ቤት-ማእሰርቲ ሁዳ – ድጓና ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይፍርዲ

መላለዪ፥ እዚ ቃለ-መጠይቕ እዚ ኣብ ጥሪ 2017 ዝተኻየደ እዩ። ጸኒሕና ከነራጋግጾ ከም ዝፈተና ከኣ እተን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒነን ዝነበራ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ የካቲት 2017 ንኤርትራ ከም ዝተሰጓ ሓበሬታ ረኺብና።

መተሓስሰብ፥ ንድሕነቱ ክንብል ስም  መኮንን ኣባል ጸጥታሱዳን ከም ዝለወጥናዮ ከነዛኻኽር ንፈቱ።

ኣብ ናይ ሓንቲ ሱዳናዊት መሓዛይ  ሰነ-ስርዓት መመረቅታ ንምስታፍ ኣብ ዝተጸንበርኩሉ ኣጋጣሚ እዩ። መሓዛይ ምስ ኣባላት ስድራቤታ ኣላለየትኒ። ኤርትራዊት ዜግነትን ካብ ሃገረይ ሃዲመ ኣብ ሱዳን ዝቕመጥ ዘለዂ ስደተኛን ምዃነይ ኣብ ምልላይና ዝፈለጡ ስድራኣ ጽቡቕ ኣቀራርባ እየ ርእየሎም። ድግስ ኣብ ምውዳኡ ኮይኑ ንገዛይ ኣብ ዝተበገስኩሉ ሰሚር ዝስሙ ዓቢ ሓዋ ንመሓዛይ  ናብ ደገ ወጺኡ ተደሃየኒ። ኣባል ጸጥታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሁዳ ከምዝኾነ ድሕሪ ምሕባር፥ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተቐዪደን ዘለዋ ዓሰርተታት ኤትራውያን ደቀኣንስትዮ ዘሕልፈኦ ዘለዋ ጸገምን ህልዊ ኩነታት ንኽትርዳእ ዘሎ ናይ ቋንቋ ግድላትን ዘርዚሩ ሓበረኒ። ኣገዳስነት ናይቲ ኩነታት ሻቡ ተገንዚበ ድማ ንሓዊ መሓዛይ ከይተደናጎየ ናብቲ ቤት-ማእሰርቲ ክወስደኒ ሓተትኩዎ እሞ እወታዊ ግብረመልሲ ረኸብኲ።

ዝተቛጸርናሉ ሰዓት ኣኺሉ፥ ምስ ሰሚር ተተሓሒዝና ናብ ቤት ማእሰርቲ ሁዳ በጻሕና። እቲ ቤት ማእሰርቲ – ናብ ሱዳን ብሓፈሻ ናብ ከተማ ካርቱም ድማ ብፍላይ ክኣትዉ ዝተሓዙ፥ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ካርቱም ኣብ ዝካየዱ ኣልመምቲ ግፋታት ዝቕየዱ ስደተኛታት ከምኡ ድማ ከበድቲ ገበናት ዝፈጸሙ ሱዳናውያን ዝእሰሩሉ ማእከል እዩ። ሰሚር ኣባል ጸጥታ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብምዃኑ ናብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ጸገም ክኣቱ ክኢለ።

ሰሚርንውሽጢ ሒዙኒ  ክኣቱ እንከሎ  መንፈስ ናይቲ ቤት-ማእሰርቲ ክብድብድ ኢሉኒ። ኣብታ ጸባብ ቤት-ጽሕፈቱ ምስ ኣተዂ፣ ሰሚር ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ ቤት-ማእሰርቲ ሂቡኒ። ‘’እተን ዝበልኩኺ ኤርትራውያን  ደቂ ኣንስትዮ ገሊኤን ንከተማ ኻርቱም፣ ገሌን ድማ ንግብጺ ከምኡ ውን ንሊብያ ክኣትዋ ከለዋ ዝተታሕዛ እየን ። ብፍላይ እተን ንካርቱም ክኣትዋ ዝተታሕዛ ዝኾነ ናይ ቋንቋ ዓረብ ኣፍልጦ ዘይብለን እየን። ኣብ ንገብረአን መርመራ ድማ ብጣዕሚ ኣሸጊረናና ኣለዋ። ካብ 3 ክሳዕ 6 ኣዋርሕ ዝገበራ እየን። ንሕጂ እተን 6 ወርሒ ገይረን ዘለዋ ናብዚ ከምጻልኪ እየ ኣዘራርብየን።” ኢሉኒ ንውሽጢ ገጹ ኣተወ ።

ድሕሪ ከባቢ ርብዒ ሰዓት ሰሚር 4 ኣዝየን ቀጠንቲ፡ ጸጉረን ዝተበታተነ፡ ገጸን ዝተደወነን ዝማደወን ዕባያ ዝተኸድና ኤርትራውያን መሪሕወን መጸ ። ስንባደይ ክቆጻጸሮ ኣይከኣልኩን። ብጣዕሚ ድማ ኣደንጊጸናኒ። ኣብ ክሊ ዕድመ 20ታት ዝርከባ ጎራዙ እየን።  ሰሚር ማይ ቀሪብልና፡ ከይስከፋ ብምባል ካብቲ ዝነበርናዮ ክፍሊ ወጸ ። ንገለ ደቓይቕ ዓይኒ ንዓይኒ ተጠማመትና። “ከመይ ቀኒኺን ሓፍትኺን ጓል ዓድኽን እየ፡ ኩነታትክን ክዕዘብ እየ መጽአ ዘለኹ። እዚ  ሱዳናዊ ኣባል ጸጥታ እዩ ኩነታትክን ነጊሩኒ ። ከም ኤርትራዊት ድማ ብጣዕሚ ሰለ ዝተሰማዓኒ እየ  ክመጽእ ዝወሰንኩ።” ብምባል ናይ ምቅርራብ መንፈስ ከንጽፍ ፈተንኩ።

ንእለቱ ኣብ ገጸን ገለ ተስፋ ተራእየኒ። ምስኣተን ብኸመይ ከም ዝተታሕዛ፡ እንታይ ጸገማት የጋጥመን ከም ዘሎ ሕጽር ዘበለ ዕላል ኣካይደ። መጀመርያ ምሉእ ስመንን ዕድማኤንን ብተርታ ኣብዚ ታሕቲ ክጠቅሰልኩም ።

 1. ሂወት መንገሻ ተስፋጋብር፤ ዕድመ፡ 29
 2. ዝያዳ መልኣከ ሃብቶም፤ ዕድመ፡ 25
 3. ንግስቲ ሕሩይ ዘርኣይ፤ ዕድመ፡ 21
 4. ሳሌም ንጉሰ ተስፋይ፤ ዕድመ፡ 21

ንሳተን  ካብ ግርባን ሓጀርን ንከተማ ካርቱም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክኣትዋ ከለዋ  ብኣባላት ጸጥታ ሱዳን እየን ተታሒዘን። ተታሒዘን ናብ ቤት-ማእሰርቲ ሁዳ ካብ ዝዳጎና ዛጊት ንኩነታተን ዝፈልጥ ዝኾነ ቤተሰብ ወይ መቕርብ የለን።

ቀጺለ  እምበኣር ምስኣተን ብተርታ ዝገበርኩዎ ዕላል ከስዕበልኩም።

 • ብመጀመርያ ምሉእ ስምክን ካበይ ከም ዝመጻኽን ዶ ክትሕብርኒ ፧

ሂወት መንገሻ ተስፋጋብር ይበሃል። ካብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ዃላ እየ መጽአ ።

 • ናብ ቤት ማእሰርቲ ሁዳ ብኸመይ ኣቲኺ፧ በየናይ መንገዲ`ኸ ናብ ሱዳን በጺሕኪ፧

ፈለማ ካብ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሓምዳይት ንሱዳን ኣቲና። እቲ ዘስግረና ዘነበረ ሰብ ብ100 ሽሕ ብር  እዩ ተዋዓዒሉና። ካብ ሓምዳይት ኣብ ዓባይ ማኪና ተጻዒንና  ናብ ሕጂ ብንጹር ክዝክሮ ዘጸግመኒ ቦታ በጺሕና። ድሕሪኡ ኣብ 3 ንኣሽቱ ትዮታ ዝዓይነተን ፒክ-ኣፕ ተመቓቒልና ናብ ሓጀር በጺሕና። ኣብ ሓጀር ገንዘብ ክንከፊል በቶም ኣሰጋገርቲ ዝለዝተሓበረና ኩሉና ገንዘብና ክሳዕ ንኸፊል ኣብቲ ከባቢ ን 3 ሰሙናት ኮፍ ኢልና። ኩሉና ምስ ከፈልና ኣብ ሰዓታት ንግሆ ኣብ`ተን ናብ ሓጀር ዘብጸሓና ፒክ-ኣፕ ተጸፍጺፍና ናብ ካርቱም ኣምራሕና። ንከባቢ4 ሰዓት ምስ ተጓዓዝና ግና እታ ኣነ ተሳፊረላ ዝነበርኩ መኪና ኣብ ትሕቲ ከባባ ወተሃደራት መንግስቲ ሱዳን ኣትያ። ንመራሒ መኪናን ነቲ ኣስጋራይን ድሕሪ ምምቋሕ ድማ ንዓና ኣብ ወተሃደራዊት መኪና ኣኪቦም ናብ’ዚ ሕጂ ንርከበሉ ዘሎና ቤት ማእሰርቲ ሁዳ ዳጒኖሙና።

 • ሰለምንታይ እዮም ወትሃደራት ናይ ሱዳን ሒዞምኽን፧

ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኢዂም ኢሎም’ዮም ሒዞምና።

 • ናብዚ ቤት ማእስርቲ ምስ ኣተኽን እንታይ ስዒቡ፧

ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሰለ ዝኾንክን፣ ብቤት ፍርዲ ድማ ግቡእ ፍርዲ ክሳብ ዝብየነልክን ኣብዚ ክትጸንሓ ኢኽን ኢሎምና። እቲ ዝገርም ዝኾነ ደሃይ ናይ ስደራ የብልናን። ስድራና ኣበይ ከምዘለና ‘ውን ዝፈልጡ ኣይመስለንን።  ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ  ድሮ 6 ወርሒ ጌርና ኣሎና። ኩነታት ስደራና ክንፈልጥ ወይ ውን ስድራና ዘለናዮ ቦታ ክፈልጡ እንተበልናዮም ሰማዒ ስኢና ዘዝሓተትካዮ ጸማም እዝኒ እዩ ዝህበካ…..(ን…ብ…ዓ…ት… )…..

 • ደሓን ኣጆኺ ርግእ በሊ ደሓን ክተሓባበረክን እየ። ብቤት ፍርዲ’ኸ ዝተዋህበክን ፍርዲ ኣሎ’ዶ፧

ከምዚ ተፈሪድክን እንተ ዝብሉና ደኣ ጽቡቕ እንድዩ። በቃ ኩነታትና ክፈልጥ ዝመጽእ ሰብ የለን ።

 • ኩነታት ጥዕናኽን፡ ሓፈሻዊ’ኸ ኩነታትክን ኣብ ከመይ ደረጃ ይርከብ፧

ንኽትገልጾ ዓቐብ እዩ። ዳርጋ ናይ ካልኦት ዜጋታት ብብዝሒ የለዋን ኣብዚ። በቃ እተን ዝበዛሕና ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኢና። ኩነታት ናይዚ  ቤት ማእሰርቲ  ድማ ከምዚ ትዕዘበዮ ዘለኺ እዩ።  ብጣዕሚ ሕማቅቕ፡ እንዲዒ ክገልጾ ኣይክእሊን እየ ።

ሕራይ የቀንየለይ ሂወት ።

 • ብመጀመርያ ምሉእ ስምክን ካበይ ከም ዝመጻክን`ዶ ክትሕብርኒ፧

ዝያዳ መልኣከ ሃብቶም ይበሃል፡ ካብ ሰገነይቲ እየ መጽአ። ኣብኡ ተወሊደ ኣብኡ ድማ ዓብየ።

 • ናብ ቤት ማእሰርቲ ሁዳ ብኸመይ ኣቲኺ፧ በየናይ መንገዲ`ኸ ናብ ሱዳን በጺሕኪ፧

ኣባል 22 ሃገራዊ ኣገልግሎት`የ። ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዘሕልፍ ነጥቢ ሰለ ዘየምጻኹ ኣብ ሃገራዊ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሳዋ (ሃማሞስ) ድሕሪ ምስልጣነይ፡ ኣብ ኩባንያ ህንጻ ብደሆ ተመዲበ ኣብ ተሰነይ ነይረ።  ምስቲ ኩባንያ ድማ ክሳብ ዓሊግድር ይንቀሳቀስ ነበርኩ። ድሕሪ’ዚ ምስ ሓደ መሳርሕተይ ብምዃን ንሱዳን ኣቲና። ኣነ ኣብ ከሰላ መቕርብ ሰለ ዝነበሩኒ ምስኦም ክቕኒ ከለኹ፡ እቲ መሳርሕተይ ጉዕዞኡ ቀጺሉ። ኣነ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ብመንገዲ ግርባ ንከተማ ካርቱም ክኣቱ ከለኹ ኣብ ካብ ግርባ ውጽእ ኢልካ ኣብ ዝርከብ ጎላጉል፡ ማለት ንሓጀር ገጽና ክንከይድ ከለና ብኣባላት ጸጥታ ሱዳን ተታሒዝና ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ኣምሪሕና።

 • ሰለምንታይ እዮም ወትሃደራት ናይ ሱዳን ሒዞምኽን፧

ካብ ግርባ ውጽእ ኢልና ክንገዓዝ ከለና ጉዕዞና ብእግሪ`ዩ ነይሩ። ጸኒሐና ግን ማለት፡ ሩባ ኣሎ፡ ነቲ ሩባ ምስ ሰገርናዮ እተን መኻዪን ኣብኡ ጸኒሐናና። ኣብተን መኻዪን ተጻዒና ገለ ሰዓታት ምስ ተጓዓዝና ረሻሽ ዝጸዓና 2 ወተሃደራውያን መካዪን እግሪ እግሪታ ተጻዒናያ ዝነበርና መኪና ሰዓባ። ብመጀመርያ ራሻይዳ እዮም መሲሎምና ጸኒሖም ግን እቶም ወተሃደራት ናይ ሱዳን ጠያይት ንላዕሊ ምስ ቶኮሱ እቲ ናህና ኣውቲስታ ደው ድሕሪ ምባል ንኹልና ኣውሪዶም ዝኾነ ሰብ ከይንቀሳቀስ እሎም ምልክት ገበርሉና። ኣስዒቦም ድማ ንኹልና ኣብተን ረሻሽ ጺዒነን ዝነበራ 2 ወተሃደራውያን መካዪን ሰቐሉና። ንመራሒ እታ ተሳፊርናላ ዝነበርና መኪና ግን ኣብኡ ገዲፎሞ።

 • ስለምንታይ ንመራሒ መኪና ገዲፎሞ፧

ንዓይ`ዉን  ክርደኣኒ ኣይከኣለን።

 • ናብ ቤት-ማእሰርቲ ሁዳ ምስ ኣምጹኽን እንታይ ኢሎምኽን፧

ንከባቢ ሓደ ወርሒ ዝኾነ ነገር ኣይበሉናን።  ድሕሪኡ ግን ብተናጸል ኪምርምሩና ጀሚሮም። ምስቲ ቋንቋ ዘይንመልኮ ምዃና ድማ ምስኦም ክንሰማማዕ ኣይንኽእልን ዝነበርና። ንሳቶም ድማ ብጣዕሚ ጸርጸር ይብሉልና። ድሕሪኡ ሓደ ብዙሕ ትግርኛ ዘይመልኽ ሰብ ኣምጽኦም ጉዳይክን ብቤት ፍርዲ ተራእዩ፡ ቤት ፍርዲ ዝወሰነልክን  መቅጻዕቲ ክትቅብላ ኢኽን ኢሎምና ።

 • እዚ መዓስ እዩ ዝኸውን ዘሎ፧

እዚ ቅድሚ 2 ኣዋርህ ኣቢሉ እዩ ። ድሕሪኡ ግን ዝኾነ ይኹን ፍታሕ ወይ ‘ውን እቲ ዝብልዎ ዘለዉ መቕጻዕቲ ኣየፍለጡናን። ልዕሊ ኩሉ ሓርቢትና ዘሎ ግን ህላወና ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ስድራና ዘይፈልጡ ምኻኖም እዩ። ኣብ ከተማ ካርቱም ዝነብር ዝኾነ መቕርብ ወይ መሓዛ ኣብዚ ከም ዘለና እንተ ፈለጠ ‘ውን ክረኽበና ዝከኣል ኣይኮነን።

 • ደሓን ዝያዳ እቲ ዝከኣል ክንገብር ኢና። ኩነታትክን እውን ንዝምልከቶም ኣካላት ክንሕብር ኢና፡ ኣጆኺ የቀንየለይ ።

ኣነ ውን የቀንየለይ።

 • ብመጀመርያ ምሉእ ስምክን ካበይ ከም ዝመጻኽን ዶ ክትሕብርኒ፧

ምሉእ ስመይ ንግስቲ ሕሩይ ዘርኣይ ይበሃል ካብ ጎሉጅ እየ መጽአ።

 • ናብ ቤት ማእሰርቲ ሁዳ ብኸመይ ኣቲኺ፧ በየናይ መንገዲ`ኸ ናብ ሱዳን በጺሕኪ፧

ኣብ ጎሉጅ ሻሂ እንዳሸቀጥኩ እየ ዝናበር ነይረ። ድሕሪኡ ግን፡ ሓደ ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ንሱዳን ከስግረኪ፡ 15 ሽሕ [ናቕፋ] ትኸፍልኒ ዲኺ እሉኒ። ኣነ ናይ ምኻድ ሓሳብ ሰለ ዝነበረኒ ኣይተማታእኩን። ብመንገዲ ሓፊር ዲማ ሱዳን የእቲዩኒ። ካብኡ ብመንገዲ ቀይሕ መስቀል [UNHCR ማለታ እዩ] ንሸገራብ በጺሕና። ኣብ ሸገራብ ከባቢ 2 ወርሒ ገይረ ይኸኡውን የ። ሂወት ናይቲ ማዓስከር ኣዝዩ ከቢድ እዩ፣ ካብ ኩሉ ሕማማት ኣለዎ እቲ ቦታ። ሰለዚ፡ በቃ ካርቱም ክኸይድ ወሲነ ሂወተይ ኣብኡ ክመርሕ።  ምስ ሓደ ሱሌማን ዝስሙ ደላላይ ብ2000 ጂነ ሱዳን ንካርቱም ከስግረኒ ድሕሪ ምስምማዕ ዲማ ንከተማ ካርቱም ተበጊስና ።  ካብ ሸገራብ ነዊሕ ድሕሪ ምጉዓዝ ድማ ነቲ ኣብ ቅድሚ ሸገራብ ዝርከብ ዓቢ ሩባ ብጃልባ ሰጊርናዮ፡ መካይን መጽአን ክወስዳና እንዳ ተጸበና ግን ብወተሃደራት ናይ ሱዳን ተታሒዝና።

 • ሰለምንታይ እዮም ወተሃደራት ናይ ሱዳን ሒዞምኽን፧

እዋእ፡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሰለ ዝኾና እዩ መስለኒ። ኣብቲ ፈለማስ ሸፋቱ እዮም መሲሎምና፡ ድሕሪና ግን ምሉእ ወተሃደራዊ ክዳን ዝለበሱ፣ ኣብ መንኩቦም ድማ ንኣሽቱ ባንደራ ሱዳን ድሕሪ ምርኣይና ወተሃደራት ሱዳን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢልና። ካብኡ ቀጺሎም ኣብታ ሒዞማ ዝመጹ ሃይላክስ ዝዓይነታ ዓባይ ማኪና ብድሕሪት ጽዒኖም ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ኣምጽኦምና። ኣብ ሰዓታት ለይቲ ኢና ናብዚ ቤት ማእሰርቲ መጺእና። ኣበይ ኣቲና ምህላውና እዉን ንጹር ስእሊ ኣይነበረናን። ከባቢ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ – ቁርሲ ኢሎም ምስ ኣውጹና ሓደ ኣተርጓሚ መጽኡ፡ ንስኻትክን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሰለ ዝኾንክን ጉዳይክን ብቤት ፍርዲ ክርኤ እዩ ኢሉና። እንታይ ከምዝተፈረድና ግና ዛጊት ዝኾነ መረዳእታ የብልናን።

 • ንኩነታት ጥዕናኽን ብቐረባ ዝከታተል ወገን`ከ ኣሎዶ፧

ሰሙናዊ እትመጽእ ሓንቲ ነርስ ኣላ። ንሳ እያ ትከታተለና። እዚ ግን እኹል ኣይኮነን፡ ብፍላይ እዚ እስርቤት ንርእዮ ከምዘለና ጽሬት ዘለዎ ኣይኮነን። ኣብዚ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ኢኻ ትቃላዕ። ካልእ ከምዚ የሕዋተይ ክገልጾኦ ዝጸናሓ ጉዳይክን ቤት ፍርዲ ክርአ እዩ ኢሎም ከባቢ 5 ወርሒ፡ ገሌና`ውን 6 ወርሒ ጌርና ኣሎና። ዝኾነ ዝመጻና [የለን]። ልዕሊ ኩኩ ኣጨኒቚና ዘሎ ግና ጉዳይ ስድራና እዩ፣ ኣበይ ከምዘሎና፤ ብሂወት እዉን ኣሎና ዲና ዝፈልጡዎ ነገር የልቦን።

 • ብመጀመርያ ምሉእ ስምክን ካበይ ከም ዝመጻኽን ዶ ክትሕብርኒ፧

ሳሌም ንጉሰ ይበሃል። ኣብ ኣስመራ፡ ኣብ ቀሓውታ እየ ተወሊደ ዓብየ።

 • ናብ ቤት ማእሰርቲ ሁዳ ብኸመይ ኣቲኺ፧ በየናይ መንገዲ`ኸ ናብ ሱዳን በጺሕኪ፧

መጀመርያ፡ ኣነ ካብ ኣስመራ ነፍሲ ወከፍና 4 ሽሕ ዶላር ከፊልና ብሓደ ወዲ ከረን ዝባህል ሰብ፡ ኣነን መጓዕዝተይን ተበጊስና። ኣብ ሓንቲ ሎሪ ተጻዒንና ድማ ብመንገዲ ሃይኮታ ከሰላ ኣቲና።  መብዛሕትና ደቀኣንስትዮ ኢና ኔርና። ኣብ ከሰላ ድማ ኣብ ሓደ መኽዘን ሰሙን ምሉእ ተዓጺና። ዝኸፈልናን ዘይከፈልናን፡ መንገዲ ሕማቕ ሰለ ዘሎ ኣሎም እዮም ዘመኽንዩ እቶም ዝወስዱና ዝነበሩ። ካብኡ ንሸገራብ ክንወስደክን ኢና ኢሎምና። መብዛሕትና ግን ኣቢናዮም ምኽንያቱ እቲ ስምምዕ ንካርቱም ሰለ ዝነበረ። ጸኒሕና ግና ካብ ከሰላ ጸልማት ተጎልቢብና ኢና ተበጊስና። ድሕሪ ነውሕ ጉዑዞ ኣብ ከባቢ ካርቱም ምስ በጻሕና ግን ብኣባላት ጸጥታ ሱዳን ተታሒዝና ኣብዚ ንርከብ ኣለና ።

 • ኣብዚ ምስ መጻእክን ከመይ ተቐቢሎምኽን፧ እንታይ ከ ኢሎምኽን፧

ንሲኽን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሰለ ዝኾንክን ጉዳይክን ብቤት ፍርዲ እዩ ክረአ። ክሳብ ሽዑ ግን ኣብዚ ቤት-ማእሰርቲ ኣለኽን ኢሎምና። ክሳብ ሕጂ ድማ ብዘይ ዝኾነ ፍርዲ ዓቕልና ጸቢቡና ኮፍ ኢልና እንሀና ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ።

 • ጉዳይክን ንምፍላጥ ካብ ወገን ኤምባሲ ኤርትራ ይኹን ካልኦት ንሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ዝግደሱ ማሕበራት መጽኦምኽን ይፈልጡ ዶ፧

ኣሽንካይ ጉዳይና ክፈልጡ ዝመጹ ማሕበራት ኮነ ኤምባሲ ኤርትራ ነዛ ተለፎን ክንድውልን ምስ ስድራና ክንራኸብን እንድዮም ዝኣብዩና። ኣዞም ክትብልዮም ዝጸንሕኪ እሞ ኣለዉ ድዮም የለዉን ውን ንፈልጦ ነገር የልቦን ።

 • ብጣዕሚ የመስግን። ጉዳይክን ሰናይ መዕልቦ ክረክብ ኣንዳ ተመነኹን ኩነታትኪን ግንዛቤ ንኽረክብ ክንጽዕር ምዃንና እንዳሓበርኲን ስለቲ ዝሃብክናን  ዝርዝራዊ ሓበሬታ  ነምስግነክን።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s