ሕማም ኮሌራ ኣብ መዓስከር ኤርትራዊያን ሰደተኛታት እምጉርጉር ሂወት 9 ሰባት ይቐዝፍ

ሕማም ኮሌራ ኣብ ሱዳን ካብ ዝርአ ኣዋርሕ ኣቅጺሩ ኣሎ። መንግስቲ ሱዳን ግን እዚ ቀዛፊ ሕማም ኣብ ሃገሩ ከምዘሎ ንህዝቡ ይኹን ንዓለም መግለጺ ኣይሃበን። ቅድሚ 5 ወርሒ ይኸውን ኣብ ዞባ ከሰላ እዚ ሕማም እዚ ምስ ተራኣየ፡ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ሕማም ዕሽሽ ብምባል ከም ተራ ውጸኣት እዩ ርኢይዎ። ኣብ’ዚ እዋን ከኣ ኣብ ርእሲ ከተማ ሱዳን፡ ካርቱም፡ ኣብ ዞባ ገዳርፍ፡ ኣጥበራን ካልኦት ቦታታት ሱዳንን እቲ ሕማም ከም ዝተላብዐ ጭቡጥ ሓቂ ኮይኑ፡ መንግስቲ ሱዳን ግን ሕጂ’ውን ኣጽቂጡ ኣሎ።

ሕማም ኮሌራ ኣብ መዓስከር ኤርትራዊያን ስደተኛታት እምጉርጉር ህላዌኡ ከይተፈልጠ ከሎ በቲ ሕማም ክልተ ቆልዑት መይቶም። ድሕሪ እዚ ካብ ገዳርፍ ኣርባዕተ ሰባት ናብቲ መዓስከር ምስ መጽኡ፡ ብ ሕማም ኮሌራ ተለኺፎም ከምዘልዉ ክረጋገጽ ተኻኢሉ። ኣብተን መጀመርያ ክልተ መዓልታት ምስቶም ኣቀዲሞም ዝሞቱ ክልተ ቆልዑት ሕሙሽተ ኣንስቲ ሓደ ሰብኣይ ከምዚ ሞቱ ክፍለጥ ተኻኢሉ። አብተን ቀዳሞት ክልተ መዓልታት በቲ ሕማም ዝተታሓዙ አስታት 100 ኔሮም። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ 100 ተወሲኾም። ድሕርኡ፡ ተወሳኺ 30 ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም። ብጠቕላላ ካብ ዕለት 8 ክሳብ 12 ሰነ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ 230 ክኾኑ ከለዉ፡ ዝሞቱ ኸኣ 9 በጺሖም።

ኣብ መዓስከር ስደተኛታት እምጉርጉር ንሕማም ኮሌራ ንምኽላኻል ዝተወስዲ ጸዕሪታት እንተ ርኢና ከኣ፡ እቲ ዝበዝሐ ብማሕበራት ግብረሰናይ እዩ ዝስረሕ ዘሎ። ማሕበር ግብረሰናይ ኤሳር፡ ማሕበር ህላል ኣል-ኣሕማር ሱዳን (ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ሱዳን)፡ ማሕበር ካፍል፡ ማሕበር ኣርሄት፡ ማሕበር ዑፉያም ኣልጣይባ፡ ከምኡ’ውን UNHCR (ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደኛታት ሕቡራት ሃገራት)፡ ቤት ጽሕፈት ኮርን (ኮሚሽን ስደኛታት ሱዳን)፡ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ገዳርፍ ኢዮም።

ኣብ’ታ አስታት 13 ሽሕ ስደተኛታት ዝቅመጥዋ እምጉርጉር ክንዲዚ ዝኣክል ሰብ ብሕማም ኮሌራ እንድሕር ተለኺፉ፡ እንታይ ዓይነት ትካላት ጥዕና ኣለዋ ምፍላጥ ጽቡቅ ኢዩ። መዓስከር እምጉርጉር ብ UNHCR ዝምወል ማሕበር ህላል ኣልኣሕማር ናይ ሱዳን ዘማሓድሮ ሓደ መደበር ጥዕና ጥራይ ኣለዎ። እዚ ንእሽቶ መደበር ጥዕና ንክንዲዚ ዝኣክል ዝብዝሑ ህዝቢ እኹል ኣገግሎት ጥዕና ክህብ ዓቕሚ ስለዘይብሉ፡ ነቶም ሕሙማት ኣብ ሰለስተ ደረጃ ማቂሎሞም። ቀዳማይ ደረጃ፡ ኣብ ሕማቅ ኹነታት ዝርከቡ፡ ካልኣይ ደረጃ፡ ኣብ ደሓን ደረጃ ዝርከቡ፡ ሳልሳይ ደረጃ፡ ሓደሽቲ ብሕማም ዝተለኽፉ። በዚ ከኣ ቴንዳታት ተታኺሉ እቲ ስራሕ ጀሚሩ። እቶም ኣብቲ መደበር ጥዕና ተዓቒቦም ዝነበሩ ካልኦት ሕሙማት ከኣ ካብቲ መደበር ጥዕና ከምዚወጽኡ ተጌሩ።

እተን ማሕበራት ግብረሰናይ ብመድሃኒትን መግብን እየን ሓጊዘን። መድሃኒትን መግብን ዝጸዓና በጣሓት ናብ መዓስከር እምጉርጉር ኣምሪሓን። ዋሕዲ ሰብ ሞያ ጥዕና ስለዝነበረ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ፡ ወዲ ሸሪፈይ፡ ገዳርፍን ሓካይም መጺኦም። ካብ መዓስከር ሸገራብ ብወለንትኦም ንክሕግዙ ዝመጽኡ መንእሰያት’ውን ኔሮም።

ሕጂ እቲ ሕማም ምስተን ናይ መጀመርታ መዓልታት ክረኤ ከሎ ኣብ ደሐን ኲናታት ይርከብ። ብጀካ እቶም 9 ቀደሞት ዝሞቱ ሕጂ ሞት ኣይአጋጠመን። ሕሙማት ውን ከምቲ ዝተገልጸ አብተን ቀዳሞት 4 መዓልታት 200፡ ዕለት 13 ሰነ 30 ሰባት፡ ዕለት 14 ሰነ ኸኣ 11 ሐደሽቲ ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም። ካብ ዕለት 8 ሰነ ክሳብ ዕለት 14 ሰነ 2017፡ ብጠቕላላ ኣብ መዓስከር ኤርትራዊያን ስደተኛታት እምጉርጉር 241 ሰባት ብሕማም ኮሌራ ተለኺፎም፡ ካብዚኦም 9 ሰባት መይቶም። ካብዝኦም ሓውዮም ናብ ገዝኦም ዝተመልሱ አለዉ። ሕጂ እቲ ሕማም ኣብቲ መዓስከር ኣብ ቑጽጽ ኣቲዩ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ነቲ ሕማም ንምቁጽጻር ተባሂሉ ካብን ናብን እምጉርጉር ምውጻእን ምእታውን ተኸልኪሉ ኣሎ። ግን እቲ ሕማም ኣብ ማላእ ሱዳን ተላብዑ ስለዘሎ ኣተሓሓዛ መንግስቲ ሱዳን ከመይ ከምዚኸውን ዝተፈልጠ የለን። ኣብ መዓስከር ስደተኛታት እምጉርጉር ግን ብጸዕሪ ገበርቲ ሰናይ ኣብ ደሐን ኩነታት ይርከብ።

ኣብ ካልእ ቦታታት እንተ ረኢና፡ ኣብ ኮርኮራ ሓደ ሰብ በቲ ሕማም ተለኺፉ፡ ኣብ ወዲ’ልሕሊው ውን ከምኡ ሓደ ሰብ። እዚ ከባቢታት እዚ’ውን ኤርትራዊያን ስደኛታት ዝቅመጥዎ ቦታታት ኢዩ። ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ግን ክሳብ ሕጂ ተርእዮ ናይ’ቲ ሕማም ኣየጋጠመን።

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s