መሪር ጉዕዞ ኣልኣዛር ካብ ገርገራ ክሳዕ ገማግም ሊብያ

ኣብ ገርገራ ዓመት እየ ተኣሲረ። ኣብ 50 ሰብ ዘይትሕዝ ገዛ ክሳብ 150 ንኣክል እሱራት ኔርና። ክንድቅስ ከለና ክኣኽለና ካብ መንደቕ ናብ መንደቕ ብኣንሶላ ኣሲርና መደቀሲ ንሰርሕ ኔርና። ቀትሪ ተፈቲሑ ይውዕል ምሸት ከኣ ይእሰር፣ ገሌና ከኣ ኣብኡ ንድቅስ። ጫማ ኣይነበረናን። ስራሕ ክንወፍር ከለና ጥራይ ይወሃበና ኔሩ። ስራሕ ይሓይሽ ኔሩ፣ እንተወሓደ ደገ ውዒልካ ደኺምካ ትድቅስ። ግና እቲ ስራሕ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ። መግቢ እኹል ስለዘየለ ከኣ መሊሱ ይኸብደና ኔሩ። ድሕሪ ዓመት ናብ ኣሃዶይ ምስ ሰደዱኒ፣ ካብኡ ኣምሊጠ ናብ ዓዲ ከይደ። ኣብ ዓዲ ብዙሕ ከይጸናሕኩ ናብ ባረንቱ ኣምሪሔ። ወርቂ ብባህላዊ ኣገባብ ንዂዂዕቱ ዝኸዱ ስለዝነበሩ ከኣ ምስኦም ከይደ። ምስኣቶም ድማ ወርሒ ዝኸውን ጸኒሔ። እዚ ከኣ መካይድቲ ክደሊ እየ። ምስ ረኸብኩ፡ ምስ ክልተ ሰባት ተበጊስና ድሕሪ ናይ ሓደ ለይቲ ጉዕዞ ናብ ኢትዮጵያ ሰጊረ።

ናብ ኢትዮጵያ ምስ ሰገርኩ፣ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ ክልተ ወርሒ ዝኸውን ጸኒሔ። ካብኡ ከኣ መንገደይ ናብ ሱዳን ቀጺለ። እቲ መንገዲ ናይ ሱዳን ኩሉ ብመኪና እዩ ኔሩ። ንተከዘ ክንሰግራ ከለና ብጀሪካናት ኣስጊሮምና። ምስየሐወልና ከኣ ነናብ ቤተሰብና ክንከይድ ገዲፎምና። ኣብ ካርቱም ሓደ ዓመት ጸኒሔ። መደበይ ከምኡ ኣይነበረን ግን ክኸፍለለይ ኢለ ዝሓሰብኩዎ ቤተሰበይ ደሃዩ ስለዝጠፍኣኒ ኣማራጺ ኣይነበረኒን። ናይ ካልእ ቤተሰበይ ኣድራሻ ረኪበ ምስኣዘራረብኩዎ ግን ድሕሪ ነዊሕ እዋን ተበገስ ኢሉኒ። መንገዲ ሱዳን ሊብያ ከኣ ኣሃዱ ኢለ ጀሚረዮ። ኩሉ እቲ መንገዲ ሽግር ዝመልኦ እዩ ግን ብሓይሊ ኣምላኽ ንወጾ ኔርና። ብጽምኢ ማይን ብጥምየትን ድኻምን እዩ ኩሉ እቲ መንገዲ ክሳዕ መጨርሽታ ትሓልፎ።

ክሳዕ ትራቡለስ ንበጽሕ ሸሞንተ መዓልታት እዩ ወሲዱልና። ኣብ ኦምዱርማን ሰብ ክሳዕ ዝእክቡ ክልተ መዓልታት ኣጽኒሖምና። ምስተበገስና ከኣ መኪና ትበላሸወና ወይ ከኣ ትሽከል ኔራ። እንዳ በልና ግና ክልተ መዓልታት ተጓዒዝና። ካብዚ ሊብያውያን እዮም ተቐቢሎምና። እቶም ሊብያውያን ጌና ክመጹ ከለዉ ከምዚ ውትህድርና እዮም ዝቕበሉኻ። ማህረምትን ጸርፍን እንዳ ኣበራረዩ እዮም ዝድህሉኻ። ኣብ ቶዮታ መካይን ጸፋጺፎም ከኣ ክልተ መዓልታት ተጓዒዝና። ቀስ ዝበሃል የለ እንተ ወዲቕካ ዘልዕለካ የለ። ጠሚኻ ጸሚእካ ዝሰምዓካ የለን። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ካምሲን መጺዩና ናብ ኣእማን ዘለዎን ብሑጻ ተኾሚሩ ጎቦ ዝተቐየረ ቦታ ወሲዶምና፣ ኣብኡ ከኣ የሕዲሮምና። ንጽባሒቱውን ኣብኡ ውዒልናን ሓዲርናን። ምስ ወግሐ ኣበጊሶምና። ምሉእ መዓልቲ ክንከይድ ዊዒልና ኣጋ ምሸት ከኣ ኣብ ሓንቲ ዓዲ  ኣቲና። የሐውሉ እዮም ዝብሉኻ ጌና ከይኣተኻን ከይዕረፍካን። ኣብ’ታ ዓዲ ሓዲርና፣ ንግሆ መጺኦም ከኣ ኣተሲኦምና።

ሰዓት 9 ይኸውን ኔሩ እዩ፣ ጸሓይ ቀልጢፋ ስለትወጽእ ኣብ ምድረበዳ፣ ምሉእ ለይቲ ነተን በጣሓት ብብሊኮቲ ጌርና ከም ገዛ ብላዕልን ብኽልተ ወገንን ክንነደቀን ሓዲርና። ብጣዕሚ እዩ ዘድክም፣ ምስ ወዳእና ማይ መግቢ ሂቦምና። ወጋሕታ ወዲኣና ቁሩብ ደቂስና። ንግሆ ተስኡ ኢሎም ከኣ ናብተን መካይን ደይቡ ኢሎምና። ሰለስተ በጣሓት እየን ኣብታ ካልአይቲ ከኣ ኣነ ደይበ። ምስ ደየብና ብብሊኮቲ ጌሮም ነታ ሓንቲ ሸነኽ ከዲኖማ። ሃሩር ክንመውት ኢና ደሊና። ኩሉ ሰብ ሒዝዎ ዝደየበ ካርቶናት ብረሃጽ በስቢሱ ደርቢይዎ። ዝተረፈት ዘይጠልቀየት ካርቶን ሒዝካ ምንብድባድ እዩ። መእተዊ ንፋስ ከምዘይብሉ ጌርካ እዩ ዝድርደር እቲ ብሊኮቲ። ከክልተ ብሊኮቲ እዩ ተሰሪዑ፣ ክንብገስ ቀልጢፍና እዩ ጸሎትና ኔሩ፣ መወዳእትኡ ከኣ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ይኸውን ተበጊስና።እቲ ዝኸፍአ ግን ነዓና ንመንእሰያት ዘይኮነ ንህጻናት ነብሰጾራትን እዩ።

ነቲ ኬላታት ብዘይጸገም ኢና ሓሊፍናዮ። እዚ ኮይኑ ግና ኣብቶም ኪለታት ልክዕ ከም ናይ ኤርትራ ጽዑቓት ተፍትሻት እዮም ነይሮም ። ኣሰጋገርቲ ግና ነቶም ኣባላት ጸጥታ ብላዕ እንዳሃቦ ንሓልፎ ኔርና። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኬላ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ኢኻ ደው ትብል። እቲ ዝኸፍአ እተን መካይን ደው ክብላ ከለዋ ሙቖት ኣይከኣልን እዩ። ምስ ተበገሳ ግን ንፋስ ስለዝኣትወካ ይሓይሽ። ሸውዓት ሸሞንተ ሰዓታት ዝኸውን ምስተጓዓዝና ትራቡለስ ኣቲና። ኣብ ሓደ ዓቢ ካንሸሎ ዘለዎ መኽዘን እዮም የእቲዮምና። እንዳ ሃረሙ ቀልጥፍ እንዳበሉ፣ ሰብ ከይርእየና ወይ ከይሰምዓና ኢሎም ዘይገብርዎ ነገር የለን። እዚ ቦታ መቐበሊ እዩ፣ ቅድሚ ናብ ገምገም ባሕሪ ምውሳዶም።

ነቲ ብሊኮቲ ከይስበር ቀስ ኢልኮም ኣውርድዎ ኢሎምና ኣውሪድናዮ። ምስ ኣውረድናዮ ማይ ተሓጸቡ ኢሎም ሂቦምና፣ ብገንዘብናውን መግቢ ካልእ ፈሳሲን ገዚእና። ብጣዕሚ ክቡር እዩ እቲ ዋጋ ግን ካብ ምስኣን ዝኸፍእ የለን ገዚእና ተዓንጊልና። ጸኒሖም ኣብ ሓንቲ ካብተን መኻዚኖታት የእትዮምና። ሽዑ ብዙሕ ከይጸናሕና መካይን ነዊሕ ስፖንዳ ዘለወን መጺኤን ኣብአን ሰቒሎምና ። በብሰላሳ ጌሮም ናብቲ ገምገም ባሕሪ ኣብጺሖምና። ቀቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝኸደት መርከብ ኔራ እንድያ ካብኣ ዝተረፉ ኣብኡ ጸኒሖምና። እቲ ቦታ ፋብሪካ ዝነበረ እዩ ዝመስል ዓበይቲ ገንእታት ኔሩ። ኩሉ ዝገብርዎ ብስቱር እዩ፣ ማለት ወይ ብምሸት እዮም ዘንቀሳቕሱኻ ወይ ከኣ ብዕሽግቲ መኪና እዩ ዘጓዓዕዙኻ።

እቲ ዘእተዉና ቦታ ምንጻፍ ዝተነጽፎ ኮይኑ ግን ብሓሰኻን ባልዕን ዝመልአ እዩ። እቲ ሽቓቕ ከኣ መንደቕ ብሊኮቲ ጥራይ እዩ ዝፈልዮ። ኣብ ፌስታል ወጺኻ ኢኻ ትድርብዮ ብላዕሊ፣ ናይ ክንደይ ዓመታት እዩ ኣብኡ ተዋህሊሉ። ጨና ኣይቕርበካን እዩ። ነብስካ ኢኻ ትጸልእ። ኣብቲ መኽዘን ከኣ ልዕሊ 900 ንኸውን ሰባት ኔርና። ናይዚ ኩሉ ሰብ ጓሓፍ ከመይ ክኸውን ይኽእል ክትግምቶ ኣየጸግምን እዩ። ክልቲኡ ወገን ማዕጾ ይኽፈት፣ ካብ ውሽጢ ምውጻእ ኣይፍቀድን እዩ። መግቢ ኣብቲ ዝሃቡና ቦታታት ክልተ ግዜ ኢኻ ንመዓልቲ ትወሃብ፣ ኣብዚ ከኣ ከምኡ። ሰዓት ዓሰርተ ቀትሪ  ምሳሕ፣ ሰዓት ሽድሽተ ኣጋምሸት ከኣ ድራር ይህቡና።

ኣብ ካልኣይ መዓልትና መርከብ መጺኣ። እቲ ዝኸፍእ ክሳዕ ትብገስ እዩ። ኣብ ታሕቲ እዮም ዘእትዉኻ። ደቀንስትዮን ቆልዑትን ግን ኣብ ላዕሊ እዮም ዝኾኑ። ከም ኣንደር እዩ ታሕቲ እታ መርከብ። ኣብ ማኣከል ዘሎ ሞተረ ናይታ መርከብ ከይትንከብ እቲ ዝኣተንሉ ታሕተዋይ ክፋል ብረቂቕ ሃጺን/ጣዉላ ዝተኸፋፈለ ። ግና ኩሉ ሰብ ብትኪን ረስንን ናይቲ ሞተረ ምስኡ ከኣ ሙቐት ስለዝነበረ፣ ገለ የምልስ ገለ ከኣ ሃለዋቱ ይጥፍእ ኔሩ። ንፋስ ኣይኣትወካን እዩ። ድሕሪ ሰዓት ይኸውን ተበጊስና። ነዊሕ ሰዓታት ዝኸውን ምስ ከድና እታ መርከብ ደው ኢላ። ድምጺ ሄሊኮፕተር ከኣ ንሰምዕ ኔርና። ኩሉ ሰብ ተስፋ ጌሩ ሽዑ። ምጽባይ ኮይኑ ስቕ ኢልካ። ገለ ካባና ካብቲ ታሕቲ ክወጹ ኢሎም ግና እታ መርከብ ከይትግልበጥ ኣብዘዘለናዮ ንኹን ተባሂሉ፣ ኩሉ ሰብ ኮፍ ኢሉ። መወዳእቱ ግን እታ ናይ ጣሊያን መርከብ መጺኣ፣ ብሰላም ከኣ ናብኣ ሰጊርና።

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s