መከራ ኤልሳ

ስደት ከም ምርጫ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ‘ውን ትኹን ኣብ ሓሳበይ መጺኡኒ’ኳ ዘይፈልጥ እንተኾነ፡ ኩነታት ገዛናን ክብደት መነባብሮን ግን ከም ሕማቕ ሕልሚ መዓልታዊ እናተመላለሰ ሰላም ካብ ዝኸኣኒ ዝነበረ ነገር ምኻኑ እዝክር። ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ብብዙሕ ሰንከልከል’የ ወዲአ ፡ምናልባት ቑሩብ ሕልናዊ ዕረፍቲ አንተረኸብኩ ብምባል ክኣ ፡ኣብ ዝተፈላለዩ ካፈተርያታት ኣስመራ ከም ኣኣንጋዲት ኮይነ ንከባቢ 3(ሰለስተ) ዓመት ዝኸውን ሰሪሕ’የ።ዋላ’ኳ ዝጥቐስ እቶት አንተዘይነበሮ ፡ ብዓቕመይሲ ኩነታት ገዛና ኣብ ምምሕያሽ ኢደይ ከምዝሓወስኩ እዩ ዝርድኣኒ ኔሩ ትብል መንእሰይ አልሳ ።ዓቕሚ ሄዋን ዝበጻሕኩ ከም ምኻነይ መጠን ካብ ብዙሓት ሰባት ናይ ሓዳር (መርዓ) ዕድመታት ፡ገለ ንገዛ ብምኻድ ገለ ከኣ ብውልቆም ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ አንዳመጹ የተንብሁለይን ይሓቱንን ነበሩ ቑሩብ ክጸንሕ፡ ንንውሕ ዝበለ አዋን ዝጥቐመላ ዝነበርኩ ምኽንያት እያ ።ሓደ መዓልቲ ግን ካብ ስራሕ ተፈዲሰ ንገዛ ምስ ኣተኹ ወላዲየይ ብፍልይ ዝበለ ኣጸዋውዓ ተዳህዩ ፡ኣብ ጥቓኡ ክቕመጥ ብምሕባር ፡እቲ ንሱ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኢሉ ዝሓስቦ ኩነታት ብዝርዝር ከረድኣኒ ፈተነ።ዋላ’ኳ መጀመሪያ እምቢታይ ከስምዕ እንተፈተንኩ ፡ኣደይ ወላዲተይ ነቲ ጉዳይ ተሓዊሳ ብሓውሲ ምሕጽንታ ተዛረበትኒ።ምስ ዘይትፈልጦ ሰብ፡ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጥ ፡መርዓ ፡ ሓዳር ፡ከቢድ ጥራይ ዘይኮነ ፡ኣሰካፊ ውን እዩ ዝነበረ ፡ምኽንያቱ እቲ ሰብ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ዘይፍቐደሉ ምስ ምንባሩ ፡መርዓ ኣብ ኣዲስ-ኣበባ ክፍጸም ምኻኑ እዩ ተነጊሩኒ።

ነዊሕ ድሕሪ ምስልሳል ከኣ ፡ዘይብቐደሙስ ኩነታት ገዛና’ዩ ዘተሓሳስበኒ ዝነበረ ብምባል ንዕድመ’ቲ መርዓ ተቐበልኩዎን ፡ንስደት’ውን  ኣእሙሮይ ብዝግባእ ኣዳለኹዎ።ናይ ወጻኢ በዓልቤተይ ኣብ ነንበይኑ አዋን ቴሌፎን ብምድዋል  ሞራል ክህበኒን ከተባብዒኒን ፡ኩሉ ዝከኣሎ ኪገቢር ምኻኑን መብጸዓ ኣተወለይ። ” ሓቒ ይሓይሽ’ውን ፍናነይ በዚሑን ሞራለይ’ውን ክብ ክብል መዓልታዊ ይርደኣኒ ኔሩ ” ትብል መንእሰይ ኤልሳ ። ግዜ ትጽቢተይ ክሓጽር ብምምናይ ክኣ ፡ ቐልጢፈ ክወጽእ ተሃውጽኩን ተረበሽኩን።ድሕሪ 2 ወርሒ ዝወሰደ ናይ ቴሌፎንን ኢንተርነት ርክብን ክኣ፡ ምብጋስ ዜሮ ሰዓት ተነጊሩኒ ዓርቢ መዓልቲ ናብ መንደፈራ ተበገስኩ ፡ብኡ ንብኡ ውን ምስ ሓደ ከምዚ ከማይ ሰጋሪ ተደዋዊልና ተራኸብና ፡ኣብ ሓደ አንዳቤተሰቡ ሓዲርና ፡ከባቢ ሰዓት 3፡00 ድሕሪ ቐትሪ ፡ናብ ዓዲ-ኻላ ትበሃል ከተማ ብናይ ህዝቢ መጉዓዝያ ኣውቶቡስ ተበገስና ፡ነዊሕ ከይከድና ግን ኣብ ሓደ ዓዲ ክንወርድ ምኻንና አቲ ምሳይ ዝነበረ መንእሰይ ነጊሩኒ ስለዝነበረ ፡ ኣብቲኣ ዝተባህለት ዓዲ ምስ በጻሕና ወረድና’ሞ ፡ ብእግርና ንንውሕ ዝበለ መገዲ ብሓባር ተጉዓዝና ።መሬት ምስይስይ ምስ በለ ክኣ 7 ዝኾኑ መንእሰያት (5 ኣዋልድ 2 ኣወዳት) ናብ ዝነበሩዎ ዑና ተሓወስና፡ ቑሩብ ድሕሪ ምዕራፍና ክኣ ንቐል ኮነ።ሙሉእ ለይቲ ክንጉዓዝ ድሕሪ ምሕዳርና ከባቢ ሰዓት 7፡00 ንጉሆ  ወትሃደራት ኢትዮጵያ ተቐቢሎም ናብ ኣብ ጥቓኦም ዝነበረት ነቑጣ መቐበሊ ስደተኛታት ብሰላም ኣረከቡና ። ከምዚ ኢለ ክኣ ፡አንዳባ-ጉና ፡መዓስከር ስደተኛታት ማይ-ዓይኒ ብምሕላፍ ፡ኣዲስ ኣበባ ኣተኹ።

ኣብ 4 ወርሐይ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምእታወይ ክኣ ወግዓዊ ውዕል መርዓ ፈጸምና፡ን2 ወርሒ ብሓባር ድሕሪ ምጽናሕ ክኣ ናብ ዝቕመጠሉ ሃገረ ሽወደን ተመለሰ ። ንከባቢ 8 ወርሒ ዝኣክል ንሓንሳብ በዓል-ቤተይ ብዝልእከለይ ሓዋላ ንሓንሳብ ብመቕርብ ቤተሰብን፡ መሓዙትን ኣናተሓገዝኩ ናብራ ኣድስ -ኣበባ ብሓጎስ ክሳለዮ ጀመርኩ።ብሓገዝ ኢንተርነት ክኣ መዓልታዊ ርክብና አናዓበየን ሓልዮት ዝዓብለሎን እናኾነ መጸ። ኩነታት ጥዕናይን ኣብ ከብደይ ዝነበረ ዕሸልን አናተኸታተልኩ ክኣ 6 ወርሒ ሓለፈ።ዋላ’ኳ ኣብቲ ዝነበረ መዓልታዊ ዕላላትና ደሃይ ፕሮሰስ ይሓቶ እንተነበርኩ ፡ነንበይኑ ምኽንያታት አንዳጠቐሰ ፡ዝበዝሐ ካብቲ ምኽንያታት ርቱዕን ቕቡልን’ኳ እንተነበረ ፡ንዓይ ግን አናኣሰከፈንን እናኣሻቐለንን ካብ ምኻድ ዓዲ ኣይወዓለን።ንሓንሳብ ናይ መርዓ ፕሮሰስ ምቕባል ደው ኣቢሎም ኣሎዉ ፡ንሓንሳብ ቖጸራ ምሓዝ ንግዚኡ ደው ኣቢልናዮ ኣለና ኢሎሙኒ አንዳበለ ከረድኣኒ ይፍትን ኒሩ ፡ ትብል መንእሰይ አልሳ ።

ዝጥቐስ ናይ ጥዕና ጸገም’ኳ ኣጋጢሙኒ ዝፈልጥ አንተዘይነበረ ፡ኩነታት ጥዕናይ ድሕሪ ድቂ ምሓዘይ ግን ኣይግድን አናኾነ ክመጽእ ጀመረ።ብዘይካ እቲ ንቡር ምልክታት ሓንቲ ነፍሰ-ጾር ፡ዘይንቡር ቕርጸት፡ ጸጸኒሑ ዝርአ ሕጽረት ምስትንፋስን፡ካልእን ፡ኣሰካፊ አንዳኾነ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ፡ናብ ኣብ ጥቓይ ዝነበረ መደበር ጥዕና ብምኻድ ፡ኩሉ እቲ ዝስመዓኒ ዝነበረ ኩነታት ከረድኦም ኣብ ዝፍትነሉ እዋን ፡ምስናይ ክቱር ሕጽረት ቛንቛ ፡ንቡር ምልክታት ጥንሲ ምኻኑ ኣረዲኦምን ኣደዓዒሶም ዝመለሱኒ እዋን ብዙሕ ምንባሩ ይዝክር ፡ በለትኒ አልሳ ብሓውሲ ምስትንታን።በዓል-ቤተይ ጥንሲ ምሓዘይ ይፈልጥ እኳ አንተነበረ ፡ንዘጋጥመኒ ዝነበረ ጥዕናዊ ጸገማት  ክሓብኣሉ ይፍትን ነበርኩ ፡ሳሕቲ ግን ይጽልኣኒ ምንባሩን ዘሻቕል ከምዘይኮነን ኣረዲአ ይሰግሮ ነበርኩ ።ሓደ መዓልቲ ግን ዝነበረኒ ቕርጸት ክጻወሮ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ምስ በጻሕኩ ፡ጎረቤተይ ዝነበረት ከምዚ ከማይ ስደተኛ ነጊረ ናብ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሕክምና ከተሰንየኒ ተማሕጸንኩዋ’ሞ ናብቲ መደበር ጥዕና ብዝከድና ።መባእታዊ መርመራ ድሕሪ ምክያድ ናብ ክፍሊ-መወለዳን የሕለፉኒ ፡ኩሉ ኩነታት ፍጹም ባህ ስለዘይበለኒ ፡ጌና 7 ወርሒ ከምዘይመላእኩ ከረድኦም ፈተንኩ ።ይኹንእምበር ዕሸል ክወጽእ ከምዝቐረበን ፡ሙሉእ ኩነታት ሕርሲ ይርአ ከምዘሎን ሓቢሮም ፡ዘድሊ አእሙሮአዊ ምድላዋት ክገብር ኣተባብዑኒ ።ቑሩብ ጸኒሐ ዓራት ድሕሪ ምሓዝ ክአ ዝነበረኒ  ቓንዛን ዘይንቡር ቕርጸትን ክጻወሮ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ምስ በጽሐ ፡ፍጹም እውያትን ብኽያትን ኣሰንየ ሃለዋተይ ኣጥፋእኩ ። ከምኡ ኢለ’ውን ውዒለ ከምዝሓደርኩ ኣብ ጥቓይ ዝነበረት ጎረቤተይ ነገረትኒ።ብሓውሲ ሕንቕንቕ አናበለት ክኣ ካልእ ኣሰምባዲ ወረ ኣኸቲላ ”ምዉት-ዕሸል” ከምዝተገላገልኩ ኣርደኣትኒ።ካብ ዝነበርኩዎ ዓራት ክትንስእ’ኳ አንተፈተንኩ ሓይለይ ደኺሙኒ ፡ሩኽሙሽ በልኩ ፡ዝነበረኒ ዓቕሚ ብኽያት ጥራይ ኮነ ።ካብ ዝነበርኩዎ ሕክምና ኣብ ሳልሳይ  መዓልተይ ዝነበረኒ ዝኽፈል ከፋፊለ ምስ ወጻእኩ መሬት ከም ዑንቒ ክትጸበኒ ተፈለጠኒ። ብዙሕ ነገራት’ኳ ናብ ኣእምሮይ  እንተተመላለሰኒ  ፡ ንዘጋጠመ ኩነታት ብኸመይን እንታይን ኢለ ንበዓል-ቤተይ ከምዘረድኦ ግን ኣቲ ዝኸበደ ነበረ። ጎረቤተይ ዋላ’ኳ ብህይወት ምትራፈይ ከም ዓቢ ውህበት ቖጺራ ከተደዓዕሰኒ ትፍትን አንተነበረት ፡ ንዓይ ግን ሞት እቲ ዝሓሸ ምንባሩ’የ ብተስፋ ምቑራጽ ዝምልሰላ ዝነበርኩ።

ከምዚ ኢሉ ሰሙን ዝከውን ምስ ሓለፈ ንዘጋጠመኒ ኩነታት ንበዓል-ቤተይ ነገርኩዎ ፡ኣብ መጀመሪያ ሰምቢዱን ከደዓዕሰኒን ፈተነ።ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ምንጽርጻር ብዝተሓወሶ ቓና ኩሉ ወቐሳታት ኣብ ልዕለይ ኣዝነቦ።ዝብሎን ዝዛረቦን ጠፊኡኒ ክኣ ምብካይ ጥራይ ኮይኑ ስርሐይ።ብኸምዚ ክኣ ን2 ወርሒ ዝኣክል ብጭቕጭቕን ዘለፋን ጸናሕኩ።ናብራ እናኸበደኒን፡ዝሰድለይ ዝነበረ  ወርሓዊ መቑነን እናተረፈ ብዝከደ መጠን ፡መነባብሮ ይኸብደኒ ከምዘሎ ከረድኦ ኣብ ዝፍትነሉ አዋን ብውሓሲ ምግቡዕባዕ ፡ ”ኣነን ንስኺን እንታይ’ዶ ኣለና እዩ ”   እናበለ ይምልሰለይ ነበረ ።ዋላ’ኳ ንንውሕ ዝበለ እዋን ”ንግዚኡ ሓሪቑ’ዩ ፡ቑሩብ ምስ ጸንሐ ክርስዖ’ዩ ” አናበልኩ ንነብሰይ ክጥብር ይፍትን እንተነበርኩ ማዕረ ተለፎን ምዕጻውን ዘይምቕባልን ክበጽሕ ይኽእል’ዩ ኢለ ግን ወላ ሓንቲ መዓልቲ’ውን ትኹን ጠርጢረ ይፈልጥ ኣይነበርኩን።ሕሉፍ ሓሊፍዎ ትብል መንእሰይ አልሳ ፡ንዝቐየሮ ቑጽሪ ቴሌፎን ካብ መቕርብ ዘመድ ሓታቲተ ድሕሪ ምርካብ ፡ክድውለሉ ኣብ ዝፈተንኩሉ አዋን ”ኣይትፈልጥንን ኢኺ ፈቲሐኪ ኣሎኹ” ዝብል መልሲ ሂቡኒ ትብል ብድሕሪ’ዚ ንዘጋጠመኒ ሕማቕ ዕጫ-ህይወት ተቐቢለ ኣታ ሓንቲ ኽገብራ ዝኽእል ስራሕ ሃሰው ምባል ነበረት ። እንሆ ዓመተይ ኮይኑ ከም ኣሳሳይት ተቖጺረ ስራሕ ካብ ዝጅምር ኢላትኒ መከረኛ ኤልሳ።

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s