ሓደገኛ ጒዕዞ ስደት ራህዋ

ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል

ህድማ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ንካርቱም

ድሕሪ ሓደ ወርሒ ይኸውን፡ ብዕለት 10/12/2011፡ ሓንቲ ልዋም ትብሃል ጓል ኣንስተይቲ አብቲ ዝነበርክዎ ቦታ መጸት እሞ ሌላ ፈጠርና። ኣብቲ ኣዚየ ተጨኒቐሉ ዝነበርኩ እዋን ስለዝመጸት አምላኽ ንዓይ ክብል ዝለኣኻ ኮይኑ ተሰመዓኒ። እዛ መንእሰይ ነቲ ቦታ ምስ ረአየቶ “ከም ዝተጸበኽዎ አይኮነን።” ኢላ ዕላል ፈለመቶ።“እወ ንኩላትና ኣይከም ዝተጸበናዮን፣ ግን አማራጺ ስለዝሰኣና ዝግበር የለን። ካብዚ ንምውጻእ ድማ ከቢድ እዩ። ወላ  እንተወጽእና ‘ዉን ንካርቱም ንምጒዓዝ ዝኸዉን ገንዘብ የብለይን። ስድራይ ድኻታት እዮም።” በልክዋ። ኲነታተይ ከኣ ኣደንገጻ።

“እወ ንኩላትና ኣይከም ዝተጸበናዮን፣ ግን አማራጺ ስለዝሰኣና ዝግበር የለን። ካብዚ ንምውጻእ ድማ ከቢድ እዩ። ወላ  እንተወጽእና ‘ዉን ንካርቱም ንምጒዓዝ ዝኸዉን ገንዘብ የብለይን። ስድራይ ድኻታት እዮም።” በልክዋ። ኲነታተይ ከኣ ኣደንገጻ።

“ደሓን ገለ ኣማራጺ ክንደሊ ኢና።” ብምባል ከኣ ተስፋ ኣስነቐትኒ። ኣስዕባባ ከኣ

“ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ንካርቱም ክንከይድ ኢና።” በለትኒ።

ገንዘብ የብለይን፡ ከመይ ጌረ ክኸይድ፧” በልኩዋ።

“አጆኺ፡ ክኸፍለልኪ እየ።” በለትኒ። ብዝኣተወትለይ መብጽዓ ከኣ ብጣዕሚ ተሐጐስኩ። ብምቕጻል ከኣ ካብ’ቲ ቦታ ብኸመይ ከም እንወጻእ ተሊማቶ ዝነብረት ዉጥን ኣካፈለትኒ። “ደሐን ምሳይ ዝመጻ ሰባት ኣለዋ። አብቲ ስግር ዘሎ ገዛውቲ መደቀሲ ሂቦመን አለዉ። መጺአን ከውጽአና እየን።” በለትኒ። ካብቲ መዕቈቢ ብዕድመ ካባኻ ዝዓቢ ሰብ [ኣመኽንዩ] ከውጽኣካ ይኽእል እዩ። ንጽባሒቱ፡ ድሕሪ ግዜ ምሳሕ፡ ልክዕ ሰዓት 2፡00 ድሕሪ ቀትሪ እተን ዝጠቐሰተን ሰባት ነቲ ሐላፊና መጽአን ምስአን ንክንውዕል እሞ ምሸት ንክመልሳና ኣፍቀድኦ። እቶም ሓለፍትና ከኣ ኣፍቀዱልና። ሰዓት 2፡30 ድሕር ቀትሪ ካብ ቦታና ብምውጻእ ከኣ ናብቲ መደቀስአን ከድና። ምስአን ድሕሪ ምውዓል ድማ ልክዕ ሰዓት 7፡30 ናይ ምሸት፡ ብዕለት 15 ታሕሳስ 2011 ጒዕዞና ናብ ካርቱም ፈለምና። መጀመርያ ነቲ ኣብ ጥቓ እቲ መዓስከር ዝርከብ ዲጋ [ሰብ ዝሰርሖ ቀላይ] ክንሰገር ነይሩና። ኣብ ፍርሒን ወጥርን ዝሰፈኖ ኩነታት ከኣ ናብ’ቲ ዲጋ አምርሕና። ናይ ሱዳን ኣሓዱታት ስለያ ከይረኽባና እንዳ ተጠንቀቕና፡ ዘብዘብ ብዝተሐወሶ  ጒዕዞ፡ ልክዕ ሰዓት 9፡00 ናይ ምሸት ናብቲ ዲጋ በጻሕና።  እቲ ዲጋ ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሕ ምኽንያቱ ጸልማትን ጽምዋን ስለዝኾነ ሐደጋ እንተ አጋጠመካ ረዳኢ’ዉን ኣይትረክብን። ኣነ ከኣ ብፍርሒ ከብደይ ሓቘፍኩ ምኽንያቱ እተን ዝሰገርናለን ጃላቡ ዘተኣማምና ኣይነበራን። ብኢዶም እንዳ ጀለቡ እዮም ዘስግሩኻ። ኣብ ሓንቲ ጀልባ ንሽሞንተ ሰባት ጸፍጺፎም እዮም ጽዒኖምና።

እቶም አሳጋገርት ንባዕሎም ብፍርሒተዋሒጦም እዮም ነይሮም። ምድንጓያት እንተ ተፈጢሩ እቶም ኣባላት ስለያ ከይረክብዎም “ቀልጢፍካ ተሰቐል።” እሎም እዮም ዝእዝዙኻ። ንኸይ ገድፉኻ ተጓይኻ ክትስቀል አለካ። ነቲ ቀላይ ንክንሰግሮ 45 ደቓይቕ ይኸውን ወሲዲልና። ድሕሪ ምስጋርና ድሕሪ ናይ ፍርቂ ሰዓት ናይ እግሪ ጒዕዞ አብ ሐደ ቆጥቋጥ ዝበዝሖ ቦታ ኣዕረፍና። ንኣስታት ሰለስተ ሰዓት ምስ ኣዕረፍና፡ ናብቲ መኪና (ፒክ-አብ) ንዓና ንምጒዓዝ ተዳልያትሉ ዝነበረት ጽርግያ ዘብዘብ እንዳበልና ተጐዓዝና። ኣስታት ፍርቂ ሰዓት ምስ ተጓዒዝና ከኣ ናብቲ ቦታ በጻሕና። ኣብታ ፒክ-ኣፕ መኪና  23 ሰባት ተጸቓቒጥና ተጸዓና። ምስቲ ምድረ በዳ ምዃኑ እቲ ጒዕዞ ብልዑል ፍጥነት እንዳ ተሓንበቡ ስለዝኸድዎ ሓደኛን ከቢድን እዩ ነይሩ። ድሕሪ ናይ ሐሙሽተ ሰዓት ጒዕዞ ከኣ ልክዕ ሰዓት 12፡00 ቀትሪ ናብ ሓንቲ ሓጀር ዝተባህለት ዓዲ በጻሕና። ኣብ ሐደ ገዛ ኣእትዮም ከኣ ዓጸዉና። ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ሰዓት ዕረፍቲ፡ ልክዕ ሰዓት 5፡00 ድሕሪ ቀትሪ ኣብታ ፒክ-ኣፕ ተጻዒና፡ ጒዕዞ ንካርቱም  ቀጸልና።

ንከተማ  ካርቱም  ንምእታው ድማ ነዊሕ ናይ በረኻ ጒዕዞ ተጓዓዝና። ኣብታ ከተማ ቅድሚ ምብጽሕና ናብ ክልተ ሚኒባሳት ከፋፍሎም ኣጐዓዙና። ንከተማ ካርቱም ከኣ ልክዕ ሰዓት 9፡30 ምሽት ብሰላም ኣቶና። ኣብ ካርቱም ኣብ ሐደ ሐውሲ ቪላ ገዛ ኣእተውና። ካብ’ዚ ገዛ ተበጊስና ከኣ ነናብ ንፍልጦም መቕርብን ቤተሰብን ከድና። ኣብ ካርቱም ድማ ሂወት ከምቲ ዝተጽበኹዎ ኣይጸነሐንን። ካርቱም ዉሕስነት ዘይብሉ ዓዲ እዩ። ምኽንያቱ “ኣነ ፓሊስ እየ፡ ገንዘብ ሃባ።”  እንዳበሉ ስለዝኸትሩኻ ንደቂ ኣንስትዮ ከኣ ንግብረስጋ ስለዝጠልብወን። ኣዚዮም ኣሽገርቲ እዮም።

 ህድማ ናብ ዩጋንዳ

ንሓደ ዓመት ይኸውን ኣብ ካርቱም ድሕሪ ምጽነሐይ ብዕለት 25 ጥሪ 2013 ንጁባ፡ ደቡብ ሱዳን ነቒለ። ካብ ካርቱም ንዋው ብፒክ-አብ መኪና ብታህሪብ [ብጽልቋ] ተጓዒዝና። ብድሕሪ ናይ ሽውዓተ መዓልቲ ናይ ጃልባ ዝተሓወሶ ጒዕዞ ዋው ኣቶና። ካብ ዋው ንጁባ ብናይ ጽዕነት መኪና ድሕሪ ነውሕ ጉዕዞ ኣቶና። ኣብ ጁባ ድሕር ክልተ መዓልቲ  ስራሕ ጀመርኩ። ንክልተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ጁባ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ብ 26 የካቲት ንካፓላ ብምምጽእ ኣብዚ ይነብር ኣለኹ። እብ ዩጋንዳ ሓታቲት ዕቚባ እየ ዘለኹ። ናይ ሓታቲት ዕቚባ ዳብዳበ እንዳ ኣሐደስኩ እየ ዝነበር ዘለኹ።

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s