ጥልመት በዓል-ቤታ ዝተደረቦ መሪር ሂወት ስደት ስምረትን ዉሉዳን ኣብ ኢትዮጵያ

ንዓመታት ዝኣክል ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕሪ ምጽናሕ ; ካብቲ ዝነብርኩዎ ቤት ጽሕፈት ክፋኖ ብዙሕ ጽዒረ ክኾነለይ ግን ኣይከኣለን። መወዳእትኡ ከኣ ቤተሰብይ ንዝኾነ ሓላፊ ኩነታተይ  ኣካፊለዮ ። ክንርእዮ ኢና ኢሉ ብዙሕ ተስፋ ከይሃበ ሰዲዱኒ። ንሱ ኣብ ካልእ ቤት ጽሕፈት እዩ ዝሰርሕ ኔሩ። ኣብቲ ዝነበርኩዎ ቤት ጽሕፈት ግን ዝፈልጦ ሓላፊ ኔርዎ። ድሕሪ ገለ ሰሙናት ከኣ ናብ ገዝኡ ጸዊዑኒ። ምጥያስ ደውኢሉ እዩ ዘሎ ግን ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ክጅምር እዩ ፣ ስምኪ ምስቶም ዝጣየሱ ከእትዎ ገለ ገንዘብ እንተ ሂብናዮም ክገብሩልና ይኽእሉ እዮም ኢሉኒ። ገንዘብ ኣይነበረንን ግን ሕራይ ጸገም የለን ይጣየስ ጥራይ ኢለዮ። ዝኸፈልኩ ከፊለ ክጣየስ ኣለኒ ኢለ ንስድራይ እየ እቲ ሓሳብ ኣካፊለዮም። ንዓመታት ብነጻ ዘገልገልኩዎ ከይኣኽለኒ ከፊልኪ ኢኺ ትገላገሊ ተባሂለ። ዝገብሮ ነገር ኣይነበረንን ክኸፍል ነይሩኒ።

ገንዘብ ኣይነበረንን ንስድራይ ከኣ ኣማኺረዮም። ወላዲተይ ድማ ንኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ቤተሰብ ደዊላ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣዕሊላቶ። መጀመርያ ብጣዕሚ ሓሪቑ ። ግና ንሱውን ክጣየስን ካብ ኤርትራ ክወጽእን ብጣዕሚ ድልየት ስለዝነበሮ ነቲ ሓሳብ ተቐቢልዎ ። 50 ሽሕ ከፊሉለይ ከኣ ክጣየስ በቒዐ። ፓስፖርት ኣውጺኤ ድማ ናብ ሱዳን ኣምሪሔ። ሱዳን ሰሙን ምስጸናሕኩ ብዙሕ ናይ ጭውያ ወረታት ክሰምዕ ምስ ስለዝጀመርኩ ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ወሲነ። ኣብ ካርቱም ዝርከብ መዓርፎ-ኣውቶቡስ ከይደ ትኬት ናብ ኢትዮጵያ ኣቑሪጸ። ዝፈልጦ ወልሓደ ኣይነበረንን ግን በዚ መንገዲ ዝኸዱ ዝፈልጦም ሰባት ደሓን እዩ ብዙሕ ጸገም የብሉን ስለዝበሉኒ ተበጊሰ። ጉዕዞ ተጀሚሩ ። ኣብ ኬላታት ንኣባላት ጸጥታ ሱዳን ብላዕ እንዳሃብና ሓሊፍና። ከምዚ እንዳ በልና ናብ ገዳርፍ  ምስ በጻሕና  ናብ መተማ ሓጹር ተሳጊርና ኣቲና። እቶም ወትሃደራት ናይ ሱዳን ከኣ ናብቶም ወትሃደራት ኢትዮጵያ ኣረኪቦምና።

ወተሃደራት ኢትዮጵያ ምስ ተቐበሉና ናብ ሆቴል’ዮም ወሲዶምና ። መንግስቲ ንስደተኛታት ዝሃበና ባጀት ስለዘየለ ባዕልኹም ኢኹም ንዘድልየኩም ነገራት ኮነ ናይ መደቐሲኹም ትኸፍሉዎ ኢሎምና። ናይ መደቀሲ ከፊልና ከኣ ምስ ካልአይተይ ክፍሊ ሒዝና። ኣብኡ ልዕሊ ሰሙን ጸኒሕና ። ቀስ ብቐስ እውን ካልኦት ከማና ስደተኛታት ክውሰኹና ጀሚሮም ። ኣኪቦም ከኣ ናብ እንዳ ኣባጉና ፡ ኣብኡ ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ማለት UNHCR ኣረኪቦምና ሻቡ’ውን ተመዝጊብና። ካብዚ ቀጺለ ናብ ዓዲ ሓሩሽ መዓስከር ስደተኛታት ወሲዶምኒ። ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓሩሽ ሰለስት ወርሒ ምስ ጸናሕኩ ፋክስ ካብ ዓርከይ ካብ ማልታ ተላኢኩኒ ከኣ ናብ ኣዲስ ኣበባ መጺኤ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መጻኩ ንሱውን ካብ ማልታ መጺኡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከኣ ተመርዒና ወሊድና ከኣ።

ምስ በዓል-ቤተይ ክጽንበር ሕጋዊ መስርሕ እንዳ ተጸበኹ ፡ ዓዲ ክቕይር እየ ናብ ኣሜርካ እሞ ናብኡ ክወስደኪ እየ ድሕሪ ምባል ንዓመታት ተጸብየዮ። ከም ዝበሎ ዓዲ ቀይሩ ናብ ኣሜርካ ከኣ ኣትዩ። ኣሜርካ ምስ ኣተወ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሰብኣየይ ጀሚረ። ፕሮሰስ ተጀሚሩ ቆልዓይ እንዳ ኣኣዕበኹ ከለኹ ከኣ ኤምባሲ ኣሜሪካ ጸዊዖምኒ። ኣብ ሓምለ 2014 እዩ ኔሩ ፣ ሪጋይ ተጸብየ ከኣ ነሓሰ ቃለ-መሕትት ጌረ። ድሕሪ ቃለ-መሕትትውን ናይ ሕክምና ግበሪ ተባሂለ ፣ እዚውን ጌረ። እዚ ጌረ ከኣ ቪዛይ ክመጽእን ናብ ሰብኣየይ ክኸይድ እንዳ ተጸበኹ ዘይሓሰብኩዎ ተሌፎን ተደዊሉኒ።

ሰብኣይኪ ወረቐትኪ ደው ኣቢሉዎ እዩ ኢሎምኒ። ዝሓስቦን ዝገብሮን እዩ ጠፊኡኒ።  ስድራቤቱ መርዓና ከምዘይደለይዎን ከምዘይደገፍዎን ይፈልጥ ኔረ እየ። ንሱ ግና ንሓሳባቶም ነጺጉ ተመርዒና ወሊድና። ኣብ ልዕሊ እዚ ከኣ ስለዝወለድኩ ጨኪኑ ከምኡ ይገብረኒ ኣይበልኩን ኔረ። ኣቐዲሙ ገለ ነገራት ይገብር ኔሩ እዩ ግን ክሳዕ ክንድኡ ይበጽሕ ኣይበልኩን እምበር ከም ሰብ ሓዳር መጠን ገለ ነገራት ነናይ ውልቅና ዘየሰማምዓና ነገራት ኔሩ እዩ። እታ ዝኸበደት ግና ንወደይ ምስ ወለድኩዎ ጌና ኣብ ሆስፒታል ከለኹ ፣ ምስ ነገርዎ ወደይ ኣይኮነን ኢሉ ኔሩ እዩ። እዚ ዘግበሮ ከኣ ኣብ ሸውዓተ ወርሒ ወደና ስለዝተወልደ እዩ።

ከም ዝሓረስኩ ምስ ፈለጠ ፡ ጌና ካብ ዓራት ክትእስ ይኽእለሉ ኣብ ዘይነበርኩ እዋን እዚ ቆልዓ ኣይኣመንኩሉን ኢሉኒ ነይሩ እዩ። ከምዚ ምስበለኒ ብዙሕ ሽግር እየ የሕሊፈ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ቤተሰቡ ከኣ ከማኡ እንተኾይኑ ናይ ዲኤንኤ መርመራ ይገበር ኢሎም። ንስኻ ግን ጽባሕ ንግሆ ከይትሓፍር ኢሎሞ። ከምዚ ምስበልዎ ግን በቃ ተጋግየ እየ ፣ ኣብ ሸውዓተ ወርሒ ስለዝተወልደ እየ እምበር ደሓን ኣይትግበር ወደይ እዩ ኢሉ። ከምዚ ምስበለ ከኣ ናባይ ደዊሉ ተጋግየ እየ ክወስደኪ እየ ኢሉኒ። ከምዚ ምስ በለኒ ደሃይ ከይገበረ ነዊሕ ግዜ ክጠፍእ ጀሚሩ። ይድውል እሞ ዝተፈላለየ ምኽንያታት እንዳ ኣምጸአ ከምዘይጠዓሞን ይሓምም ከምዝነበረን ይነግረኒ ኔሩ።

መወዳእታኡ ግና ጠቕላላ ጥፊኡ ተሌፎኑ ቀይርዋ ፣ ኣነ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ቤተሰቡ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን። እቲ ኣብ ኣሜርካ ዝነብር ቤተሰበይ ኣነ ክኸፍለካ የእትዋ ጥራይ ኢልዎ። መጀመርያ ዝብሎ ዝነበረ ኣብዚ እንተመጺኣ ምስካልእ ክትምርዓው እንድያ ይብሎ ኔሩ ጸኒሑ ግና ኣብዚ ክትመጽእ ኣይደልያን እየ ኢልዎ። መወዳእትኡ ኩሉ ሰብ ረብሪቡ ገዲፍዎ። ኣነ ዘገብሮ ነገር ኣይነበረንን ። ቆልዓ ሒዘ ስለዝኸበደኒ ድማ ናብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ተመለስትን (ARRA) ብምኻድ ጸገማተይን ዝጎነፈኒ ሽግርን የዕሊለዮም። ጉዳየይ ሰሚዖም ከኣ ናብ ናይ ነርዎይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ሰዲዶምኒ። ንሶም ከኣ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ወርሓዊ ሓደ ሽሕ ብር እንዳሃቡ ሓጊዞሙኒ። ካልኦት ውልቀሰባትውን ጉዳየይ ፈሊጦም ሓገዝ ጌሮምለይን ይገብሩለይን ኣለዉ።

እዚ ኩሉ ክጋጥም ከሎ ኣብ ኣእሙሮይ ዝመላለስ ሓሳብ ኣሎ። ዝመላለሰ ሓሳብ ናይ ባሕሪ እዩ። ብባሕሪ ከይደ ንኩሉ ጸገማተይ መፍትሒ ዝረክብ ኮይኑ እዩ ዝስመዓኒ ። ርግጸኛ እየ ከኣ ምረኸብኩ ኔረ። ግና ወደይ ንኢሽተይ ምዃኑን ንሱ ብዘይገበሮ ሓጢያት ከኣ ናብ ጸገምን መከራን ከእትዎ ካብ ዝብል ንሰለስተ ዓመታት ጸኒሔ። ኣብዚ እዋን ግና መደባተይ ከምኡ እዩ ዘሎ። ሰብኣየይ ኣስመራ ከይዱ ከምዝተመርዓወ ሰሚዔ ኣነ ከኣ ሕጋዊ ናይ ፍትሕ መስርሕ ንሱ ኣብዘይብሉ ጌረ። ክሳዕ ሕጂ ናብ ልቡዶ ይምለስ ይኸውን ዝብል ተስፋ ኔሩኒ ሕጂ ግን ቀቢጸ ፣ ጭኪነ ከኣ ናብ ሊብያ ክብገስ ወሲነ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s