ታሪኽ መንግስ ፥ ታሪኽ ዘየቋርጹ ጸገማት ኣብ ውሽጢ 8 ኣዋርሕ ጉዕዞ ስደት

መንግስ ሓደ ካብቶም ድሕሪ ነዊሕን መሪር መከራ ዝተሓልፎን ጉዕዞ ስደት ፡ ብምትሕብባር መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ካብ ግብጺ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ሂወቱ ዝመርሕ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ እዩ። ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመጽእ ድሮ ሓደ ዓመትን መንፈቕን ኣቚጺሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ስደተኛታት ካብ መዓስከራት ወጺኦም ክሰርሑ ንዘፍቅድ ሕጊ እንዳተጠቕመ ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሂወቱ ኣብ ምምራሕ ይርከብ ኣሎ። መንግስ ካብ ኤርትራ ካብ ዝወጽእ ኣብ ጉዕዞ ስደት ዝሓለፎም ጸገማት ንብዓት እንዳሰዓሮ እዩ ዘዘንቱ።

“ዝነበርኩሉ ኣሃዱ ሳዋ እዩ። ካብ ኣሃዶይ ከኣ ልዕሊ ዓመት ኮብሊለ ኔረ። ከምኡ ኢልካ ከምዘይሕለፍ ምስረኣኹ ከኣ ሓደ ነገር ወሲነ። ናብ ኣሃዶይ ክምለስ እሞ ካብኡ ናብ ሱዳን ክኸይድ። ናብ ሳዋ ከኣ ኣምሪሔ። ካብ ኣስመራ ተበጊሰ ፎርቶ ሳዋ እየ በጺሔ። ኣብ ፎርቶ ሳዋ እትው ምስበልኩ ዝፈልጦም ሰባት ኣባላት መደበር ታዕሊም ሳዋ ዝኾኑ እየ ረኺበ። ገለ ካብኣቶም ከኣ ሓለፍትና እዮም ኔሮም። ኣበይ ደኣ ኔርካ፧ እምበኣር ባዕልኻ ተመሊስካ። ተጣዒስካ ተመሊስካ ዝብል ዘረባታት ፈኔሙለይ። ኣነ ከኣ እወ! ኢለ ቢራ ይሰትዩ ስለዝነበሩ ኣብ ጥርጣሬ ከይኣትው ምስኦም ሓንቲ ቢራ ሰትየ። ቁሩብ ጽንሕ ኢለ፡ ክሸይን እየ ኢለ ምሉቕ ኢለ ወጺኤ። ሓለዋ ደሓን ከም ዘሎን ናበይ ገጸይ ክወጽእ ከምዘለኒን ሓደ ኣባል ሳዋ ዝኾነ ዓርከይ ነጊሩኒ ኔሩ እዩ። ብናቱ ሓበሬታ ተሞርኪሰ ከኣ ካብ ፎርቶ ሳዋ ናብ ሱዳን መንገዲ ጀሚረ፡” ይብል መንግስ ኣብ ፈለማ ዕላሉ።

“ ክብገስ ከለዂ ከባቢ ሰዓት ሸውዓተ ናይ ኣጋ ምሸት ይኸውን ኔሩ።  ምሉእ ለይቲ ክጓዓዝ ሓዲረ ከኣ ወጋሕታ ከተማ ከሰላ ኣትየ። ኣብታ ከተማ ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ስለዘይነበርኒ፡ ናይ ኣጋይሻ ምንቅስቓሳተይ ዘስተብሃሉ ኣባላት ፖሊስ ሻቡ ሒዞሙኒ። እቶም ኣባላት ፖሊስ ከኣ ብዘይወዓል ሕደር ናብ ዕጡቓት ራሻይዳ ሸይጦሙኒ። እቶም ንዓይን ንከማይን ዝዓደጉና ዕጡቓት ኣዳሊዮም ናብ ዝጸንሑ መኪና ኣንዳፈራርሑን ብረት እንዳወጣወጡን ይጽዕኑና።  ጉዕዞ ተጀሚሩ ብዘይ ዕረፍቲን መግብን ድሕሪ ሓደ መዓልትን ፈረቓን ጫፍ ፈለግ ኒል ናብ ሱዳን በጺሕና። ካብዚ ከኣ ብጃልባ ጌሮም ናብ ኣስዋን ወሲዶምና። እዚ መንገዲ ናይ ጃልባ 48 ሰዓታት ወሲዱልና፡” ክብል ነቲ ኣብ ሱዳን ዝጎኖፎ ፈላሚ ናይቲ ብሕጂ ዝስዕብ ተደራራቢ ጸገም የዘንትው።

መንግስ ናብ ኣስዋን ድሕሪ ምብጻሖም ዘጋኖፎ ኩነት ብኸምዚ ይትርኽ።

“ኣብ ኣስዋን ምስበጻሕና ብሽፍንቲ ናይ ጽዕነት መኪና እዮም ወሲዶምና። እታ መኪና ጤለ በጊዕ እተጓዓዕዝ እያ ኔራ መስለኒ ብርቱዕ ሽታ ነይሩዋ። ካብ ኣስዋን ከኣ ናብ ሲናይ ኣቲና። ኣብ ሲናይ ምስኣተና ነቶም ዝጨወዩና ራሻይዳ ዝቕበሉዎም ሰባት ጸኒሖምና። እቲ ዝኣተናዮ ቦታ እንዳ ሱልጣን እዩ ዝበሃል። ኣብ መኽዘን እዮም የእትዮምና። ኣብቲ መኽዘን ዓጽሚ ጥራይ ዝተረፉ ሰባት ጸኒሖምና። እዞም ብጥሜትን መግረፍትን ስቓይን ዝተሰነፉ ሰባት ልዕሊ 60 እዮም ዝበጽሑ። ብጣዕሚ ኣደንጊጾምና፡ ግን ንገብረሎም ነገር ኣይነበረን። ዕጫና ከምኦም ምዃኑ ተረዲእና ኩላትና ብውሽጥና ተሳቒናን ፈሪሕናን።ኣብ እንዳ ሱልጣን ምስኣተና፡ ካብቶም ኣብኡ ዝጸንሑና ሰባት ቀልጢፎም እዮም ፈሊዮምና። ናብ ካልእ መኽዘን ከኣ የእትዮምና። ኣዒንትና ብፕላስተር ሸፊኖም፡ ኣእዳውናን ኣእጋርናን ድማ ብሰንሰለት መቚሖም እዮም ናብቲ መኽዘን ኣትዮምና።”

“ዓይንና ብፕላስተር ምስ ሸፈኑናን ብሰንሰለት ምስኣሰሩናን ከኣ ማህረምቲ ጀሚሮም። ‘7000 ዶላር ኣሜሪካ የሐውሉልና በሉ!’ ኢሎም ከኣ ተሌፎን ቀሪቦሙልና። ኩላትና ከኣ በብተራ ንስድራናን ቤተሰብናን እንዳ ደወልና ሓውሉልና ኢልናዮም። ካብቶም 17 ሰባት ተጨዊና ብሓደ ዝመጻና እቶም 14 የሐዊልና ወዲእና። ሓደ ካባና ግን ብማህረምትን ብጥምየትን ሞይቱ። እቶም ዝኸፈልና ሽዑ ስደዱና እንተበልናዮም ፡ እዞም ክልተ ከይከፈሉ ኣይንሰደኩምን ኢና ኢሎምና። ቁሩብ መዓልታት ተጸብዮም እቶም ክልተ ዝኸፍለሎም ምስ ሰኣኑ ነዓና ድሕሪ ናይ ሰለስተ ወርሒ ስቓይ ኣውጺኦም ናብ ካልእ ቦታ ወሲዶምና። ተገላጊልና ኢልና ኣንዳሓሰብና ግና ናብዚኦም ተሼጥኩም ኣለዂም ኢሎም ናብ ካልእ ጉጅለ ኣሕለፉና። እዞም ዝዓደጉና ከኣ ብወገኖም 25000 ዶላር ኣሜሪካ ክፈሉ ወይ ከኣ ክንቀትለኩም ኢና ኢሎምና። ኣብዚውን ይሳቕዩናን የበሳብሱናን ኔሮም። ዓዲግናኩም ኢና ንዑ ምለስዎ እንዳበሉ ቀትርን ለይትን ስቓይ ኔሩ ሂወትና። ሞት ግን በየን ትምጻእ። ካብቲ ኩሉ ስቓይ እንተ ዝቐትሉና ምሓሸና ኔሩ። ካብ ሞት ዝኸፍእ ነገራት’ዩ ኣብ ልዕሌና ዝፍጸም ኔሩ።”

“ስለዝኾነ፡ ይሰዱናዶ ይኾኑ ዝብል ሓሳብ ካብ ኣእሙሮና ጠፊኡ፣ ለይትን ቀትርን ማህረምትን ስቓይን ኮይኑ ቀለብና። ሓደ ካብቶም ምሳና ዝነበሩ የሕዋቱ ካብ እስራኤል ከፊሎምሉ ካባና ወሲዶሞ ኣበይ ከምዘበልዎ ኣይንፈልጥን። እቲ ዝኸፍአ ከፊልካ ይፍንውኻ ድዮም ወይስ መሊሶም ይሸጡኻ ዝፈልጥ ሰብ የለን። እቲ ከፊሉ ዝተለቀ ብጻይና ዕጫኡ ባዕሉ እዩ ዝፈልጣ እምበር ንሕናስ ንፈልጦ ኣይነበረናን። ካብኡ ቀጺሉውን ሓደ ካልእ ተኸፊሉሉ ካባና ወሲዶሞ። እዚ ክኸውን ከሎ ግን በቲ ሓደ ከኣ መዓልታዊ እዮም ዝሞቱና ነይሮም። እቲ ምኽንያት ከኣ ስቓይን ጥሜትን ተስፋ ምቑራጽን እዩ። ከንድኡ ገንዘብ ስድራቤትና ካበይ ከምጽኡ ካብዝብል ሓሳብ ከኣ ተስፋ ብምቕራጽ ነብሶም ኢዳ ትህብ እሞ እቶም ዝተረፍና ንቐብሮም።”

መንግስ ነቶም ጸገማት ኣንዳዘከረን እንዳነብዐን ዕላሉ ይጽል።

“ከምዚ እንዳ በልና 42 ብጾትና ቀቢርና። መወዳእታ ዝተረፍና 16 ግዳያት ኔርና። ካብዚኦም እዉን ብዘይካ እቶም ከፊልና ብህይወት ዝሰረርና 8 ሰባት እቶም ዝተረፉ 8 ካልኦት ነዊሕ ከይጸንሑ ሞይቶሙና እዮም። ኣብ’ቲ ካልኣይ ቦታ ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ዝኸዉን እየ ተዳጒነ።”

“ካብዚ ወጺእናውን መዓትና ኣይተወደአን!። ካብቶም 8 ብሂወት ዝተረፍና እቶም ሓሙሽተ ብሓለዋ ናይ ግብጺ ኣብ ዶብ ተታሒዝና እቶም ሰለስተ ከኣ ናብ እስራኤል ኣትዮም። ግብጻውያን ምስሓዙና ናብ ቤት ማእሰርቲ ቤት-ዓርሽ – 2 ዝበሃል የእትዮምና። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ’ውን ንክልተ ወርሒ ዝኣክል ጸኒሔ። ኣብኡ እንከለና ካብ ኣባል ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብጺ መጺኡ ዓድኹምዶ ትኸዱ መልሱ ኢልና ። ንሕና ከኣ ኣይንኸይድን ናብ ኢትዮጵያ ኢና ንደሊ ኢልናዮ። ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ንዝመጽአ ወኪል መጺኡ ሽግርና ምስ ነገርናዮ ከኣ ናይ ኣየርና ከፊሎም ኣምጺኦምና።

መንግስ ካብ ገዝኡ ካብ ዝወጸላ መዓልቲ ክሳብ ብሰላም ናብ ኢትዮጵያ ክሳዕ ዝመጽእን ንከባቢ 8 ኣዋርሕ እዩ ካብ ስቓይ ናብ ስቓይ ካብ ቤትማእሰርቲ ናብ ቤትማእሰርቲ ተሰጋጊሩ። ብምትሕብባር መንግስታት ኢትዮጵያን ግብጽን፡ ዝያዳ ከኣ ቤተሰቡ ኣብ ምኽፋል ዝተሓተቶ ናይ ጅሆ ገንዘብ፣ ብሰላም ክወጽእ ክኢሉ። ነዚ ኩሉ ሓሊፉ ከኣ ሂወቱ ኣሃዱ ኢሉ ብምጅማር፣ መነባብርኡ ኣብ ምምራሕ ይርከብ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s