እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኩነታት ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን

ሓምለ 31፡ 2016

መብዛሕትኡ ንስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገም ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ተመሲልካ ኣብ ርእሲኦም ዝግበር ዘሎ ግፍዒን ዓመጽን እዩ ። ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥመን ዘሎ ግፍዒን ዓመጺን መዘና የብሉን ፡ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሰራሕ ክወፍራን ክኣትዋን ከለዋ ከምኡ ውን ካብ ውራያት መርዓ መሳሊ ተሳቲፈን ንገዝኤን ክምለሳ ከለዋ ዝወርደን ጾታዊ ዓመጽ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ።

ንኣብነት ብዕለት 3 ሓምለ ዘጋጠመ ፍጻመ ምስ ንርኢ ድንሳ ጣህር እያ ትብሃል ድንሳ ምቅማጣ ከሰላ ኮይኑ  ምስ ሓዋ ኣብ ከሰላ ትነብር ዝነበረት መንእሰይ እያ ።  ሓዋ ምሸት ከባቢ ሰዓት 4፡00 ሓዎም ካብ ደገ ይመጽእ ሰለ ዝነበረ ንዑኡ ክቅበል  ኣብ ገዛ ገዲፍዋ ከደ ። ናይ ምሸት ከባቢ ሰዓት 8:00  ኣብ ገዝኣ ገጾም ዝተሸፈኑ ኮምኡ ውን ብሬት ዝሓዙ ዕጡቃት ካብ ገዝኣ መጽዮም ወሰድዋ ።  እዞም ገጾም ተሸፊኖም ዝወሰድዋ ሸፋቱ ኣማስይኡ ናብ ራሻይዳ ሸጥዋ ።

ኣብ ኢድ’ቶም ራሻይዳ ምስ ወደቀት ድማ 10 ሽሕ ዶላር ክትከፍል ተሓበራ ። ኣብ ሓዋ ብምድዋል ድማ ነገረቶ ሓዋ በቲ ፍጻመ ብጣዕሚ ሓዘነ ዝግበር ነገር ሰለ ዘይነበሮ ዲማ 10 ሽሕ ዶላር ከፊሉ ድሕሪ ሰሙን ኣውጸኣ ።

እዚ  ፍጻመ ዲማ ኢድ ቶም ጎረባብታ ዘለዉ ኤርትራውያን ከይሃለዎ ከም ዘይተርፍ እዩ ዝጥርጠር ፡ ምኽንያቱ ሓዋ ከም ዘወጸን ኣርሒቁ ከም ዝኸደን እቶም ሸፋቱ ኣጻርዮም ምምጸኣም እዩ ።

ድንሳ ሕጂ ኣብ ኻርቱም እያ ዘላ ። እዚ ሓበረታ ድሒሩ ስለ ዝመጻኒ እየ ብቁልጡፍ ናባኹም ዘብጸሖ ዘለኹ ፡ ኣብ ቀጻሊ መስ ድንጻ ኮፍ ኢለ ዘርዝር ሓበረታ ክሰደልኩም እየ ።

 

 

ኣብ ከተማ ካርቱም ምስ ሱዳናውያን ስድራቤት ትሰርሕ ዝነበረት ቅሳነት ጳውሎስ ትበሃል ኤርትራዊት ስደተኛ ፡ ቅድሚ 2 ወርሒ  (ኣብ ግንቦት 2016)ንስራሕ ኣቢላ መስ ከደት ክሳብ ሕጂ ደሃያ ኣይተረኽበን ፡ቅሳነት ጳውሎስ ኣብ ከተማ ከረን ተወሊዳ ዝዓበየት ክትከውን ከላ፡ ካብ ከረን እያ ንስደት ኣምሪሓ ። እዛ ካብ ፈለማ ወርሒ ሰነ ኣቢሉ ደሃያ ተሰዊሩ ዘሎ መንእሰይ መቅርባን በተሰባን ምስ ፖሊስ ሱዳን ብምትሕብባር ይደልይዋ ኣለዉ ።

 

27 ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ሓደጋ ምስጓግ ናይ ኤርትራ የንጸላልዎም

ኣብ ክፍላ ሰኔ፡ ካብ ኤርትራ ብመንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ኣቢሎም ናብ ሰዋኪን ሱዳን ዝኣተዉ  9 ደቅንስትዮ ዝርከበኦም 27 ስደተኛታት፡ መንግስቲ ሱዳን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕብባር ንኤርትራ ክጥርዞም ይጓየ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ። ንኤርትራ ከይስጐጉ ሓንቲ ጠበቃ ጓለንስተይቲ፡ ትጣበቐሎም ከም ዘላ ውን ተፈሊጡ ኣሎ። 3 ሽሕ ጂነ ሱዳን ከፊሎም ጉዳዮም ካብ ምስጓግ ድሒኑ ከም ዘሎ፡ 7 ካብኣቶም ‘ዉን  ብመንጎኛታትን ገንዘብ ብምክፋልን ወጽኦም ከምዘለዉ ፡ እቶም 20 ግን እብ እስርቤት ከተማ ኻርቱም (ኣብ ኡምዱሩማን) ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ ሎ ። እዞም ኣብ 20፡ ብዕለት 13 ሓምለ 2016 እዮም ካብ ሰዋኪን ናብ ቤት ማእሰርቲ ካርቱም ተሰጋጊሮም።

ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ካርቱም  ነዞም ኣብ እስርቤት ዝርከቡ 20ን ካልኦት እሱራትን ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ክመልሶም ይጓየ ከም ዘሎ ተፈለጡ ‘ሎ ። መንግስቲ ሱዳን ነዞም 20 ኤርትራውያን ኣብ ክንዲ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝመልሶም ኣብ እስርቤት ዳጉንዎም ምስ ምህላዉ ንኤርትራ ከይጥርዞም የሰክፍ ።

ኣፍሪካ ሞኒቶርስ ንገለ ካብቶም ብሰልዲ ዝወጹ ብተለፎን እኳ እንተኣዛራረበ፡ ዝርዝር ሓቤሬታ ክህቡ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s