“ስደት ድማ ፍታሕ ኣይኮነን ብፍላይ ስደት ሎሚ!!”

ቃለ-መሕትት ምስ ትሕቲ ዕድመ ኤርትራዊት ስደተኛ

ሹውሃት እዩ ስማ ። ኣብ ከባቢ ከረን ዝርከባ ዓድታት ተወሊዳ ዝዓበየት ከይጸንሐት ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ናብ ስደት ዘምረሐት – ግዳይ ናይቲ ኣብ ጉዕዞ ስደት ዝጎንፍ መከራ ዝኾነት ትሕቲ ዕድመ ኤርትራዊት ጓልንስተይቲ ድማ እያ። ኣብ ሱዳን ብሓፈሻ ኣብ`ታ ትነብረላ ዘላ ከተማ ካርቱም ድማ ብፍላይ ዘጋጥማ ዘሎ ጸገማት ብዝምልከት ከምኡ`ዉን ኣብ`ታ ሃገር ዝርከባ  ኤርትራውያን ደቂንስትዮ ስደተኛታት ዘጋጥመን ዘሎ ሽግር  ከመይ ከብዝመስል ሓበሬታ ከተካፍለና ዘአንገድናዮ ቃለ-መሕትት ይስዕብ።

  • ብመጀመርያ ምስ ነብስኺ’ዶ ከተላልይና፧

ሕራይ። ሸውሃት መንግስቱ ይበሃል ። ካብ ከረን ንሸንኽ ምዕራብ ኣስታት 15 ኪሎሜተር ዝረከብ ግላስ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ብ1999 ተወሊደ ፡ ካብ 1ይ ክሳዕ 5ይ ክፍሊ ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ግላስ ፡ ማእከላይ ደረጃ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓጋዝ ተማሂረ ። ኣብ 2014 ድማ ከም ዝበዝሐ ኤርትራዊ መንእሰይ  ንስደት ኣምሪሐ ።

 

  • ከመይ ነሩ ኩነታት ኣበጋግሳኹም ካብ ኤርትራ? ናብ ስደት ዘምረሓኪ መሰረታዊ ጠንቂ`ከ እንታዩ ነይሩ፧

ኩነታት ኣበጋግሳና ኣነ ምስ ሓደ ድራር ዝስሙ ጎረቤትና ኮምኡ ድማ ነብያት ዝሽማ ጋለሞይ ኢና ተበጊስና። ካብ ዓድና ግላስ ማለት እዩ ። እቲ ጠንቂ – ናብራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸረረ ምምጽኡን ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣነ ንስድራይ ንኽሕግዝ ብምባል እየ ትምህርቲ ኣብ 7ይ ክፍሊ ኣቃሪጸዮ ። እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ናብራ ናይ ገዛና ክመሓየሽ ኣይከኣለን ። ነቲ እንኮ ናብራ ናይ ገዛና ከማሓይሽ ህርዲግ ዝብል ዝነበረ ኣቦይ ውን ህዝባዊ ሰራዊት ብዝብል ምስምስ ብረት ከም ዝዓጥቅ ምስ ገበርዎ ፡ ቦኽሪ ገዛ ምስ ምንባረይ ሓላፍነት ወይ ውን ጾር ናይ ስድራ ናባይ ኮይኑ።  ወላዲተይ ውን ምሉእ ጥዕና ሰለ ዘይነበራ እቲ ሓላፍነት ዝያዳ ናባይ ዘዝዩ። ፡ ኣብ ከምዚ ህሞት ከለኹ ድማ ካብ ምምሕዳር ናይ ከባቢና ትምህርቲ ናይ ዘቃረጹ ሰባት ንታዕሊም ማለት ንሓሽፈራይ ክወርዱ ዝእዝዝ ናይ ጻውዒት ወረቀት ምስ መጻኒ ክጻወሮ ኣይክኣልኩን። በዚ ኣቦይ ብረት ዓጢቁ በዚ ድማ ኣነ ንታዕሊም ክወርድ ናይ ጻውዒት ወረቀት መጽይኒ ንኣሽቱ የሕዋተይ ከ መን ክጥውሮም ኣዝዩ ከበደኒ ። ኣእምሮይ ውን ክጭነቅ ጀመረ ። ሰለም ኣቢለ ዝሓደርኩለን እዋናት ኣዝየን ውሑዳት እየን ።  ሰለዚ እቲ እንኮ ከም ኣማራጺ ዝወሰድኩዎ ወይ ውን ፍታሕ ኢለ ዝኣምንኩሉ ንስደት ምቁማት ጥራይ ኮይኑ ።

  • ስደት ክትሓስብ ከለኻ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት የእቲኻ ኢኻ ትብገስ ብፍላይ ንጓልንስተይቲ ኣዝዩ ከቢድ ጸገም እዩ። ነዚ ኣብ ግምት የእቲኺ ዶ ተበጊስኪ ፧ ከመይ ከ ተዳሊኽሉ፧

ሓቂ እዩ።  ብፍላይ ንጓልንስተይቲ ኣዝዩ ከቢድ ጸገም እዩ ዘጋጥማ ። ንባዕሉ እቲ ባህርያዊ ተፈጥሮ ኣሎ ። ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽኩዎ ግን እቲ ናብ ከምዚ  ውሳነ ክትበጽሕ ዘገድድኻ ኩነት  እዚ ክጠቕሶ ዝጸናሕኩ ናይ ዓድና ኩነታት እዩ ። ብዝኾነ እቲ ኩነታት ምብጋስና ኣብ ኣጋ ምቅራቡ ኣነ ንዝኾነ ኣባል ስድራና ኣይነገርኩን በቃ ርክብና ኣብ ሰለስተ ሰባት ዝተሓጽረ እዩ ነይሩ። ኣባይ ኣብ ድራር ኮምኡ ድማ ኣብ ነብያት ዝተሓጽረ እዩ ነሩ ። ድራር ኣብ ድሮ ምብጋስና ንዓና ዘድሊ እዩ ዝበሎ ነገራት ሸማሚቱ ብምምጻእ ወጋሕታ ሰዓት 4፡00 ብሓንቲ ላኻ ጽዒና ዝነበረት ንእሸተይ ትዮታ ማኪና ክሳብ ኣቁርደት ተጻዒና ከድና።  ኣብ ኣቁርደት ምስ በጻሓና ድማ ኣብ ሓደ መዕረፊ ኣጋይሽ ምሉእ መዓልቲ ተዓጺና ድሕሪ ምውዓል ፡ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 1፡00  ኣንፈት ግዑዞና ንምዕራብ ተታሓሓዝናዮ ። ክሳብ ወጋሕታ ከባብ ሰዓት 5፡00 ክንጓዓዝ ሓዲርና ኣብ ሓደ ቦታ በጻሕና። ብልክዕ እቲ ቦታ ክፈልጦ`ኳ እንተ ዘይክኣልኩ ከም ዝመስለኒ ሞጎራይብ ዝበሃል ዓዲ እዩ ። ተቐማጦ ናይቲ ዓዲ ከይርኡና ብምባል ድማ ካብቲ ዓዲ ውጽእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ሩባ ምሉእ መዓልቲ ተሓቢእና ብምውዓል፡ ንጽባሒቱ ምሸት ጎዕዞና ከባቢ ሰዓት 11 ፡ 00 ናይ ለይቲ ፈለምናዮ ። ኣብዚ ናይ 2ይ ለይቲ ግዑዞና ነብያት ክትደኽመናን የእጋረይ ተታሒዘ  ክትብልን ጅመረት ። ናበይ ንኸይድ ከም ዘለና ዘይርደኣካ ጸምጸም ገልጎል ኮምኡ ድማ ህልም ዝበለ ጸልማት ብጣዕሚ ኢኻ ተስፋ ትቆርጽ ። ኣብ ከምዚ ህሞት ፣ ድራር ንነብያት ደጊፉ ሒዝዋ ክመጽእ ንድሕሪት ተመልሰ እንተ ኣነ ግን ዋላ ካ ካብ ነብያት ድኣ ይሓይሽ እንበር ድኻም ሲ ክስመዓኒ ጀሚሩ ነሩ ። ብዝኾነ ብሰንኪ ነብያት ግዑዞና ኣቃሪጽና ከነዕርፍ ተገደድና ። ድራር እስከ ጽንሓ ኣንፈት ርእየ ክመጻክን እየ ኢሉ ገለ ሜትሮታት ካባና ፍልይ ኢሉ ኣርሒቁ ክጥመት ጀመረ ። ናባና ምልስ ብምባል ድማ ቅሩብ ዋላ ካብዚ ከባቢ ክውል ኢና ነዕርፍ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ኢና ዘለና ብምባል ካብቲ ቦታ ክንቀሳቀስ ነገረና። ብኽንደይ ግዲ ሽምጥና ሒዝና ገፈፍ እና በልና ድማ ካብቲ ቦታ እልይ ኢልና ሓደርና ።

  • ኣብ ግዕዞኽን ዝኾነ ሰባት ኣየጋጠሙኽኒን ፧ ዋላ ናይተን ተሓልፍወን ዝነበርኪን ተቀማጦ ዓዲታት ፧

ግዑዞና ዳርጋ ብለይቲ ምንባሩ ኣብ በዓቲታት ኮይኖም ሓዊ ዘናኽሱ ሰብ ማላውቲ እንተ ዘይኮኖም ብዙሕ ዘጋጥመና ኣይነበረን ። ቀትሪ ድማ ምሉእ መዓልቲ ኢና ነዕርፍ ። ከምዚ ክገልጾ ዝጸናሕኩ ነብያት ኣዝያ ብድኻም ተሰኒፋ፣ እሞ ድማ ግዑዞና ገና ማንካ ከይተላዕሎ ፡ እቲ ሒዝናዮ ዝነበርና ስንቂ ብፍላይ ማይ ድማ በብቅሩም ክጽነቀቅ ጀመረ ። ሂወት ኣዝያ እና ኸበደትን እና ጸንከረትን መጸት። እቲ ኣብ ነብያት ጥራይ ዝነበረ ድኻም ናባይ ውን ቀስ ብቀስ ክልሕም ጀመረ ኣብ ሓንቲ ለይቲ 4 ወይ 5 ሰዓት ንጎዓዝ ዝነበርና 1 ሰዓት ውን ክንጎዓዝ ኣይከኣልናን ። ኣብ ገጽና ዝንበብ ዝነበረ ናይ ምሉእ ተስፋ ምቁራጽ ነቲ ተስፋ ቀስንቀና ዝሕልን ዝነበረ ድራር ውን ብከፊል ጸለዎ ። ፎርቶ ሳዋ ሓሊፍና ካባቢ ግርማይካ ኣብ ዝበጻሕናሉ ነብያት ሰብ ጸውዑለይ ይመውት ኣለኹ ማይ ማይ ክትብል ኣብ መሬት ተሰጢሓ ወደቀት። በቲ ህሞት ኣነ ኣዝየ ሰንበድኩ ንኡስ ኣውያት ውን ደርጋሕኩ ፡ ድራር እንዳ ጎየ ብምምጻእ ኣፈይ ዓበሰኒ ያኢ ዝኾነ ሰብ መጽዩ ከየትሕዘና እንተ ኣነ ግን ነታ ማይ ወዲእና ማይ ማይ እንዳ በለት እብ ቅድሚ ዓይነይ ተሰጢሓ ዝወደቀት ጋለኣሞይ ርእየ ከም ሕሱም ዓበድኩ ዝሞተት መሲሉኒ ድማ ንድራር ‘’ ድራር ኡይ ክብል ኢለ ሰብ ክጽውዕ በጃኻ ነብያት ትመውት ኣላ ‘’ ይብሎ ። ድራር ብተፈጥርኡ ርግእ ዝበለ ብምኻኑ ናተይ ሸገርገር ከየቅለበሉ ሃድኡ ብምምጻእ እብ ልዕሊ ታ ወዲቃ ዝነበረት ነብያት ቆመ ድድን ኢሉ ድማ ደጊፉ ኣብ ሓደ ትሕቲ ኦም ኣደቀሳ ። ጸልማት ምስ ምንባሩ ግን ኣበይ የደቅሳ ከም ዘሎ ዋላ ሓንቲ ይርኢ ኣይነበረን ። ንዓይ ማይ ከምጽእ እየ ብምባል ነታ 2ይ ማዓልቲ ብዘይ ማይ ገረው ረው ትብል ዝነበረት ጃሎና ኣሊዒሉ ተመርቀፈ ። ከባቢ ፍርቂ ሰዓት ደንግዩ ድማ ነቲ ሂወት ዝሰኻዕላና ማይ ሒዙ ብምምብጻእ ንነብያት ደጊፉ ከስትያ ጀመረ ። ነብያት በብቅሩብ ሂወት ክትመልስ ጀመረት። ግዲን ካብቲ ከባቢ ክንእለ ሰለ ዝነበረና ዲማ ድራር ንነብያት ናይ ተስፋ ቃላት እንዳኣስማዓ ማለት ሱዳን እቲ ኣብ ቅድመና ዝረኣየና ዘሎ ባና እዩ እናበለ ከተስፉዋ፣ ኣነውን ዋላ ካ ድኻም እንተ ነበረኒ ሓቦ ጌረ ክጎዕዝ ጀመርኩ ።

ከምዚ ኢልና እና ተጋዓዝና ከለና ንግዑዞና ዝሰናኽል ፍጻመ ተኸስተ። 2 ምሉእ ሴፍ ዝዓጠቁ መንእሰያት ቋንቋ ሕዳርብ እንዳ ተዘራረቡ ጎፍ በሉና ። ንእለቱ ሰፎም ብምምዛዝ ኣብ ዘለናዮ ኮፍ ክንብል ብእዳዎም ምልክት ገበሩልና ። ንድራር ጸዊዕም ሃሳስ ዝላህጁኡ ቃንቃ ትግሬ እና ተዛረቡ  እንታዎት እየን እዜኤን ብምባል ተወከሱዎ።  ድራር ድማ ‘’ እታ ሓንቲ ባዓልቲ ቤተይ እታ ሓንቲ ድማ ሓፍተይ እያ ‘’ በሎም ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ንድራር ሓንሳብ ብምባል ነታ በዓልቲ በትካ ድሓን ነታ ሓፍትኻ ግን ክህትህበና ኢኻ ብምባል ኣዋጠርዎ ። ብማዕዶ ድራር ምስኣቶም ክጨቃጨቅ ከሎ ይዕዘቦ ነረ። ቅኑቅኑኡ ግን ይርደኣኒ ኣይነበረን ። ድራር ናባይ ብምምጻእ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ነገረኒ ንእለቱ ኤልክትሪክ ከም ዝሓዘኒ ሰገጥ በልኩ ። የዒንተይ ንብዓት ቃጸረ ነብያት ውን ከማይ ። ዓው ኢሎም ‘’ ያዞል ‘’ ኢሎም ንድራር ጸውዕዎ ። ድራር ኣነ ሓፍተይ ክህበኩም ኣይክእሊን እየ ዋላ ውን ሰበይተይ ንዓይ ክልትኤን ሓደ።  እንተ ደሊኹም 1000 ናቕፋ ኣለዋኒ ኣብ ጅባይ ንዐን ክህበኩም ብምባል ክለማለሞም ጀመረ ። ደሓን ይእቶ እቲ ሓደ ተሰማመዐ እቲ 2ይ ዓርኩ ውን ከይፈተወ ተሰማምዐ ። 1000 ናቅፋ ካብ ድራር ተቀቢሎም ድማ ከዱ ።

ብድሕሪኡ ድራር እዞም ሰባት መዘዝ ከምጹልና ሰለ ዝኽእሉ ፣ ካብዚ ከባቢ ብቅሉጡፍ ክንስወር ኣለና ብምባል ቅልጣፈ ብዘለዎ ግዑዞ ካብቲ ከባቢ ተኣለና። ብኸምዚ ማለት ብሃሰሰ ለባም ኣካይዳ ድሕሪ 7 መዓልታት ግዑዞ ብመንገዲ ኣክራም ንከሰላን ኣተና ። ከሰላ ምስ ኣተና ኣብ ሓደ መስጊድ ድሕሪ ምእታው ነቲ ኣብኡ ዝርከብ ሸኽ ኩሉ ጸገማትና ሓበርናዮ።  እቲ ሸኽ ብግዲኡ ትፈልጥዎም በተሰብ ኣለዉኹም ዶ ኣብዚ ዓዲ ወይ ውን ቁጽሪ ተለፎኖም በለና ።  ድሮ ኣነ ካብ ገዛ ሒዘዮ ዝጸናሕኩ ቁጽሪታት ናይ ቤተሰብ ኣብ ከሰላ ዝቅመጡ ሰለ ዝነበረ ፡ ነቲ ሸኽ ኣቀበልኩዎ ። ደሓን ይእቶ እቲ ሸኽ ደዊሉ ኣራከበኒ። ቤተሰብና ውን ኣይሓመቁን ብህጹጽ ናብቲ መስጊድ ብምምጻእ ተረከቡና ።

  • እንታይ ተሰሚዒኪን ሱዳን ብሰላም ኣቲኺን ኮምኡ ድማ ብሰላም ናብ ቤተሰብ ምስ በጻሕኪን

ክገልጾ ኣይክእልን እየ ። እንዲዒ ኣነሰ ንኣቱ ኮይኑ ይስመዓኒ ኣይነበረን እንትርፎ ንመውት። ክሳብ ሕጂ እቲ ዝሓለፍናዮ ግዑዞ ክዝክሮ ከለኹ ርእሰይ እዩ ዘሕምኒ ብሓይሊ ኣምላኽ ግን ዛዚምናዮ ። ምኽንያቱ ዝኾነ ኣንፈት ወይ ውን ኣፍልጦ ኣይነበረናን ኣብ ርእሲኡ በቲ ንኸዶ ዝነበርና ኣካይዳ ክሳብ ተስፋ ምቁራጽ በጺሕና ዝብላዕ ዝስተ ውን ወዲኤና ነርና ። ስለዚ ከሰላ ምስ ኣተና ዝተሰመዓኒ ስምዒት ክገልጾ ኣይክእልን እየ። ዳግማይ ዝተፈጠርና ኮይኑ እዩ ተሰሚዒና ።

  • ብድሕሪኡ ኣንፈት ግዑዞኹም ናበይ ቀጸለ ?

ብድሕሪኡ ኣነን ነብያቲን ምስቶም ዝተቀበሉና በተሰብ 2 ወርሒ ድሕሪ ምግባር ፡ ንካርቱም ክንከይድ ከም ንደሊ ገለጽናሎም ። ንሳቶም ውን  ኣይተቃወሙናን እካ ደኣ ምሉእ ምትሕቢባር ብምግባር ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ማለት ብታህሪብ ንካርቱም ኣፋነዉና ። ካርቱም ብሰላም ድሕሪ ምእታው ፡ ኣነን ነብያቲን ኣብ ደገ ብዝቅመጡ የሕዋት ተደጊፍና ሓንቲ ንዓና ትበቅዕ እያ ዝበልናያ ጸባብ ገዛ ተኻሪና ምንባር ፈለምና ። ስራሕ ውን ጀመርና። ሂወት ካርቱም ውን ክጽንክረና ጀመረ ምኽንያቱ ከምድላይካ ክትሰርሕ ኣይትኽእሊን ኢኻ። መዓልታዊ ግፋ ናይ ስደተኛታት ሰለ ዘሎ ኣብ ርእሲኡ ድማ ገንዘብ ደልዮም ዝኸትሩ ሰረቅቲ ኣዝዮም ብዙሓት ስለዝኾኑ ፡ ከም ጋላንስተይቲ መጠን ግድን ኢኻ ክትስከ። ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ንጓልንተይቲ ብፍትወት ስጋ ስለ ዝጥምትዋ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዓዲ እዩ ። ብድሕሪኡ ኣነን ነብያትን ዝተሰማማዕናሉ ነገር እንተ ነይሩ ፣ ንሊብያ ብኡ ኣቢልካ ድማ ንኤውሮጳ ምስጋር እዩ ኔሩ ። በሓደ ከይንብገስ ድማ ተሰማሚዕና።

  • ሰለምንታይ ደኣ ብሓደ ዘይተበገስኪን ?

ብሓደ ምብጋስ ጽቡቅ እንድዩ ግን ከኣ ሳዕቤን ውን ኣለዎ ምኽንያቱ 2ተ የሕዋት ወይ ውን ቤተሰብ ብሓደ ክትብገስ ከለኻ ሕማቅ ድኣ ኣይምጻእ እንበር ብሓደ ኢኻ ትዓርብ ፡ ካብ ዝብል ርድኢት ኢና በበይኒና ንኽንብገስ ዝተሰማማዕና ። ኮይኑ ድማ ነብያት ኣብ ግንቦት ናይ 2015 ቀዲማትኒ ተበገሰት። ኣነ ውን ነብያት ሊብያ ምስ ኣተወት ማለት ካብ ጠራብሉስ ምስ ደወለትለይ ተበገስኩ ። ኣብጋግሳይ ብሓደ ኢብራሂም ዝበሃል ደላሊ እየ ተበጊሰ ። ክንብገስ ከለና ብሓንቲ ዓባይ ሎሪ ዝዓይነታ ማኪና ኢና ካብ ኡሙድርማን  ተበጊስና። ፡ ኣንፈት ግዑዞና ንሸነኽ ሰሜን ሒዝና ድማ ኢና ዝተበገስና። ኣብ ከባቢ ዶብ ሊብያ ምስ በጻሕና ድማ ንሓለዋ ስደተኛታት ዓሪዶም ዝጸንሑ ጃንጃዊድ ዝበሃሉ ወትሃደራት ሱዳን ተታሓዝና ። ኣብቲ ፈልማ እቶም ዘፋነዉና ሰምሰርቲ ( ደለልቲ ) ተለፎናት ደደዊሎም ፣ ድሓን ብገንዘብ ክትወጹ ኢኹም እሞ መንገድኹም ክትቅጹሉ ኢኹም ይብሉና ነሮም። ካብቲ ዝተታሓዝናሉ ቦታ ናብ ሓደ ብቴንዳ ዝቆመ ማዕስከር ድሕሪ ምውሳድ፣ ኣብኡ ሰሙን ድሕሪ ምግባርና ድንጉላ ናብ ዝበሃል ዓቢ ቤት-ማእሰርቲ ወሰዱና። ኣብ ድንጉላ ዝጸንሑና እሱራት ክገልጾ ኣይክእልን እየ፣ ክንዲ ጸግሪ ርእሲ እዩ ብዝሖም። ዝበዝሑ ናይጀርያውያን ፥ ሶርያውያን ፥ ሶማላውያን ፥ ኢትዮጵያውያን ፥ ህንዳውያን  ጸንሑና ። ገሊኦም ከምዚ ከማና ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ግን ከበድቲ ገበናት ፈጺሞም ዝተዳጎኑ እዮም ነሮም ።

ብድሕሪ እዚ ኣነ ኣብቲ ፈለማ ዝተታሓዝኩሉ እዋናት ኦርኒክ ናተይ ማለት መኒነተይ ብኢትዮጵያዊትን እየ ኣመዝጊበዮ። ሓደ መዓልቲ ነቶም  ምሳይ ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ግን ሓደ ንግሆ ንብምሉኡም በበስማቶም ጸዊዒም ኣብ ሓንቲ ዓባይ ዕጽውቲ ማኪና ክሰቅልዎም ጀመሩ ። ኣነ ግን ምስቶም ኢቶዮጵያውያን ተጸዋዕኩ 5 ሽሕ ጂነ ክኸፊል ውን ተወሰነለይ ። እንተ እቶም ምሳይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ግን ድሒረ ካብቲ እስርቤት ምስ ወጻኹ ንኤርትራ ከም ዝተጠረዙ ሰማዕኩ። ብጣዕሚ ድማ ጉህየ ። ነብያት ግን ኣምላኽ ብጽሕዮ ኣብ ዝበላ ኣብ ሃገረ ሆላንድ ሮተርዳም ብሰላም ኣትያ ሂወታ ትመርሕ ኣላ ።

  • እዚ ኹሉ ሓሳረ መከራ ሰጊርኪ ሎሚ ነቶም ካብ ኤርትራ ክወጹ ዝደልዩ ብፍላይ ንደቅንስትዮ የሕዋትኪ እንታይ ምኽሪ ምሃብክዮም ?

ኣይሰምዑኻን እዮም እንበር ምኽሪ ደኣ መሊኡ። ጽቡቅ ዲና ረኺብና ንሕና። ወላ ውን ኣብ ኤርትራ ጽቡቅ ሃዋህው እንተ ዘየለ ፣ ነቲ ዘሎ ሃዋህው ንቅይሮ ግን ባዕላትና እዞም መንእሰያት ኢና። ሰደት ስደት ምኻኑ ኣይተርፎን እዩ። ስደት ድማ ፍታሕ ኣይኮነን ብፍላይ ስደት ሎሚ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ካርቱም ሂወት ናይ ሃዳኒን ተሃዳኒን ኢና ነሕልፍ ዘለና። ምስቶም ብኣባላት ጸጥታ ሱዳን ዕለታዊ  ዝካየዱ ግፋታት ማለተይ እየ፡፡ ሰለዚ ነዞም ብሕጂ ንስደት ዘቋምቱ ብፍላይ ድማ ደቅንስትዮ በጃኹም ኣብታ ዘለናያ ዓቅሊ ገርና ንንበር እየ ዝብሎም ። ነዘን ዘለዋ ዘይምንግስታውያን ማሕበራት ድማ ነዚ ኣብዚ ኣብ ልዕሊ ስተደኛታት ዝፈጸም ዘሎ በደል ግቡእ ኣድህቦን ኣቃልቦን  ክገብራሉ ለበዋይ የመሓላልፍ  ።

 

  • የቐንየልና ሸውሃት ብጣዕሚ ፣ ነመስግነኪ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s