ሓደገኛ ጒዕዞ ስደት ራህዋ

ቀዳማይ ክፋል

እዚ ቃለ-መጠይቕ ኣብ ግንቦት 2017 ምስ ሓንቲ ኤርትራዊት ሓታቲት ዑቕባ ኣብ ካምፓላ፡ ዩጋንዳ ዝተገብረ እዩ። ንድሕነታ ራህዋ ዝብል ናይ ብርዒ ስም ሂበያ ኣለኹ። ካብ ኤርትራ ክትስደድ ከላ ትሕቲ ዕድመ እያ ነይራ። ትሕዝቶ ቃለ-መጠይቕ ይስዕብ።

ህድማ ካብ ኤርትራ

አብ 1995 አብ ባርንቱ  ተወልደ ኣብኡ ከኣ ዓብየ::  ንስደት ዝወጽእኩሉ ብዕለት 20/7/2011 እዩ። ካብ ባረንቱ ከባቢ ስዓት 6፡00 ናይ ምሽት ተበጊሰ። ብመሐመድ አድም ዝባሃል አስጋራይ ተመሪሕና ሐሙሽተ ሰባት ተበገስና- ክልተ አዋልድ፡ ሰለስተ አወዳት። ጉዕዞና ብፎርቶ ሳዋ ገይርና ኢና ፈሊምናዮ። ብምቕጻል ድሕርሪ ነዊሕ ጉዕዞ ብሩባ-ሩባ፡ ጎቦታትን፡ ስንጭሮታትን ገይርና፡ ማለት ድሕሪ ሽድሽተ መዓልቲ ጉዕዞ ብዕለት 27/7/2011 ዶብ ኤርትራ -ሱዳን ሰጊርና። አእጋርና ማይ ሚዕጉ ብቚስሊ ምኻድ ክሳብ ንስእን ኢና ተጓዒዝና። ጥሜትን ጽመኢ ማይን ነይሩና ።

መጭወይቲ ኣብ ሱዳን

ብድሕሪ’ዚ ድማ ሱዳን  አቲና ክንብል ከለና ዘይሐሰብናዮ አጋጢሙና። አብ መገዲ መኪና ናይ ራሽይዳ ምስ መጸትና እቶም አወዳት ሃድሞም። እቶም ራሻይዳ ንዓና ነተን ደቂ አንስትዮ ጨውዮም ወሲዶምና። ድሕሪ ናይ ሰለስተ ስዓት  ፍጥነት ዝተሐወሶ ጒዕዞ፡ ናብ’ ኣብ ምድረ በዳ  ዝርከብ መንበረኦም በጻሕና። አብ ሐደ አግነት ድማ ዓጸዉና። ንክትወጹ ናይ ግድን ገንዘብ ክትከፍሉ ኣለኩም ብምባል ከኣ ኣጨነቑና።

“አነ ገንዘብ የብለይን ምክንያቱ ወለደይ ድኻታት እዮም። አደይ ምውቲ እያ፣ አቦይ ድማ ብዙሕ ስራሕ የብሉን።” ብምባል ንኽለቁኒ ለመንኩዎም። ግን ንልመናይ ግዲ ኣይሃቡዎን። “ናይ ግድን ደውሊ” ኢሎም ስለዘገደዱኒ ናብ አቦይ ደዊለ ሓባርኩዎ። ካብቲ ዝፈራሕኩዎ አይወጽእኩን፣ አቦይ ክነግሮን፡ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ክወድቕን ሐንቲ ኮነ። ብጣዕሚ ሓዘንኩ። ንብዓት ንንብዓት ኮንኩ። ብዝወሰድኩዎ ስጒምቲ ብጣዕሚ ተጣዓስኩ፡ ክልተ ጊዜ ሞት ኮይኑ ከኣ ተሰማዓኒ። ኣቦይ ኣብ ሆስፒታል ተዓቚበ። ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ይኸውን ከኣ “ደውሊ፡ ገንዘብ ኣምጽኢ” ብምባል ከትርሩለይ ጀመሩ። ኣነ ከኣ ደጊመ “ሰልዲ ዝሕውል የብለይን በልኩዎም።” እንተ ኾነ ባዕላቶም ናብ ስድራይ ደወሉ። “ኣቦኺ ኣብ ሕክምና ኣትዩ ይብሉኒ አለዉ።” እሉ ከኣ ነግርኒ እቲ ራሽይዳ። ብጣዕሚ ከኣ ሰንበድኩ።

“ሓጋዚ የብለይን እለ ምሽ ነጊረካ።” እለ መልሽኩሉ።

“እሞ ደሐን ናብ ካልኦት ክንሽጠኪ ኢና።” እሎም ድማ ኣፋራሩሑኒ።  ብጣዕሚ ድማ ፈራሕኩ። ንሓደ ወዲ ባርንቱ፡ መተዓብተይ

“ጅሆ ተታሒዛ” ኢሎም ስድራቤቱ ምስ ነገርዎ፡ ካብ ካርቱም ደዉሉ ነቲ ራሽይዳ ረኸቦ። “ሐጋዚ የብላን፡ ግን ቊርብ ኣጒድለላ፡ አነ ድማ 10፣ 000 (ዓሰርተ ሸሕ ናቕፋ) ክሰደልካ።” እሉ ዋጋ ዕዳጋ ገበረ። በዚ ዋጋ እዚ ስለዝተሳማምዑ ከኣ ዓሰርተ ሽሕ (10,000) ናቕፋ ሰደደሉ ። ገንዘብ ድሕሪ ምቕባሉ ካብ ኣብ ገዛ ምዕጻው ክድሕን ክኢለ፡ ግን ክለቁኒ አይደለዩን። ንፋስ አዱንያ [ዓለም] ክረክብ ግን ክኢለ። ቊሩብ ቋንቋ ዓረብ ምዝራብ ይፈታትን ብምንባረይ ድማ ክሕግዘኒ ክኢሉ። ምስተን አንስቶም ከኣ ኮፍ ኢለ ከዕልል ጀመርኩ። ብኸምዚ ኩነታት ብምቕጻል፡ ኣነባብርአን ኮነ፡ ኣካዳድንአን (ኣከዳድና ዕባያ) ወላ ኣጠቓቕማ ቋንቋእን ክዕዘብን ከጽንዕን ክኢለ።

ብድሕሪ’ዚ ብጣዕሚ ክኣምኑኒ ክኢሎም። ድሕሪ ወርሒ ይኸውን ድማ እቲ ወዲ ባረንቱ መታዓቢተይ ናብ’ቲ ራሽይዳ፡ (ናብ ኣሕመዳይ) ደውሉ “ዘይትሰዳ”  እሉ ተማሕጸኖ።  እቲ ራሽይዳ ከኣ “ገንዘብ ክፈለላ ክንሰዳ” ብምባል መለሰሉ። እቲ  መተዓቢተይ ሰንበደን፡ ተባሳጨወን ተስፋ ቆረጸን። ኣነ ከኣ ክሳብ ሽዑ ተስፋ ይገብር ነይረ ነጻ ንኽለቁኒ። ምኽንያቱ ይለቁኒ ይኾኑ ዝብል እምነት እዩ ነይሩኒ።  ብፍላይ እዚ ምስ ኮነ ብጣዕሚ እዩ ተሰሚዑኒ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s