ተስፋን ራህዋ ቀረባን ዝተሓረሞ መነባብሮ ሄርሞንን ወዳን ኣብ ጎደናታት ካርቱም

ቀጻሊ ኣብቲ ንስራሕ ዝመላለሰሉ ጎደና ቆልዓ ሓቚፋ ሻሂ ክትሽይጥ እየ ዝርእያ ። በዓልቲ ፍሩያት አዕንቲ ፣ ቀያሕ ድቕቕ ኢላ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ትርከብ ኤርትራዊት ስደተኛ እያ ።  ኩነታታ ኩሉ ግዜ ልበይ ምስ ተንከፈኒዩ ። ይዂን ግና ብመሰረት ልምድታት ህዝቢ ሱዳን ጓልኣንስተይቲ ኣብ ጎደና ሻሂ ሒዛ ጉጅም ክትብል ነዊሪ ስለዝኾነ ሓቀኛ ኩነታታ ክርዳእ ዘኽእለኒ ዕድል ክፈጥር ይጽገም ነይረ።

ሓደ ዕለት ኣንጊሀ ናብ ሓደ ጉዳይ የምረሓሉ ኣብ ዝነበርኩ  እዋን ኣቚሑታ ጸይራ ናብቲ ሻሂ ትሸጠሉ ጽርግያ ክትከይድ ከላ ጎፍ ተባሃሃልና። ነዛ ዕድል ክጥቀመላ ከም ዘለኒ ብምሕሳብ ድማ ቅርብ ኢለ ‘’ ክሕግዘኪ ዶ፧‘’ በልክዋ ። ኩነታተይ ሰለ ዝገረማ ብቀንዱ እውን ሱዳናዊት ኮይነ ግዲ ተሰሚዐያ ፡ በቲ ዘውጻእክዎ ጽሩይ ትግሪኛ ግር ኢልዋ  በቲ ፍሩያት የዒንታ ቀው ኢላ ድሕሪ  ምጥማት ‘’ ጸገም የሎን ከየሸግረኪ ግን ትህወኺ ከይትህልዊ ‘’ በለትኒ ብኣዝዩ ትሕቲና ዝመልኦ ትግሪኛ ርእሳ ርእሳ እናድነነት። ‘’ ኖ ጸገም የብሉን የሕዋት እንዲና ብኡ ኣቢልና ድማ ንላለ ፣ ሓቀይ፧ ንዕማ ይበሃል ።‘’ ኢደይ ሰዲደ ሰላም በልኩዋ ። “ ሓራይ ኣነ ድማ ሄርሞን ይበሃል ‘’ ዓጸፈታ ሰላምታ ድሕሪ ምሃባ ካብቲ ተሰኪማቶ ዝነበረት ንብረታ ንገለ ክፋሉ ተቀበልኩዋ ። ክሳብ ኣብቲ ትሰርሓላ ጎደና ንበጽሕ ድማ ዕላል ክንለዋወጥ ጀመርና ። 

ኣብቲ ቦታ ድሕሪ ምብጻሕ ድማ ፍቃደኛ  እንተ ኾይና ቁጽሪ ተለፎና ክትህበኒ ሓተትኩዋ።  ዘሸግር ከምዘይኮነ ድሕሪ ምግላጽ፣ ቊጽራ ወሰድኩ ። ቀጻሊ በዚ ጎደና ከም ከምዝሓልፍ መንበሪየይ እዉን ኣብቲ ከባቢ ምዃኑ ሓቢረ ፣ ክድዉለላ ምዃነይ ኣረጋጊጸ ንሽዑ ተሳናቢተያ።

ድሕሪ 3 መዓልቲ እዩ ሞባይለይ ኣድሃየት ። ሓፊስ ድምጺ ትውንን ጋል ሄዋን ‘’ ንዕማ ከመይ ውዒልኪ፧‘’  በለትኒ ። ዘይፈልጦ ቁጽሪ ምስ ምኻኑ ድንጊርጊር ብዝብል መንፈስ ‘’ ጽቡቅ መን ክብል ? ‘’ ሰላምታ ድሕሪ ምትሕልላፍ ሕቶ ኣስዓብኩ ። ‘’ ሄርሞን እየ ‘’ መልሲ ናይታ ዝደወለትለይ ጋል ሰማዕኩ  ። ‘’ ሄርሞን ከመይ ውዒልኪ ይቅረታ ኣይደወልኩልክን በታ ናትኪ ቁጽሪ ሰለ ዘይደወልክለይ ከኣ ተደናጊረ ‘’ ከመኽኒ ሸበድበድ በልኩ ። ‘’ ጸገም የሎን ንዕማ ሞባይለይ ስለ ዝተሰርቀት እየ ሕጂ ናይ መሓዛይ ዝድውለልኪ ዘለኹ ‘’ ብምባል ከብደይ ዝበልዕ ዘረባ ደርጓሓትለይ ።

ንጽባሒቱ ኣነ ንገዛ ገጸይ ክኣቱ ከለኹ ኣብቲ ሻሂ ትሸጠሉ ቦታ ኣላጊሰ ጸዋዕኩዋ። ምልኩዕ ወጅሃታ ብሕሰም ዝማደወ ሄርሞን ወዳ ሓቚፋ ዕባያኣ ገፈፍ እንዳበለት መጸትኒ ። ‘’ ጽባሕ ፍቓደና እንተኾንኪ ንግሆ መጽየ ገዛ ክወስደኪ ብኡ ኣቢልና ድማ ክንላሌ። ከምዝመስለኒ ኣብዚ ኸባቢ እንተ ኾይኑ ገዛኺ ጎረባብቲ ኢና  ገዛና ድማ ስጊር እዛ ትርእያ ዘለኺ ጽርግየ እዩ ብዙሕ ርሑቅ ኣይኮነን ሰለዚ ጽባሕ ግዜኺ ሰዊእኪ ምሳይ ትውዕሊ ‘’ በልኩዋ። ደሓን ትእቶ ሄርሞን ዕድመይ ኣንይነጸገቶን ። ‘’ እሞ ኣበይ ክጽበየኪ ጽባሕ፧‘’ ሄርሞን ሕቶ ኣስዓበት ።  ‘’ ደሓን ኣብዛ ጽርግያ ምስ በጻሕኪ ብናይ ዝኾነ ሰብ ደውልለይ ቁጽሪ ተለፎነይ ፈሊጥክያ ኣለኺ ሓቀይ ‘’ ንምርጊጋጸ እየ ሓቲተያ ። ኣወንታዊ መልሲ ድሕሪ ምሃባ ተመሳጊና ተፈላለና ።

ሓሙስ ንግሆ ሰዓት 8፡30 ሞባይለይ ኣድሃየት ዘይፈልጦ ቁጽሪ ምስ ምኻኑ ሄርሞን ኪትከውን ኣለዋ ብምባል ንደዋሊ ተቀበልኩዎ ከም ትጽቢተይ ኮይኑ ደዋሊት ሄርሞን እያ ዝነበረት ። ኣብቲ ትማሊ ዝተቃጸርናሉ ጸርግያ ከም ዘላ ውን ሓበረቲኒ ። ብጃማይ ለቢሰ ድማ ብድድ ኢለ ወጽኹ ። ሄርሞን ኣብቲ ዝተቃጸርናሉ ጸርግየ ወዳ ሓቂፋ ኮፍ ኢለ ጸንሓትኒ ። ድሕሪ ምስዕዓምና ድማ ሒዘያ ንገዛና ከድኩ ። ገዛ ድሕሪ ምእታዉ ቆራሪስና ኣብ ቡን ምቅላው ኣተኹ ። ስክፍታ ብዝዓብለሎ ኣተኲራ  ክጥምተኒ ዝጸንሐት ሄርሞን፣  ‘’ ንዕማ ሓፍተይ ዕላል ጥራይ ይኣኽለና ቡን ደሓን ግደፍዮ ‘’ በለቲኒ ።  መዕለሊ ይኾነና ግዲን ድማ ክንሰቲ እና በልኩዋ ።

ቡን ተቆልያ ኣወል ፊት ኪንብል ጀመሪና። ወዳ ንሄርሞን ድማ ብህድኣት ቲቪ ይከታተል ነበረ ።  ዕላል ንክኾነና ብምባል ድማ  በቲ ከባቢ ክሓልፍ ከለኹ ቀጻሊ ከም ዝርእያን ኩነታታ ድማ ብጣዕሚ ከምዝደንግጸኒን ከም ሓፍተይ መጠን ድማ ክላለያ ከም ዝመደብኩን ገለጽኩላ ። ሄርሞን ብወገና ኣብ ትዝታ ድሕሪ ምእታው ።  ‘’ ንዕማ ሓፍተይ ብኹሉ ኣይጠዓመኒን ‘’ ዛንታኣ ከተዕሊለኒ ጀመረት ።

ኣብ 1989 ካብ ትሑት ደረጃ መነባብሮ ዘለዋ ስድራቤት ኣብ ገጀረት ኣስመራ ዝተወልደት ሄርሞን፣ ኣብ 2003 ኣብ ማእከላይ ደረጃ ቤትምህርታ ዝተላለዮቶ ሰመረ ምስ ዝሽሙ መማህርታ  ዕርክነት ከም ዝመስረተት ድሕሪ ምግላጽ ምስኡ ናይ ፍቅሪ ድሕሪ ምሕላፍ ኣብ 2005 ካብኡ ድቂ ሒዛ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንሰመረ ከተበስሮ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን፣ ሰመረ ንዓ ኪሒዱ ከም ዝተሰወረ ብኣዝዩ ልብኻ ዝሰብር ቃና ዛንታኣ ገለጸትለይ ።

ኣብቲ ግዜ’ቲ ብኣካልን ኣእምሮን ከምቲ ዝድለ ዝበሰለት ብዘይምንባራ ነቲ ጸራቶ ዘነበረት ድቂ እንታይ ከም ትገብሮ ሓርበታ።  ስድረኣ እንተ ሰሚዖም ንዓኣ ኣዝዩ ሓደገና ምንባሩ ተገንዘበት ። ኣማራጺ ሰለ ዘይነበራ ግን ንስድረኣ ክትሕብሮም ወሲና።  ሄርሞን ባህሪ ናይ ኣቡኣ ኣጸቢቃ ሰለ ትፈልጥ ካብ ኣቡኣ እንታይ ዓይነት ግብረመልሲ ከም ዝመጻ ኣጸቢቃ ትርዳእ ነይራ’ያ ። ኣቦ ሄርሞን ኣብ ዝመስዮ ዝሓድር ሰኽራም ምስ ምንባሩ ጋሉ ጠኒሳ ምስ ሰምዐ ኣብቲ ገዛ ብዘሎ መህረሚ ገረፋ ።  በቃ ድሕሪ ታ መዓልቲ ኣቡኣ ሰሰኺሩ ኣብ ዝመጻሉ  ሕሪቃኑ ናብኣ የውርዶ ነበረ ። ሄርሞን ኣብ ከምዚ ኩነታት ምስ ነብሳ መኪራ ካብቲ ገዛ ክትጠፍእ ወሰነት ። ጥንሳ ተሰኪማ ድማ ንከረን ገጻ ወረደት። ኣብ ከረን ኣብ ገዛ ወረቀት ዝበሃል ገዛውቲ ኣብ ዊንታና ሆተል ከም ኣሳሳይት ስራሕ ጀሚራ።  ነዊሕ ከይገበረት ድማ ምስተን ኣብ  ኣፍደገ ገዝኣ ገዛ ከፊተን ዝነበራ ፋይቶት ክትመሓዞ ግዜ ኣይወሰደትን ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ሓደ መዓልቲ ነታ ‘ሮኬት’ ብዝብል ሳጓ እትልለ  ፍልጥቲ ፋይቶት ጥንሲ ከም ዘለዋ የዕለልታ ። ሮኬት – ክሰደድ ከም ዝከኣል ጸገም ከም ዘይብሉ፥  ቅድሚ ሕጂ ውን ኣስማት  ጠቂሳ ንቡዝሓት ጥንሲ ከም ዝሰደደትለን ነገረታ። ብዝኾነ ሄርሞን በቲ ሓበሬታ ተደፋፊኣ ነቲ ጥንሲ ክትሰዶ ወሰነት ። ሄርሞን ነቲ ጥንሲ ኣብትሰደሉ ዝነበረት እዋን ሞት ብኣካላ ርእያታ ከም ዝተመልሰት እያ የዕሊላትኒ ። ብዙሕ ደም ሰለ ዝፈሰሳ ድማ ን3 መዓልታት ሃለዋታ ብጉቡእ ትፈልጥ ኣይነበረትን ። ብዝኾነ ሄርሞን ሂወታ ኣብቲ ዝዓሞቀ ጥፍኣት ተሸመ ፡ ኩነታታ ውን እናበኣሰ ከደ ፡ ወልፊ ናይ ሽጋራን መስተን ኣማዕለት ካብቲ ትሰርሓሉ ዝነበረት ናይ ባር ምስሳይ ንላዕሊ ገንዘብ ዘለዎ ሕሱር  ስራሕ ኣጋባዝ ምእንጋድ ጀመረት ኮይኑ ግን የእሙረኣ ክረግኣ ኣይከኣለን ።

ሂወት ከተማ ከረን ድማ  ብጣዕሚ ኣጽለኣ ፡ ኣንፈት ግዑዘኣ ድማ ንሃይኮታ ኮነ ፡ ኣብ ሃይኮታ ነቲ ኣቀዲማ ገዲፋቶ ዝጸንሐት ስራሕ ምሲሳይ ባር ጀመረት ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላ ድማ ምስ ሓደ ቀጻሊ ኣብቲ ባር ዝመላለስ ማቴዎስ ዝሽሙ ህዱእ መንእሰይ ተላለየት ። ማቴዎስ ኣባል ሓይልታት ምኽልኻል ኤርትራ ምስ ምኻኑ ኮሙኡ ድማ ፐርሰናል ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዘነበሩ ኣሃዱ ሰለ ዝነበረ ካብቶም ብጾቱ ብመጠኑ ዝሓሸ ዕረፍቲን ናጽነቲን ነበሮ ። ሄርሞን ውን ኣይጸለኣቶን ብፍላይ ማቴዎስ ኣብ ዝመጻሉ እዋናት ዝያዳ ኪፈኩሳን ምስኡ ኮፍ ኢላ ከተዕሊልን ክትዘናጋዕን ጀመረት ።

ብዝኾነ ነዊሕ ኣይጸናሓትን ምስ ማቴዎስ ዘቅንእ ፍቅሪ ጀሚሮም ድሮ ገዛ ውን ፈልዮም ብሓደ ክነብሩ ጀመሩ ። ሄርሞን ተፍቅሮን ዘፍቅራን ምርካባ አእምሮኣ  ብመጠኑ ኣዕረፈ ። ሓደ መዓልቲ ማቴዎስ ገጹ ጸለሎ መሲሉ መንፈሱ ተረቢሹ ንገዛ መጸ በቲ ዘይንቡር ኩነታት ዝሰነበደት ሄርሞን ‘’ ደሓን ዲና ማቲ ሓወይ ‘’ ክትብል ሓተተቶ ። ማቴዎስ እንቃዓ ድሕሪ ምስትንፋስ ‘’ ሄሪ ሓፍተይ ደሓን እንታይ መስለኪ ደሓን ‘’ ክርደኣካ ብዘይክእል መልእኽቱ ዝቆራረጸ ዘረባ ይዛረባ ነበረ ። ድንጊርጊር ዝበላ ሄርሞን የዒንታ ንብዓት ቃጺሩ ‘’ እዋእ እንታይ ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ‘’ ሓተተቶ ። ማቴዎስ ርግእ ድሕሪ ምባል ‘’ እንታይ መስለኪ ሄሪ ሓደ ነገር ክነግረኪ እየ ኣነ ብሕቡእ መንቀሳቀሲ ይሸይጥ ነረ እየ ሕጂ ድማ ገለ ካብ ሓለፍቲና ብዝዕባዚ ጉዳይ ሰሚዖም ኣለዉ መስለኒ ምኽንያቱ ካብቶም  ዝሸጥኩሎም ዝተኣስሩ ኣለዉ። እዚ ጉዳይ ከቢድ ምስ ምኻኑ ኣነ ዓዲ ክቅይር እየ ማለት ንሱዳን ገጸይ ከምርሕ እየ ።‘’ ብምባል ነገራ ። ሄርሞን ውን ዋላ ሞት ይምጻእ ካብ እግሩ ክተርፍ ከም ዘይኮነት ቁርጺ ነገረቶ ።

ማቴዎስ ዝፈልጦም ኣስገርቲ ሰለ ዝነበርዎ ቀልጢፉ ነቲ ጉዳይ ኣሳሊጡ፣ ንሄርሞን  ኪትቀራረብ ሓበራ። ንስግረ ዶብ ድሉዋት ድሕሪ ምኻን ድማ ብዓብዱ ዝሽሙ ኣስጋራይ ተመሪሖም ለይቲ ከባቢ ሰዓት 1 ካብ ሃይኮታ ወጹ ። ሄርሞን ቅድሚኡ ንስደት ሓሲባቶ ትፈልጥ ኣይነበረትን። ኮይኑ ግና ካብ እግሪ ማትዮስ ከይተረፈት ሰዓበት። ንከባቢ 2 ሰዓት ብእግሪ ድሕሪ ምኻዶም ድማ ኣብ ሓደ ሩባ የዕረፉ። ማዮም ሰትዮም ድማ ግዑዘኦም ቀጸሉ ። ሄርሞን ብድኻም ኣብ ትስነፈሉ እዋን ማቴዎስ ደጊፉ የሳልየ ነበረ። እቲ ዘስግሮም ዝነበረ ሰብ ካብኦም ናይ ሓደ 3 ሜትሮ ፍንቲት ኢሉ ይጎዓዝ ምስ ምንባሩ ክቅልጥፉ ምልክት ይገብረሎም ነበረ ። ድሕሪ ናይ ከባቢ 3 መዓልቲ ኣድካሚ ግዑዞ ድማ ንከሰላ ኣተዉ ። ኣብ መዓስከር ወድ ሸሪፈይ ድሕሪ ምእታው ድማ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ኣበሉ ። ኣብቲ መዓስከር ሓንቲ ኣጉዶ ተኻርዮም ድማ ሂወቶም ክመርሑ ጀመሩ ማቲዎስ ውን ስራሕ ባርቤሪ ጀመረ ። ኣብ ሸጋራብ ንኣስታት 9 ኣዋርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ንካርቱም ክኸዱ ወሰኑ ንጉዕዞኦም ዝኸውን ገለ ገንዘብ ድሕሪ ምጥርቃም ድማ ተበገሱ ። ኣብ ግዑዞኦም ሄርሞን ነብሰጾር ብምንባራ ኣብ ግዑዘኣ ዝያዳ ጥንቃቀ ኪትገብር ኣብ ሑቁፊ ማቴዎስ ተሸጉጣ ነበረት ። ብሰላም ከተማ ካርቱም ድሕሪ ምእታዎም ድማ ኣብ ሓንቲ 2 ዓራት ተእቱ ጸባብ ገዛ ተኻርዮም ሂወቶም ፈለሙ። ነዊሕ ከይጸነሐት ውን ሄርሞን ሕማም ሕርሲ ተታሕዘት ፡ ንመሕረሲኣ ዝኸውን ዝኾነ ገንዘብን ዓቅምን ዘይነበሮ ማቴዎስ ብጭንቀት ተዋሕጠ ፡ ነገለ ፈለጥቲ ጸገሙ ድሕሪ ምሕባር ድማ ገለ ገንዘብ ኣጠራቀመ ። ሄርሞን ብሰላም ወዲ ተገላገለት ፡ ተስፋ ክኾኖም ድማ ተስፋይ ሰመይዎ ። ሂወት ካርቱም ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና ኸበደ ደኣምበር እና ፈኾሶም ክመጻእ ኣይከኣለን ። ማቴዎስ ዝጀመሮ ስራሕ ነቲ ዝኸብድ ዝነበ ረመነብሮ ዝምልስ ኣይነበረን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለው፣ ሓደ ንግሆ ማቴዎስ ንሄርሞን ጸዊዑ ‘’ ሄሪ እንታይ መስለኪ ገለ ቤተሰብ ደገ ከም ዘለዉኒ የዕሊልና ነርና ሓቀይ ንሳቶም ዋላሓንቲ ተስፋ ኣይሃቡናን ። ሕጂ ኣነ  ጉዕዞ ክቕጽል ብኡ ኣቢለ ባሕሪ ክሰግር ፈትዮም ጸሊኦም ድማ ክኸፍሉለይ እዮም። እንተ ንሲኺ ግን ምስ ተስፋይ ወደይ ኣብዚ ክትጸንሒ ኢኺ ኣትየ ድማ ቀልጢፈ ክወስደኩም እየ ‘’ ቅርብ ኢሉ ተዛረባ ። ኮምኡ ክብላ ከሎ ሄርሞን የዒንታ ብንዓት ትሓጺቡ ነሩ ‘’ ማቲ ሓወይ ኣነ ሕጂ ውን ካብ እግርኻ ኣይተርፊን እየ ‘’ ሕጂ ውን ቃላ ኣነጸረትሉ ፡ ማትዮስ ክኸውን ከምዘይክእል እቲ ግዑዞ ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ኣነጸረላ ብኽንደይ ውረድ ደይብ መወዳእትኡ ተረደኣቶ።

ማቴዎስ ግዑዝኡ ንሊብያ ድልው ኮነ ፡ ሄርሞን ምሸት ከተፋንዎ ኸላ ኣብ ነብሱ ተላሒጋ ብንብዓት ተሳሕገት ፡ ማትዮስ ንሄርሞን ‘’ ሄሪ ሽኾር ኣይትሕመቂ ክንራኸብ ኢና ድሕሪ ሓጺር ግዜ ‘’ ብምባል ኣብ ግንባራ ስዒምዋ ከደ ። ክሳብ ካብ የዒንታ ዝሰወር ድማ ደው ኢላ  ጠመተቶ።

ድሕሪ 7 መዓልታት ማቴዎስ ንሄርሞን ደወለላ ፡ ብሰላም ጠራብሉስ ከም ዝኣተወ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ቤትሰብ ክድውለሎም ከምዝኾነ ውን ሓበራ ፡ ማቴዎስ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ቤተሰቡ ድሕሪ ምድዋል ንክኸፍሉሉ ጠየቆም እንተኾነ ሓደካ ኢዱ ኣብ ጅቧኡ ሰዲዱ ዘኸፍለሉ ተሳእነ በቃ ኣብ ጠራብሉስ 4 ወርሒ ገበረ ሄርሞን ድማ ጭንቀታን ጋሂኣን ሰማይ ዓረገ ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ካርቱም ዘለዉ አዕሩኽ ማቲዎስ ገንዘብ ኣዋጺኦም ከፈሉሉ ካብ ጠራብሉስ ኣውጺኦም ድማ ንጉዑዞ ባሕሪ ድሉው ገበርዎ ። ኣብታ ናይ መወዳእታ ግዑዙኡ ናይ ባሕሪ ግዑዞ ድማ ንሄርሞን ደወለላ ፡ ሄርሞን’ውን የዒንታ ብንብዓት እንድ ተሓጽበ ብሰላም ክኣቱ ጸሎታ ናብ ፈጣሪ ከተዕርገሉ ምኻና ቃላ ኣተወትሉ። ድሕሪዚ ግን ማቲዎስ ደሃዩ ጠፋኤ መዓልታት ብሰሙናት ተተክኤ ሻቅሎት ሄርሞን ሰማይ ዓረገ ንገለ የዕሩኹቱ ረኺባ ድሃዩ ካብ ምሕታት ኣይዓረፈትን። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና ድሕሪ ሰሙናት ሄርሞን ፡ ትፈትዎ ኣፍቃሪኣን ኣቦ ቦኽሪ ወዳን ማቴዎስ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ምጥሓል መርከብ ከም ዝሞተ ተረድኤት። ከም ሕሱም ዓበደት ኩሉ መጻኢታታን ዕድላን ምስ ማቴዎስ ዝጠሓለ ኮይኑ ተሰመዓ ። መልኣከሞት ኣፉ ከፊቱ ክውሕጣ ተተምንየት። ኣብ ዓለም ምንባራ ከም ሓደ ከንቱ ተሰማዓ ። ድሕሪ ማቴዎስ መናባብሮ ብጣዕሚ ከበዳ ፡ ተስፈኣ ሃሚሙ ድማ ለይቲን ቀትሪን ኣብ ምስቁርቃር ተሕልፎ ኣላ ።

 

እንሆ ሕጂ ድማ መነባብሮ ኣድኪምዋ እቲ ብሩህ ገጻ ብማዳ ተደዊኑ ነቲ እንኮ ወዳ ንምዕንጋል ኣብ ጎደናታት ካርቱም ሻሂ ኣብ ምሻቃጥ ተዋፊራ ትርከብ ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተዕሊለኒ ኣብ ዝነበረትሉ ኣዋን ኣብ ገጻ ዝዕዘቦ ዝነበርኩ ምልክት ናይ ጋሂን ሓዘኒን ዝኾነ ሰብ ክጻወሮ ዝኽእል ኣይኮነን  ። ‘’ ካብ ኩሉ እቲ ዝኸበደ!” ትብል ሄርሞን ፡ “ሻሂ ኣብ ዝሽቅጠሉ እዋን ኣብ ዝካየዱ ግፋታት ሕጋዊት ኣይኮንኪን ኢሎም ብቀጻሊ ነዘን ዘይጠቕማ ንብረተይ ይህግሩለይ ፣ ኣነ ከይደ ካብ ዘይብለይ ብገንዘብ የውጸኦ። ኮታስ ካብ ጥቅሙ ክሳርኡ ዝዓቢ ስራሕ እዩ ።”

ብዝኾነ ሄርሞን እንሆ ነቲ እንኮ ወዳ ንምጥዋር ሕልምን ተስፋን ኣብ ዝሃደሞ ኩነት ኣብ ቃልሲ ትርከብ ኣላ ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s