“ስደት ኣይመባልዕተይን እዩ”

ብሞኒተር ኣፍሪካ ሞኒተርስ፡

ስማ ዊንታ ትብሃል። እዚ ስም እዚ ብጸሓፊት ናይ’ዚ ዛንታ ድሕነታ ንምሕላው ዝተዋህባ ደኣ እምበር ሓቀኛ ስማ ኣይኮነን። ንጒዕዞ ስድተን ዘላቶ ህወይትን ከኣ ብኸም’ዚ ዝስዕብ ተንዘንትዎ።

ኣብ ከባቢ መንደፈራ  እየ ዓብየ ። ኣብ 1984  ተወልደ።  ኣብ ንኡስ ዕድመይ ዕድል ኣይገበርኩን፡ እቲ ከባብና ሓውሲ ገጠር  ስለዝነብረ፡  ናይ ትምህርት ዕድል  ክረክብ  ኣይካኣልኩን። ኣብ 1998፡ ኣብ ንኡስ ዕድመይ ሓዳር  ንኽገብር ብስድራቤተይ ተገድደ ኣብ ሓዳር ተጸመድኩ። ቅድሚ መርዓና ንበዓልቤተይ ኣይፈልጦን እየ ነይረ። ናብ ጎደቦ ዓድና ዝኾነት ዓዲ ስድራቤተይ ስለዝሃቡኒ ጓል 14 ከለኹ እየ ተመርዕየ። ምኽንያቱ ካብ ፍቓድ ወለደይ ክወጽእ አይካልኩን። ክገርመኩም ሐዳር እንታይ እዮ ኣፍልጦ ኣይነበረንን፣  ኣካላተይ እው’ን  ኣይተረርን። ኮታስ ንሓዳር ብቕዕቲ ኣይነበርኩን። ዝተመርዓኹሉ ወርሒ ጥሪ 1998 ኢዩ ነይሩ። ክገርመኩም ናይ መርዓይ  ናይ ስዋ ሕንኩሮ  ክሕንከር ከሎ  ኣነ ብድሕር  ህድሞና  ኮይነ ገበጣ  ይጻወት  ነይረ። ፍቓድ ወለደይ ክፍጽም እየ ተመርዕየ፣ ኣማርጺ ኣይነበርንን።

ባዓል ቤተይ ኣብ ኣገልጉሎት፡ ኣብ ዓሰብ ብምንባሩ ብዕርፍቲ ንክምርዖ ንሓደ ወርሒ  እዩ መጺኡ። ድሕሪ መርዓና ብቐጥታ ንቦትኡ  ኢዩ ተመልሱ።  ኣብ’ቲ ሽዑ ግዜ   ኣብ መንጎ ኤርትራን  ኢትጵያን  ኲናት ስለዝነበረ  ንቦታኡ ንክምለስ ግደታ ነበረ። ጋሕጋሕ ምድሪ ካብ ዓዲ ተበጊሱ ንቦታኡ ተጓዕዘ። ድሕሪ ምኻዱ ዳሃይ ስለዘጥፈአ አዝየ ተሽቀልኩ። ድሕር ወርሒ ይኸውን ግን  ‘ብሰላም ኣትየ’ ዝብል ደብዳቤ  ስደደለይ እሞ ብጣዕሚ ተደናፈቕኩ። ፍቕሪ ሕጽኖት ከይስተማቐርኩዎ፡ ምልሶት ናብ ስድራቤተይ ተመለስኩ። ድሕሪ ስለስተ ወርሒ ይኸውን ከኣ [እንዳሓሞይ] ሰይቲ ወድና ክንመልስ ኢሎም ሓተቱ። ቅነ ኣውዳአመት  ስለዝነበረ ከኣ ድሕሪ ምስ ስድራቤተይ ምጽንሐይ ከም’ቲ  ንቡር ናይ ሕብረተሰብና፡ ክዳነይን ጫማይን ከድኖም  እንዳሐሞይ መለሱኒ።

ብድሕር’ዚ  ምስ እንዳሓሞይ ክቅመጥ ጀመርኩ ። ኩሉ ግዜ ኣዕንተይ ንዕኡ [ንበዓልቤታ] ከቋምታ፡  ኣፈ ቤትና  ክሕሉው፡ ኣደዳ ሃንቀውታን ትጽቢትን ኮይነ ተረፍኩ። ኣብ ሕልመይ ኩሉ ግዜ  ምሳይ እዩ።  ክናፍቖ፣ ክሃርፎ  ጀሚረ። ድሕሪ ክልተ ዓመት ከኣ ኣብ 2000 ዓ.ም ኣብ መንጎ ኤርትራን  ኢትዮጵያን  አብ ዝተኻየደ ኲናት  በዓል ቤተይ ተሰወአ። ከምዝተሰዉአ ከኣ  ጸኒሖም ኣርደኡና። ብእኩብ እዮም አርድኦምና። ኣብ ሂወተይ  ዝኸበደ ሓዘን  ተሰምዓኒ። ብድሕሪ’ዚ ንሽሞንተ ዓመት ዝአክል  ምስ እንዳሓሞይ  ድሕሪ ምጽነሕ፡ ብፍቓድ እንዳ ሓሞይ፣ ንክስርሕ  ኢለ ንከተማ  ከድኩ።  ንእሽተይ ክፍሊ ብዚንጎ ገይረ ብምስራሕ ድማ ሻሂ ክሽቂጥ ጀመርኩ። በታ እንዳ ሻሂ  ድማ ክናብር ጀመርኩ። ብድሕር’ዚ ድማ አብ ቀዳመ ሰንበት፡ ኣብ ትርፊ ግዜይ ንተሰነይ እንዳተማላልስኩ ክሽቅጥ ጀመርኩ። ሸቐጥ ናይ ተሰነይ ድማ አብ መጀመርያ ጽቡቕ ከኽስበኒ ጀሚሩ ነይሩ። ብድሕር’ዚ አብ ካልአይ ግዜ ጉዕዞይ ከምቲ ዝተጽበኩዎ አይኮነን።  ከም’ቲ ኩሉ ዝፈልጦ ፍላንሳ ንብረት ሕዝካ እንተረኺቦምኻ ንብረትካ ይህግርዎ። ዕድል ገይርካ  እንተዘይረኺቦምኻ ከአ ብሰላም  ትአቱ [ትሓልፍ]። ኣብ ካላአይ ግዜ ካብ ተሰነይ ንብረት ሕዘ ክምለሰ ከለኹ ኩሉ ንብረተይ ፍላንሳ ወሰደሙለይ።  ብጣዕሚ ሰንቢደ፣ መረየት ከም አፍ ዕንቁ ጽበብትኒ። ብድሕር’ዚ ድማ  ኣብ ጽርግያ ኮፍ ኢለ ክሽቅጥ ጀሚረ። ኣብ ጽርግያ ድማ ሙንቺበ ዝሐዝናዮ ክህግሩ ጀሚሮም። እንኮ አማርጺ ዝነበረኒ ንሰደት ክወጽእ እሞ ሂወተይ ክልውጥ ዝብለ ሐሳባት መጸኒ።

ናብ ኣብ ከባብና ዝርከብ ምምሕዳር ብምኻድ ንሱዳን ክኸይድ ደሊየ ወረቀት [ናይ ደገፍ ዳብዳቤ] ንእምግረሽን ጽሓፈለይ በልኩዎ። ንሱ ብዝመለሰለይ መልሲ ከኣ ብጣዕሚ ተሰሚዑኒን ተቖጥዐን። “ንስኺ አይፍቀደክን እዩ፡ ምኽንያቱ ውላድ ሰለዘይብልኪ፡ ካብ’ዚ [ሃገር] ክትወጺ አይትኽእልን ኢኺ፣  አገልግሎት ክትወርድ አለኪ፣ ተዓሊም ድማ ዊዓ ክትወርዲ አለኪ ኢልኒ።” በለኒ።  ብጣዕሚ ተሰሚዑኒ። ደሓን በል ብምባል ካብ ቤትጽሕፈት ወጺአ እንዳበኸኹ  ንቤተይ ተመለስኩ። ኣብ  ከባቢና ዝነብረ ምምሕዳር [ኣመሓዳሪ] ናይ ግድን ንኣገልጎሎት ንዊዓ ክትወርዲ  ኣለኪ ብምባል ወረቀት  መጽዋዕታ ኣምጽኣለይ። ብጣዕሚ ተስሚዑኒ። ባቃ ሓንቲ  ኣማርጺት ዝነበረትኒ ወይ ሓዳር ክገብር ወይ  ንስደት ክወጽእ። ንስደት ክውጽእ ከኣ ወሰንኩ። ብኸመይ ካብ  ኤርትራ ክወጽእ ከምዝኽእል ሜላ ንምምሃዝ ኣብ ሓሳብ ተጸመድኩ። ንጽባሕቱ፡ ብዕለት 25/5/2014  ከኣ ካብ  መንደፈራ  ናይ ንግሆ ሰዓት 8፡00 ተበግሰ፡ ልክዕ ሰዓት 11፡00  ናይ ንግሆ አስመራ አተኹ። ንተሰነይ ትኬት ቆርጺ ሓደርኩ። ንግሆ ወጋሕታ፡ሰዓት 4፡00 ጒዕዞ ንተሰነይ  ፈለምኩዎ።

ድሕሪ ነዊሕ ጒዕዞ  ኣብ ከባቢ ባርንቱ ምስ በጻሕኩ ከኣ ሓደ ኬላ ጸንሓኒ። “ውረዲ መንቀሳቐሲኺ ብቑዕ ኣይከነን” ብምባል  ኣጒባዕባዓለይ [እቲ ተቛጻጸሪ]።  ነቲ ዝሓዘኒ መንእሰይ “ስምዓኒ፡አነ ሰበኣየይ ስለዝተሰዉኣ፡ ሓገዝ እንተኾነኒ ብምባል እየ ኣብ’ዚ መምጽእየይ።” በልኩዎ። እቲ መንእሰይ ሰንበደ።  “ሓቅኺ፡ ንሕና ተኣዚዝና ስለዝኾና ኢና፣ አይትሓዝለይ[ይቕሬታ]። ባቃ ኪዲ።” ብምባል  ኣብታ አውቶብስ አሰቂሉ አፋነወኒ። ጒዕዞ ቀጸል።  ካልእ ኬላ ድማ አብ ብለኮ ተሰነይ ጸንሓና፣ ብጣዕሚ ፈራሕኩ።

“ናበይ ኢኺ?” ኢሉ  ሓተተኒ [እቲ ወተሃደር]።

“ንብረት ከምጽእ።” ኢለ መለስኩሉ።

“ቅድሚ ሕጂ መጽእኪ ትፈልጥ’ዶ?” ኣስዒቡ ሓተተኒ። ትቕልጥፍ አብለ

“እወ ብዙሕ ግዜ ተመላሊሰ።” በልክዎ።

“ሕራይ።” ብምባል ይሕለፍ ገድፈኒ። ብሰላም ከኣ ንተሰነይ አተኹ።

አብ ተሰነይ ብዙሓት ሰለይቲ [ናይ’ቲ ስርዓት ስለዘለዉ] ክጥንቀቕ ከም ዘለኒ ንነብሰይ እኣመንኩዋ። ካብ ዝፈራሕኩዎ አይወጻእኩን ሓደ ዑማ [መጠምጠምያ] ዝተሽፈነ ሰብ ኣባል ስለያ ደድሕረይ ክስዕበኒ ጀመረ። ትኽ ኢለ ናብ ናይ ሽቐጥ ቦታ ከድኩ። ናብ’ቲ ቦታ ሽቐጥ ከኣ ደድሕረይ ሰዓበኒ። እንተኾነ ዋጋታት ንብረት ክሓትት ምስ ረአየኒ፡ ንድሕሪት ገጹ ተመልሰ። አነ ድማ ብካልእ መገዲ ገይረ ናብ ሓደ መዕረፍ አጋይሽ ብኻዳ ኣዕረፍኩ። ሓደ ለይቲ ኣብ ተሰነይ ሓደርኩ እሞ፡ ንጽባሒቱ  ካብ ተሰነይ ከብቢ ሰዓት ሓደ ናይ ኣጋ ምሸት ተበጊሰ ንጎልጅ  ጉዕዞይ ፈለምኩ። ካብ ጎልጅ ምስ ወጻእና፡ ሓደ ኬላ ጸንሓና። [ካብ መኪና] አውሪዶም ናብ ሓደ ብዓገፋ ዝተሰርሐ መጽለሊ ብምእታው ክልተ ሰባት ክሓቱኒ ጀመሩ ።ብፍርሒ ዝአክል ከኣ አካላተይ ርሃጽ ተሓጽበ።

“ናበይ ትኸዲ አሎኺ?” ብምባል ሓተተኒ።

“ንእምኒሐጀር።” በልኩዎ።

“እንታይ ክትገብሪ?” ኣስዒቡ ሓተቲኒ።

“ንሽቐጥ ዝኹውን ንብረት ከምጽእ።” በልኩዎ።

“እንታይ ዓይነት ንብረት?” ሓተተ።

“ነጸላ፡ ቡን፡ ግፍሮ በርበረ። በልኩዎ።

ነቲ ካልኣዩ “ሽቃጢት እያ።” ብምባል ትኺድ ኢሎም ለቐቑኒ።

“ተመስገን ፈጣሪ።” ብምባል ጒዕዞይ ቀጸልኩ። እምኒሐጀር ዝባሃል ዓዲ ከኣ በጻሕኩ። አብቲ ዓድ ብብዝሕ ሰለያ አለው። ሓንቲ መርዓት ከኣ አብ መገዲ ረኸብኩ።

“አብዚ ዓዲ ድዩ ዓድኺ? ብምባል ሐተትኩዋ።

“ እወ።” በለትኒ።

“እሞ ክትታሓባበርኒ፡ እንተክኢልኪ  መሕደሪ ሰለዘይብለይ፣ ዘይትሕድርኒ።” በልኩዋ።

እንዳፈርሐት “ሕራይ፡ ግን ዝሓተተኪ ሰብ ቤተሰብ ኢና በሊ።” ኢላ ኣጠንቀቐትኒ።

“ሕራይ።” በልኩዋ እሞ  ናብ ቤታ ኣምራሕና። እተን ጎረባብታ ከኣ “ካበይ ዝመጸት ዳአ እያ?’ ብምባል ሓተታ።  እታ መርዓት ትቕብል አቢላ “ካብ ተሰነይ።” ብምባል መለስትለን።

ዳሓር ብዕላል “እንታይ ድአ ትፈርሑ ድኹም?” ኢለ ሓተትኩዋ?

“እወ። ምክንያቱ ጋሻ ዝመጸኩም ንምምሕዳር ሓብሩ ብምባል ሐብሬታ ኣመሐላልፎምልና እዮም አብ አኼባ።” ብምባል መለስትለይ ። ብጣዕሚ ከኣ ፍርሒ ሓደረኒ። ምሸት ክንድቅስ እንዳ ተቓራረብና፡ አንቲ ሐብታይ፡ “አነ ንሱዳን ክሰግር ኢለ እየ መጸአ።” ብልኩዋ።

“እዉይ! እንታይ ትብል?” ብምባል ሰንበደት። “በሊ ክስብ ሰብ ዝረኽበልኪ ተጠንቀቒ።”ብምባል ኣጠንቀቐትኒ። እተን ጎርባብታ መጽአን “ጋሻ ከመይ ሓድራ?” ኢለን ከጣይቃ ይመጻእ’ሞ፡ እታ መርዓት ትቕልጥፍ ኢላ “ጋሻና ዳአ አንጊሃ ንተሰነይ ተመሊሳ።” ብምባል መልሰ ሃብተን።

“እዋይ ጻዕዳ ይጽናሓያ።” ኢለን ተመለሳ።እታ መርዓት ሰብዘስግርኒ ብምጥያቕ ሓደ መንእሰይ ረኸበትለይ።

“ገንዘብ ክትከፍሊ ኢኺ።” በለኒ።

“ብዙሕ እኳ የብለይን።  ሐሙሽተ ሽሕ ናቕፋ ክህበካ።” በልኩዎ። ሰሓቐለይ ከኣ!

“በዚ ግን አይወስደክን እየ። ዉሑድ እዩ። እሞ ዕድል እንተገይርኪ፡ ስብ መኻይዲ እንተረኺብኪ ክወስደኪ እየ።” በለኒ።

አምላኽ ኣሎ ብምባል “ሕራይ።” በልኩዎ። ድሕሪ ክልተ መዓልቲ መጸኡ ሰለስተ ስባት ረክበ አለኩ። ኣጆኺ ክንብገስ።” ኢና በለኒ። ብጣዕሚ ተሐጐስኩ፡ ምኽንያቱ ስለያ ከይረኽቡኒ ፍርሒ ነይሩኒ። ብዕለት 30/5/2014፡ ካብ እምኒሐጀር ንዶብ ሰዳን ጒዕዞ ፈለምና። መገዲ ሽድሽተ ሰዓት ብእግሪ ብምጒዓዝ ሓምዳይት ዝባሃል ናይ ሱዳን ቦታ ኣተኹ። ኣብ ሓምዳይ ዝርከብ ቤትጽሕፈት መምዝገቢ  ስደተኛታት [ላዕላዋይ ኮሚሽነር ዉድብ ሕቡራት ሃገራት] ድማ ተመዝገብና። ንሰለሰተ መዓልቲ ኣን ሓምዳይት ድሕሪ ምጽናሕ ከኣ ንሸገራብ ጒዕዞ ፈለምኩ። ክገርመኩም ነቲ ተጻዒናያ ዝነበርና ዓባይ መኪና ክልተ ናአሽቱ መከይን ረሽራሽ ዝዓጠቑ  ወተሃደራት ጽዒነን ብቕድሚት መሪሐናና ምስ ተበገሳ፡ እንታይ ተረኺቡ ብምባል ብጣዕሚ ፈርሐ። ደሮና እቲ ዘይውዳእ መገዲ ምድረባዳ እንዳ ቆሓምና ድማ ሸገራብ  አቶና። ኣብ ቤትጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዉድብ ሕብራት ሃገራት ስደተኛታት ኣቲና ከኣ ተመዝገብና። እቶም {ናይ ሱዳን} ኣባላት ስለያ ነተን ደቂ አንስትዮ ከም ድላዮም እዮም ዝጻወትለን። ብጣዕሚ አኻ ሂወትካ ትጸልኣ። አብ ሸገራብ ድማ ብጣዕሚ ሕማቅ ኲነታት ጸኒሑኒ።  ራሻይዳ ብብዝሒ ይንቀሳቐሱ ነይሮም፣ ይጨውዩ ነይሬም።አዝየ ፈራሕኩ። “ካብዚ ክወጽእ አለኒ  ብምባል፣ ንካርቱም ክኸይድ ሓሰብኩ።  ብታህርብ [ብዘይሕጋዊ] ከም ዝኽየድ ድማ ሓበሩኒ።

ድሕሪ ሐደ ሰሙን ከኣ ብዕለት 9/6/2014 ንካርቱም ጒዕዞይ ፈለምኩ። ካብ ሸገራብ ንገዳርፍ ኣብ ስወስድ ዘሎ ኬላ ብእግርና ሐሊፍናዮ። ምክንያቱ መንቀሳቐሲ ስለዘይነበረና ስለያ ከይረኽቡና ተሓብእና ከምንስግር ነይሩና። ኣብዚ ጒዕዞ’ዚ ‘አእግረይ ተቐላልጡ፡ ማይ ምዕጉ፡ ምኻድ ስኢነ። ብጣዕሚ እየ  ኣማሪረ። ጸሓይ ድማ ምስ ደቂ- ደቃ እያ ወሪዳ፣ ኣዝያ ብርትዕቲ እያ ነራ። መልሓሰይ ነቅጹ፣አብራኸይ ወለል ኢሉኒ፡ አዝየ አማረርኩ። ነብሰይ ‘ዉን ጸላእኩዎ። ብኽንደይ መከራ አብ ጽርግያ በጽሕኩ። ሓንቲ  ፒክአብ መኪና መጽአትና። ኣብታ መኪና 17 ሰባት ንኸውን ብጣዕሚ ተጨቃጭቅና ተሰቐልና። ክገርመኩም አእግርይ ቆሲሉ ብምንባሩ በቲ ምርጋግጽ ቃንዛ በርትዑኒ ኣዝየ ተሸገርኩ። ብኽያት ንብኽያት ኮንኩ። እንታይ እሞ ክገብር? ንሱ እዩ ክእለተይ። ኣካይደኦም ጠገለ  የብሉን፡ አዝዮም እዮም ዝጎዩ። ብድሕር’ዚ ድማ ሽድሽተ ሰዓት ይኸዉን ናብ  ሓደ  ሐጀር ዝባሃል ቦታ አቶና። ኣብ ሓደ ብጭቃ ዝተሰርሐ መርብዓት [ገዛ] አብኡ ዓጸዉና። ንአርባዓተ ሰዓት ዝአክል ኣብ ሐጀር ድሕሪ ምዕራፍና ብዕለት 10/6/2014፡ ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ምሸት ይኸዉን ጉዕዞ ብሎሪ ናይ ጽዕነት ንካርቱም ቀጽልና። ነዊሕ ተጓዕዝና ካርቱም ቅድሚ ምብጽሕና ሚኒባስ ቀየርና። ብድሕር’ዚ ፓሊስ ረኺቦምና። ዘሎ ገንዘብ፡ ሞባይል ገፈፎምና። ሰዓት 9፡30 ናይ ምሸት ይኸዉን ንካርቱም አቶና።

አብ ሐደ ገዛ ድማ ዓጸዉና። “ኩልኩም 60 ፓውንድ ናይ ሱዳን ክትከፍሉ ኢኪም።” ድማ በሉና። “ካበይ ክነምጽእ? ገንዘብና ፓሊስ አግድፎምና።” እንተብልናዮም መን ክስምዓንና። ብጣዕሚ ተጨናንቕና፣ ግን ኣማርጽ ኣይነበረን። [ኣብ ካርቱም ዝርከቡ] ቤተሰብካ ክወስዱኻ ኢሎም ዝመጸኡ ዕዳ ጽኒሕዎም ሽግር ኮነ።፡ እንተዘይከፍልካ  አይሰዱኻን ኢዮም።  አማርጺ የለን። “እንተ ዘይከፍልኩም ንፓሊስ ክነረኩብኩም ኢና።” ብምባል ድማ አፋራሩሑና። ኩሉ ቤተሰብን ኣሩኽን ምስ ከፈሉልና ከኣ ነናብ ንፈልጦ ፋሕ  በልና። ካርቱም ክልተ ወርሒ ጽኒሐ  ስራሕ ክደሊ ጀመርኩ። ቋንቋ ስለዘይክእል ክዕወት ኣይከአልኩን። ዝቕመጠሉ ዝነበርኩ ቦታ ኣብ’ቲ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝቕመጥሉ ጅረፍ ዝበሃል ቦታ ብምንባሩ፡ ብኣባላት ብፖሊስ ብርቱዕ ግፋ ዝካየደሉ ከባቢ ብምዃኑ ኣዝዩ ኣሽጋር ቦታ እዩ። እንተ ሕዞምኻ 500 ፓውንድ ትኸፍል። እንተ ዘይከፍልካ ንኤርትራ ይመልሱኻ። ብጣዕሚ እዩ  ዝሽግር ኣብ ሱዳን ምንባር።  “ካብ ንኤርትራ ምምላስ ንሊብያ ምኻድ ይሓይሽ።” እዮም ዝብሉ እቶም መንእሰያት። ኣማርጺ ‘ዉን የብሎምን። ንከይታሓዝ ካብ ገዛ ኣይወጽእን እየ ነረ። ምኽንያቱ ካብ ምንታይ ኣምጻአ ክኸፍሎም ተውሳኸይ። ብድሕር’ዚ ድማ

“ኣብ ጁባ ስራሕ አሎ።” ኢሎምኒ። “ንጁባ ብምንታይ ገይርካ ይኽየድ?” ኢለ ሓቲተዮም።

“ገንዘብ ኢንተሊኪ ናብ ኢምባሲ [ኤርትራ] ኬድኪ ፓስፖርት ተውጸኢ።” አኢሎምኒ።

ናብ ኢምባስ ከይደ “ፓስፖርት ደልየ።” ምስ በልኩውም፡ “2% ግብሪ ትኸፍሊ፡ ናይ ፓስፖርት ድማ 1300

ፓውንድ ክትከፍሊ አለኪ።’ ኢሎምኒ።

“አነ ገንዘብ የብለይን፡ ሽግርቲ እየ በዓል፣ ቤተይ ተስወኡኒ እዩ ።ሕጀ ግን እንታይ ክትሕግዘኒ ትእእል? ኢለ ሓቲተዮ።

“ሓንቲ ክሕግዘኪ አይክእልን እየ።እንድሕሪ ደሊኺ ንዓድኺ ተመለሲ።” በለኒ። ብጣዕሚ ሓዝነ። ግን ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ኢየ ነይረ። ጸሐይ እንዳተሃረምኩ ከኣ ንገዛይ ተመለስኩ። ኤርትራውያን መንእሰያት ጐረባብተይ “ [ንሕና] አዋጺእና ብታህሪብ ንጁባ ክንሰደኪ።” በሉኒ። ድሕሪ ሰሙን ከኣ ንሶም ብዘዋጽኡለይ ገንዘብ ንጁባ ተብገስኩ። ጒዕዞና ብፒክኣብ መኪና እዩ ነይሩ። ድሕር ነዊሕ ናይ ሰለሰተ መዓልት ነውሕ ጒዕዞ ሓደ ሩባ ረኸብና። ነቲ ሩባ ብጀልባ ሰገርናዮ። ብድሕር’ዚ ንዋው ዝበሃል ናይ ደቡብ ሱዳን ከተማ ኣቶና። ሓደ ለይቲ ሓዲርና  ከኣ ብዓባይ መኪና ገይርና ጒዕዞ ንጁባ ተብገስና። እቲ ዘሰንብድ ከኣ ኣብ መገዲ ሸፋቱ ከቲሮምና። ንዓና ኣብ ውሽጢ መኪና፡ መጋረጃ ሽፊኑና ስለዝነበረ ኣይረኣዩናን። ነቲ ኣውትስታ ግን አውሪዶም፡ በጥ አቢሎም ኣጋፊዖሞ። “እዋይ! ከምዚ ኣሎ ድዩ?” ብምባል ናይ ሂወት ፈተና ኣስደሚሙኒ። ብጣዕሚ ከኣ ራዕዲ ኣተወኒ። ዘሎ ገንዘቡን ክዳውንቱን ዘሪፎም፡ ዕርቃኑ ምውጻእ ብኮስቱሞ ጥራሕ ገዲፎሞ። ብጣዕሚ ኢኻ ትሐዝን። አዝየ እየ ስንብደ። እቲ አውትስታ ኣብ መርየት በጥ ምስ በለ ወላ እቶም ሸፋቱ ከይዶም ከሎዉ ብፍርሒ ዝአክል ከባቢ ሐደ ሰዓት ይኸዉን ክትንስእ ኣይከኣለን። ድሕሪ ነዊሕ ምጽባይን ንሕና ”ሃይ ሃይ፡ ተንስእ ከይዶም እዮም ።” ብምባል ኣተንስእናዮ። “እውይ ተመስገን ፈጣሪ፡ ከይዶም’ዶ?’ እንቋዕ ኣይቀተሉኒ፡ ብጣዕሚ እየ ፈርሐ ነይረ።”  ብምባል ተንሲኡ ከኣ ጒዕዞና ቀጸልና። ምስኪናይ አውትስታ ብዘይ ክዳን ጒዕዞ ቀጸልና። ካብ ዋው ቦር ዝባሃል ሓደርና።

ድሕሪ ናይ ሰለስተ ማዓልቲ ነዊሕ ጒዕዞድማ ንጁባ፡ ሰንበት መዓልቲ አቶና። ኣብ ጁባ ድማ ዘይተጸበናዮ ኩናት ጸንሓና። “ኳሕ”፡”ኳሕ”፡”ኳሕ” ዝብል ድምጺ ጠያይት ብቅድመና ቪው ቪው እንዳበለ እዩ ዝሓልፍ  ነይሩ። ኣነ ሽዑ ዘይተጸበኹዎ ጸኒሑኒ ብጣዕሚ ተዳሃልኩ። ኣነ ሰሪሐ ህወተይ ክልውጥ ዝሓስብኩ፣ ዘይሐስብኩዎ ህወተይ ኣብ ሐደጋ እተያ አይንላዕሊ አይንታሕቲ ኮንኩ። ብጣዕሚ ተጨነቕኩ ።እንታይ ከምዝገብር ጠፍኣኒ። ሬሳታት ኣብ ጎደና ተዛሕዝሖም ምስ ረአኹ ከኣ ሂወት ኮንቶ ምዃና ተገንዘብኩ። ነብስኻ እዩ ዘጽልእ። ብድሕር’’ዚ ኲናት ዝግ ምስ በለ፡ ድሕሪ ሰለሰተ መዓልቲ ብናይ ጽዕነት መኪና ጉዕዞ ንካፓላ ነቀልና። ድሕሪ ሽሞንተ ሰዓት ጉዕዞ ናብ[ኑሙለ] ዶብ ኡጋንዳ በጻሕና። ነቲ ዶብ ብእግርና ከምንሰግሮ እቲ

ኣውትስታ ሐቤሬታ ሂብና። “ሕራይ” ብምባል ከኣ ጒዕዞ ብእግሪ ተተሓሐዝናዮ። ፍርሒ ስለዝነበረኒ [ከብደይ]፡ ሕብጭብጭ እንዳበልኒ ነቲ ዶብ ሰጊረዮ። ከም ዘይሰገር የለን  ሰጊረዮ። ብድሕሪ ምስጋረይ እታ ናይ ጽዕነት ዓባይ መኪና መጺኣትኒ። ተሰቒለ  ከኣ ጒዕዞና ቀጸልና። ድሕር ነዊሕ ጒዕዞ ምሸት፡ ሰዓት 9፡3 ንካምፓላ አቶና። “ተመስገን ፈጣሪ።” ብምባል ከኣ አምላኸይ አመስገንኩ። አብ ናይ ሐበሽ ሆተል ድማ ኣዕረፍኩ። ሕጂ ኣብ ካምፓላ እነብር አለኹ። ሂወት መራር እያ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s