“ስደት ክብደቱ ክትጸሮ ዘይትኽእል ጽዕነት ኣለዎ”

ዳኒኤል ካብ ኤርትራ ክወጽእ ካብ ዝሓስብ ነዊሕ ኣኳ እንተገበረ ክድግፎ ዝኽእልን ንመስገሪኡ ዝኸዉን ገንዘብ ዝኸፍለሉ ሰብ ስለዘይነበሮን ግን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዊሕ ግዜ የሕሊፉ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ግና ዘይሓሰቦ ነገር ኣጓኒፍዎ። ንሱ ዝርከባ ሓንቲ ቦጦሎኒ ናይታ ዝነበርራ ኣሃዱ ናብ ከባቢ ባረንቱ ትቕየር። ናብ ባረንቱ ምቕያሮም ዝሕብር መንቀሳቐሲ ኣብ ምሉእ’ቲ ዞቦ ብዘይጸገም ዘንቀሳቕሶ ስለዝነበረ ድማ ክሳዕ ዶባት ባዕሉ ክበጽሕ ሓሲቡ። መንገዲ ብልክዕ ስለዘይፈልጦ ግን ኣንፈት ዘለዎ ሰብ ክረኪብ ኣዋርሕ ወሲዱ። ንመማኽርቱን ዓርኩን ዝኾነ ወዲ ኣሃድኡ ብርሃነ ከኣ ሓሱቡ ኣካፈሎ። ብርሃነ ከኣ ከም ናይ ዳንኤል ሓሳብ ከምዘለዎ እንተኾነ ንመስገሪ ዝኸዉን ዝኸዉን ገንዘብ ከምዘብሉን ምስ ኣፍለጠ ፡ ክልቲኦም ብሓባር ክብገሱን ተረዳዲኦም።

በብወገኖም ብዙሕ ናይ መንገዲ ሓበሬታት ድሕሪ ምእካቦም ድማ ብምኽንያት ስራሕ ኣምሲሎም ናብ ብሹካ ነቂሎም። ኣብ ብሹካ ከም ኣብቲ ቦታ ዝተወዝዑ ክመስሉ ክልተ ግዜ ተመላሊሶም። ኣብ ሳልሳይ ግዜ ከኣ መንገዲ ኣጽኒዖም ተበጊሶም። ኣብ ሰዓታት ምሸት እዮም ካብታ ዓዲ ወጺኦም። ሰለስተ ሰዓት ዝከውን ምስ ከዱ ከኣ “ደብ በል” ዝብል ናይ ወተሃደራት ድምጺ ሰሚዖም። እቶም ወተሃደራት ድምጺ ስለዝሰምዑ እዮም ከምኡ ኢሎም እንበር ንመን ደዉ በል ይብሉ ከምዘለዉ ዝፈልጥዎ ኣይነበረ። ግብ ዝበለ ጸልማት እዩ ነይሩ።

ዳንኤልን ብርሃነን እቲ ደዉ ክብሉ ዝሕብር ድምጺ ብቕድሚኦም ስለዝመጸ ኣብ ዘለዉዎ በጥ ኢሎም። እቶም ወተሃደራት ከምዘይረኣይዎም ምስ ኣረጋገጺ ድማ ንሸነኽ የማኖም ናብ ዝነበረ ኣግራብ ብበጠበጥ በጺሖም።

ኣብቲ ኣግራብ ዝነበሮ ቦታ ምስኣተዉ እቶም ወትሃደራት ናብኡ ገጾም መጺኦም ክፍትሹ ጀሚሮም። ናብ ዝነበርዎ ቦታ ግና ኣይመጹን። ክልተ ሰለስተ ግዜ ምስ ተመላለሱ እንስሳ እዩ ዝኸውን እንዳበሉ ከይዶም። እቶም ወትሃደራት ከም ዝኸዱ ምስ ኣረጋገጹ ፡ ልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ኣብቲ ኣግራብ ድሕሪ ምጽናሕ ሻቡ ተኣልዮም። ብርሃነ ግን በጥ ክብሉ ከለዉ ዕንጨይቲ ከብዲ እግሩ ስለ ዝሃረሞ ደም ይፈሶ ኔሩ እዩ። ካብ ዝነበሮም ቅያር ክዳውንቲ ቆሪጾም ብምጅናን ተበጊሶም። ነዊሕ ከይከዱ ግና ብርሃነ እግሩ ምኻድ ከሊኣቶ። ዳኒኤል ሓዚልዎ እዩ ዝተረፈ መንገዶም ቀጺሎሞ ። እቲ መንገዲ ዓቐበት ዝበዝሖን ብገምገም ኣጻድፍን እዩ ኔሩ። ወትሃደራት ኢትዮጵያ ዝነበርዎ ኣብ ጫፍ እቲ ዝድይብዎ ዝነበሩ ጎቦ እዩ። ናብቲ ወትሃደራት ኢትዮጵያ ዝነብርዎ ክበጽሑ ክልተ ሰዓት ጥራይ ክወስደሎም ዝሓሰብዎ ከኣ ናይ ኣርባዕተ ሰዓት ጉዕዞ ተቐይሩ።

ብርሃነ ቃንዛ ስለዝነበሮ፡ ዳንኤል ድማ ብድኻም ስለዝተሰነፈ ፡ ናብቲ ጫፍ ጎቦ ክበጽሑ ናይ ሓደ ሰዓት ጉዕዞ ምስተረፎም ፡ ኣብ ከዉሊ ሓንሳብ ከዕርፉ ወሲኖም።  ምስ ወግሐ ከኣ መንገዶም ቀጺሎም ። ንዳንኤል ሰብ ሓዚሉ ኪመጽእ ዝረኣኡዎ  ወትሃደራት ኢትዮጵያ ከኣ ወሪዶም ሓጊዞሞም። ንብርሃነ ተሰኪሞሞ ከኣ ናብ ላዕሊ ኣውጺኦሞ። ቁስሉ ሓኪሞም መግብን ማይን ሂቦሞም። ድሕሪኡ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ተላኢኮም። ዳኒኤል ኣብ መዓስከር  ስደተኛታት ሕጻጽ ክልተ ወርሒ ምስገበረ ናብ ሱዳን ክኸይድ ክልተ ግዜ ኣብ ጎንደር ተታሒዙ። ክልተ ግዜ ከኣ ናብ መዓስከር ከም ዝምለስ ተጌሩ። ዳኒኤል ካብ ዝነበሮ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብሱዳን ኣኳሊሙ ናብ ሊብያ ዝሓሰቦ መደብ ክሰልጦ ስለዘይከኣለ ካልኣ ኣማራጺ ከናዲ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣመርሐ። ዳንኤል ካብ ሃገሩ ኪወጽእ እምበር ኣብ ጉዕዞ እንታይ ከምዘጓንፎ ሰፊሕ ኣፍልጦ ስለዘይነበሮ – ስደት ክብደቱ ክትጸሮ ዘይትኽእል ጽዕነት ምዃኑ’ዩ ክርደኦ ጀሚሩ።

ዳንኤል ናብ ኢትዮጵያ ከይደ ሂወተይ ክመርሕ ይኽእል እየ እዩ ዝብል ኔሩ። ኣብዚ ምስሰገረ ግና ናብ ሊብያ ሓሲቡ ፣ ክሳዕ ሕጂውን ካብ ሓሳቡ ኣይተረፈን ዘሎ። ዝሓሰቦን ዝሓለሞን ሓንቲ መዓልቲ ከም ዝግብሮ እዩ ዝዛረብ ዳኒኤል። ዋላ እኳ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክነብረሉን ክምዕብለሉን ዝኽእል ባይታ ረኺቡ ይሰርሕን ይዓብይን እንተሎ፡ ነቲ ኣብ ሓሳቡ ዝመላለስ ናብ ኤውሮጳ ምብጻሕ ዝብል ሕልሚ ግናና መዕገቲ ከምዘይረኽበሉ ብዘረባኡ ይድምድም።

ዳኒኤል ሓደ ካብቶም ውሑዳት መንእሰያት ንዘለዎም ግዜ እንዳ ተጠቀሙሉን እንዳ ኣፍረዩሉን ዝነብሩ ስደተኛታት መንእሰያት እዩ። ነቲ ንሱ ዘይገበሮ ጌሮም ናብ ስደት ዝምርሑን ዝበጽሑን ክርኢ ከሎ ከኣ ጽቡቕ ኣይስምዖን። ናይ ዳኒኤል ዛንታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ መንእሰይ ዛንታ እዩ።  ብዙሕ ሽግር ኣብ ሃገሮም የሕሊፎም ክወጹ ሓሲቦም መሊሶም ከኣ ናብ ዝገደደ ሽግርን ከርተትን ናብ ዘይደልይዎ ጭንቅትን ይኣትዉ። ከምዚ ኮይኑ ግን ዳርጋ ኩሎም መንእሰያት ብባሕሪ ዘይከዱ እሞ ኣብዚ ኮይኖም ግዜኦም እንዳ ተጠቀሙ ንዓመታት ዝጸንሑ ቀደም ዘይምውሳኖምን ንሊብያ ዘይምኻዶምን ክጠዓሱ ትርእዮም። ዋላ እኳ ዳኒኤል ናብ ሊብያ ክኸይድ ፈቲኑ እንተኾነ ክሰልጦ ብዘይምኽኣሉ ብጣዕሚ ይስምዖ። ዝተዳለወሉን ዝመደቦን ነገር እንተኔሩ ፣ ካብ ዘይውዳእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምልጥ ጥራሕ ደኣምበር ብድሕሪ ምስጋሩ ንዝመጽእ ነገር ኩሉ ዝኽእሎ እንዳመሰሎ  እዩ መጺኡ። ሕጂ ግና ብሰላም ክነብረሉን ክዓብየሉን እንተዝኽእል ናብ ሃገሩውን ክምለስ ከምዘይጸልእ እዩ ዝገልጽ።

ዝበዝሑ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ሃገሮም ክስደዱ እንከለዉ ክሳዕ’ታ ናብ ጎረቤት ሃገር ብሰላም ዝበጽሑላ ኣብ ኢዶም ዝኾነ መደብ የብሎምን። ጉዕዘኦም ብኣስገርቲ ስለዝምራሕ’ዉን- ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ደኣ ኣዮም ዝፈልጡ እምበር ዝበጽሕዎን ኣብ ጎረቤት ሃገር ዝጸንሖምን ብድሆታት ክዳለዉሉን ክሓስብሉን ኣይረኣዩን። ነቲ ዶብ ምስሰገሩ ከኣ ንግዚኡ ብሓጎስን ብሰላምን ይድቅሱን። ምስ ወግሐ ግና ፣ ነቲ ዝቕጽል መደቦም ስለ ዘይተዳለዉሉ ኣብ ዝገደደ ጭንቀትን ሓሳብን ይወድቁ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s