ናርዶስን ሰለስተ ደቃን ጠልጠል ኣብ ዝበለ ተስፋ

ናርዶስ ኣደ ሰለስተ ቆልዑት እያ። ስደተኛ ኮይና ካብ ሃገራ ካብ ትወጽእ ሸሞንተ ዓመታት ጌራ ኣላ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነብረትሉ፡  ሰብኣያ ካብቲ መወዳእታ ዘየብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምልጥ ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኣምሪሑ። ነዚ ዝፈለጡ ኣሃድኡን ምምሕዳር እቲ ትነብረሉ ዝነበረት ኣከባቢን 50,000 ናቕፋ ክፈሊ ኢሎም ንግሆን ምሸትን እንዳ ተመላለሱ ኣሸገርዋ። ናርዶስ ትብል “ኖን ዶ እቲ ዝተባህለ ገንዘብ ክኸፍል ንደቀይውን ዝብላዕ ክረኽበሎም ኣይእልን ኔረ።” እቲ ዝነበረ ናይ ኩፖን ትረኽቦ ዝነበረት ኣስቤዛውን ተሓዲጋ፣ ንደቃ ተብልዖ ጨነቓ። ከምዚ ኢላ ከኣ ልዕሊ ዓመት ጸኒሓ። ድሕሪ ዓመት ግን፣ ሰብኣያ ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ስራሕ ረኺቡ ቁሩብ ክንቀሳቐስ ስለ ዝጀመረ፣ ናርዶስ ምስ ደቃ ከተርክቦ ተዘራሪቦም። ንሳውን ንሓሳቡ ተቐቢላቶ።

ናርዶስ ዛንታኣ ክትቅጽል ከላ፡ ካብ ኣስመራ ክወጽእ ሓሲበ ኣይፈልጥን ኔረ ግን ቀጻሊ እንዳመጹ ምስ ኣሸገሩኒ ምስኡ ከኣ ኣነ ካብ ሰብኣየይ፣ ደቀይ ከኣ ካብ ኣብኦም ተፈልዮም ክዓብዩ ስለዘይደለኹ ከይወዓልኩ ከይሓደርኩ መንገዲ ከጣይቕ ጀመርኩ። ዓደቦይ ከባቢ ሰንዓፈ ስለዝነበረ ናብኡ ክበጽሕ ጸገም ኣይነበረንን። ግና ካብኡ ዘሎ መንገዲ እዩ እቲ ዝኸበደ። ክሳብ ሰንዓፈ ዘሎ ኬላታት ክሓልፎ ከምዝኽእል ይፈልጥ ኔረ፣ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ይኸይድ ስለዝነበርኩ ከኣ ብዙሕ ኣይፍርሓንን። ኮይኑ ግና ምስቲኣብ ልበይ ዘሎ ሓድሽ ሓሳብ ኣብ ሽዑ በጺሑስ ዋላ ናብ ሰንዓፈ እዩ ኣፍሪሑኒ። መወዳእታኡ ግን ተበጊሰ። ምስ ሓደ ቤተ ሰብ ተዘራሪበ፣ ንሱ ከኣ ዓዲ ከይዱ ሰብ ረኺቡለይ ኣብ ሳልስቲ ተመሊሱ። ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ከኣ ተበጊስና።

ካብ ኣስመራ ናብ ዓዲ ቐይሕ ኢና ኣውቶቡስ ተሳፊርና። ፍርቂ መዓልቲ ይኸውን ከኣ በጺሕና። ካብ ዓዲ ቀይሕ ከኣ ተምሲሕና ናብ ሰንዓፈ መሊስና ተሰቒልና። እዚ ዝገበርና ካብ ዓዲ ቐይሕ ዝመጻ ኣውቶቡሳት ብዙሕ ተፍቲሽ ስለዘይግበረለን ኢና። ብሰላም ከኣ ናብ ሰንዓፈ ኣቲና። ኣብ ሰንዓፈ ጠጠው መጠው ከይበልና ኢና ጉዕዞ ጀሚርና። ካብ ሰንዓፈ ክንወጽእ ከለና ከባቢ ሰዓት ክልተ ኔሩ፣ ሓሙሽተ ሰዓታት ዝኸውን ከኣ ብእግሪ ተጓዒዝና። እቲ ቅንያት ዓመታዊ ዝበዓለሉ ንግደት ኣብ ሰንዓፈ ስለዝነበረ ብዙሕ ሰብ እዩ ኔሩ፣ ገለ ናብ ሰንዓፈ ዝኣቱ ገለ ከኣ ካብ ሰንዓፈ ዝወጽእ። ነዛ ዕድል ክንጥቀመላ ኢና ከኣ ካብ ኣስመራ ኣብቲ ቅንያት ተበጊስና።

መንገዲ ካብ ሰንዓፈ ናብቲ ናይ ቆጸራ ቦታ ነዊሕ እዩ ኔሩ። እቲ ቦኽሪ ወደይ ባዕሉ እዩ ከይዱ፣ እተን ክልተ ኣዋልድ ደቀይ ግን ነታ ንእሽተይ ኣነ ነታ ምዕባያ ድማ እቲ መንገዲ ዝወስደኒ ዝነበረ ቤተሰበይ እዩ ጸይርዋ። ዕራርቦ ምስ ኮነ ከኣ ኣብቲ ቦታ ቆጸራ በጺሕና። እቲ ኣስጋራይ ኣብ ሓደ ጽላል ኮፍ ኢሉ ጸኒሑና። ደንጒይኹምኒ ኢሉ ገርጨው ገርጨው ኢሉልና መጀመርያ ደሓር ግን ጉዳይ መንገድና ክንገብር ተሰማመዕና። ድሕሪዚ እቲ ቤተሰበይ ሰላም መንገዲ ኢሉኒ ምስቲ ኣስጋራይ ሓዲጉኒ ከይዱ። እቲ ኣስጋራይ ከኣ ዝነበራና መንገዲ ሓጺር ሙዃኑን፣ ግን ሓንቲ ኬላ ከምዘላን እንተ ሓቲቶምኒ ከኣ ንበዓል ኢልና ሰንዓፈ ከምዝጸናሕናን ኣነ በዓል ቤትኪ ምዃነይን ትንገርዮም ኢሉኒ። ንሓደ ሰዓት ዝኸውን ሓንቲ ጎቦ ዜርናያ፣ ብድሕሪ እቲ ጎቦ ከኣ ወትሃደራት ጸኒሖምና። ከምዝበሎ ናበይ ኢኾም ኢሎም ሓቲቶምና፣ ንሱ ከኣ ንገዛ ኢና ኢልዎም።

እቶም ወትሃደራት ብዙሕ ኣይሕተቱናን፣ ክዳውንተይ ጓል እቲ ከባቢ ከም ዝመስል ጌረ እየ ተኸዲነ ኔረ። ሕለፉ ምስ በሉና መንገድና ቀጺልና፣ ኣነ እሞ ብፍርሒ ኣብ ዝኣትዎ እዩ ጨኒቑኒ ኔሩ። ኣምላኽ ግን ብሰላም ይሕሊፍና። ካብዚ ቦታ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ምስ ከድና ኣብ እግሪ ጎቦ ገዛ ረኺብና። ኣብዚ ምስ በጻሕና፣ ኣነ ኣብዚ እየ ዝሓድር ንስኺ ግን በዛ ናይ እግሪ መንገዲ ሒዝኪ እዛ ጎቦ ውጽያ ይብለኒ። ለይቲ እዩ ኮይኑ፣ ሰዓት ኣይነበረንን እምበር ሰዓት 9 ይኸውን ኔሩ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ሰለስተ ቆልዑ ሒዘ ናበይ ክኸይድ፣ ኣይከይድን ኣብጽሓኒ ወይ ከኣ ምሳኻ እየ ዝሓድር ኢለዮ። መወድእትኡ ሕራይ ኢሉኒ፣ ወጋሕታ ክብገስ ምስ በልክዎ።

ኣይትውጋሕ ወጊሓ መሬት እምበር ኣነስ ክትወግሕ ኣይደለኹዋን ኔረ። ሰዓት ኣርባዕተ ኮይኑ ተስኢ ኢሉኒ። ተሲኤ፣ ደቀይ ከተስኦም ብኽንደይ ጋዳ፣ መወዳእትኡ ግን ተሲኦም፣ ናብ ባባ ክንከይድ እንዳ በልኩ ሕራይ ኢሎምኒ። ወጺና ካብታ ገዛ፡ እታ ናይ እግሪ መንገዲ ከኣ ኣርእዩኒ፣ እዚኣ ሒዝኪ ኢኺ ትኸዲ ኢሉኒ። ምሳይ ግን ቁሩብ ደቓይቕ ወጺኡ እዩ ናብታ ጎቦ። እታ ጎቦ ምስ ደቀይ ከቢዳትኒ እያ። ፍርቒ ሰዓት ኢና ደይብና። ንጸጋም ንየማን እንዳኸድካ ኢኻ ትድይቦ እቲ መንገዲ፣ ንስያፍ እዩ። ደሓን ይእተዉ እቶም ብእኡ ዝደየቡን ዝሓለፉን፣ ደሓን እዩ እቲ መንገዲ ከምቲ ዝፈራሕክዎ ኣይኮነነ ኔሩ። ነታ ጎቦ ክወርዳ ከለኹውን ከምኡ እዩ፣ ግን ክወርዳ ዝያዳ ኣፍሪሓትኒ። ስለደቀይ እየ ፈሪሔ፣ ይርእዮም እሞ የደንግጹኒ።

በቲ ኮይኑ በቲ ወሪድናያ። ጸሓይ ኣይበረቐትን ኔራ፡ መሬት ግን ወጊሑ እዩ። ካብዚውን መንገዲ ኔሩና ግን ጎልጎል እዩ፣ ደኺመ ጓለይ ከየውረድክዋ ካብ ዝባነይ ክልተ መዓልቲ ኮይኑ። ደቀይ ደኺሞም ጠምዮም። ኣምላኽ ረዲእና ግና፣ ወትሃደራት ናይ ኢትዮጵያ ረኪቦምና፣ መግቢ ማይ ሂቦሙና። የዕርፉ ኢሎሞም ንደቀይ ደቂሶም ውዒሎም። ካብዚ ናብ እንዳ ኣባጉና ወሲዶሙና፣ ቀጺሎም ከኣ ናብ ማይ ዓይኒ መዓስከር ስደተኛታት ኣስጊሮምና። ኣብ መዓሰከር ማይ ዓይኒ ስደተኛታት ሸሞንተ ወርሒ ጸኒሔ፣ ካብኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቢለ። ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝመጽእ ሸውዓተ ዓመተይ ኮይኑ ኣሎ። ምስ ሰለስተ ደቀይ ሓንቲ ገዛ ተኻሪና ኢና ንነብር፣ ስብኣየይ ይሕግዘኒ እዩ ግን ናብራ ኣዲስ ኣበባ ንግሆ ንግሆ እዩ ዝውስኽ ዝኣኸለ ኣይኣኽለካን እዩ። ዝጀመርክዎ መንገዲ ናብ ኤውሮጳ ወይ ኣሜሪካ መጀመርያ ኣይነበረንን፣ እዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ግን ጀሚረ ኣለኩ፣ ክንደይ ይወስድ ኣይፍለጥን እዩ። ኣምላኽ ይሓግዘኒ ድሕሪ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዓመት ይሰልጠኒ ይኸውን፣ ትብል ናርዶስ ዛንታኣ ክትዛዝም ከላ።

ከም ናርዶስ ብዙሕ ሽግር የሕሊፈን፣ ሽግረን ተወዲኡ ኢለን ዝሓስባ፣ ግን ከኣ ላንላንጋ ኮይነን ዝተረፋሞ ኣብ ዝሓሰብኦ ከይበጽሓ ኣብ ጠልጠል ዘለዋ ብዙሓት ደቀንስትዮ እየን። ክሳዕ ዓሰርተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ከተማታት እንዳ ተቐመጣ ዘለወን ሕጋዊ መንገድታት ዝጽበያ ደቀንስትዮ ቁጽረን ውሑድ ኣይኮነን። ዝነበረን መንገዲ ተበላሺዩወን ወይውን ዝጀመርኦ ወለሓደ ዘይብለን፣ ብሓወላ ብዝረኽብኦ ገንዘብ ናብርአን እንዳገበራ ሂወተን ሂወት ደቀንን ይመርሓ ኣለዋ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s