝሓበርዎም ስድራቤት ኣብ ከቢድ ጭንቀት ከም ዘለዉ ነገረታ ።

ነዚ ኩሉ መዓት ከምጽእ ድየ ወጽአ ብምባል ተስፋ ዝቘረጸት ናዝሬት ፡ ንሓፍታ መልሲ ምሃብ ዓቐብ ኮና። ፡ ኩነታታ ዝተረደኣ ሓፍታ ንስድራ ክትነግሮም ምዃናን፡ በታ ቁጽሪ ድማ ምሸት ክድዉሉላ ምኻኖምን ነገረታ ።

ደሃይ ጓሎም ዝረኾቡ ስድራ እንዳ ቦይ መኮነን ጭንቐቶም ብመጠኑ ፈዀሰሎም። እንተቲ ተባሂላቶ ዘላ ገንዘብ ግን መሊሱ የሕመሞም ። ልዕሊ ኩሉ ግን ደሃይ ጋሎም ምርካቦም የሐጎሶም ። ምሸት በታ ናዝሬት ዝሃበታ ቁጽሪ ደወሉ። ዝተቀበሎም ሰብ ግን እቲ ዓሙ ባብክር ዝበሃል ወናኒ ናይቲ ኣረመናዊ ተግባር ነበረ። ብቋንቋ ክረዳድኡ ሰለ ዘይከኣሉ ግን ዓጸዎም ።

ንጽባሒቱ ንግሆ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ደወሉ። ዝተቀበሎም ሰብ ዲማ ጽቡቅ ትግሪኛ ዚዛረብ ኣስተርጓሚ ብምንባሩ፡ ክሉ ብዛዕባቲ ክፍሊትን ኩነታታን ሓበሮም ፡ ምስኣ ውን ኣራኸቦም ።

ስድራ እንዳ ቦይ ሞከነን ሕጂ ውን ሂወት ጓሎም ንምድሓን ተጓየዩ ፡ ኣብ ርእስቲ ካብ በተሰብን መቕርብን ለሚኖም ዘተራቐምዎ 20 ሽሕ ዶላር፡ ብገለ ፈተውትን መቕርብን 15 ሽሕ ዶላር ተለገሰሎም ።

ንጓሎም ዝኸውን ክፍሊት ብምእካቦም ሩፍታ እንዳ ተሰሞዖም ፡ ነቲ ክፍሊት ናብ’ቶም ከተርትን ጨወይትን ሰደድዎ ። ናዝሬት ገንዘባ ስለዝተኽፍለላ እቲ ኩሉ ግዜ ከም ሰይጣን ኮይኑ ዝቐርባ ዝነበረ ዓሙ ባብክር እንዳ ሰሓቀ፡ ከም መልኣኽ ኮይኑ ቀረባ ።  ኣብ ቅድሚ ‘ቶም ከም ጥሪት ናብ ዕዳጋ ወሪዶም ዝነበሩ ሰባት ኣውጽኡ ድማ ኣብነታዊት ሰብ ሰመያ። ቀልጢፋ ስለዝኽፈለት ድማ ካብ ሞት ድሒና ኣላ ብምባል ነኣዳ።

ብድሕሪኡ ንናዝሬት ኣብ ፒክኣፕ ጽዒኖም፡ “ኣበይ ኣሎኺ?” ኢሎም ሓተትዋ። ነቲ ቦታ ከም ዘይትፈልጦ ሓበረቶም ። ፒክኣብ ንናዝሬት ሒዛታ ተዓዝረት ፡ ኣብ ከባቢ ሓደ ውሑድ ተቀማጦ ዘለዉዎ ዓዲ፡ “ኣብዚ ውረዲ።” በልዋ። ናዝሬት “እዚ ዓዲ ኣይፈልጦን እየ።” ምስ በለቶም፡ “ደሓን ነዞም ዓዲ ሕተትዮም።” ኢሎም ደፊኦም ኣውረድዋ ። ናይ ቋንቋ ጸገም ዝነበራ ናዝሬት ናብታ ዓዲ ዘገም እንዳ በለት ተጓኦዘት ፡ እቶም ዓዲ ብትርኢታን ወጅሃታን ፍልይቲ ሰለዝኾነቶም ዘዝሓለፈ ቀው ኢሉ ክጥምታ ብጎባ ዓይና ትዕዘቦም ነበረት።

ኣብ መወዳእታ ሓደ ኣብ ዕድመ ከባቢ 40 ታት ዝግመገም ሰብኣይ ቀሪቡ ጠመታ ፡ ብዓረብ ጌሩ ድማ “ካበይ መጽእኪ” ኢሉ ሓተታ። እተን እብ ዳሳት ዘጠራቀመተን ዓረብ ጌራ ድማ “ተጨውየ ነረ” በለቶ እሞ፡ “እዚ ኣብ ዶብ ግብጽን ሱዳንን ዝርከብ ዓዲ ኢኺ ዘሎኺ። ኣብዞም እንዳ ፖሊስ ከነረክበኪ።” ብምባል ናብ ቶም እንዳ ጸጥታ ናይ ሱዳን ኣረከብዋ። ዘድሊ መርመራ ብምግባር ድማ ብመንገዲ ኣህግራዊ ማሕበር ስደተኛታት  ናብ ኣብ ምብራቅ ሱዳን ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ሰደድዋ ፡

ናዝሬት ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ትርከብ ኣላ ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s