መከራ ዝመልኦ ጒዕዞ ስደት ምጽላል

(ንድሕነታ ክብሃል ሸማን ሽም መበቆል ዓዳን ሓቀኛ ኣይኮነን)።

ከም ዝፍለጥ ኣብ ወርሒ 09 ኣስታት 35 ኤርትራውያን  ኣብ ከሰላ ምክራም ዝበሃል ቦታ ንኣስታት 4 ወርሒ ተጨውዮም  ድሕሪ ምጽናሕ ብኣባላት ጸጥታ ሱዳን ነጻ ከም ዝተለቁ ኣብ እዋኑ ተሓቢሩ ነይሩ ። ካብቶም ተጨውዮም ዝነበሩ ድማ 18 ደቂ ኣንስትዮ ምንባረን ይፍለጥ ። ንሎሚ ንሓንቲ ካብተን ሽዑ ተጨውየን ዝነበራ ደቅንስትዮን ኣብ ካርቱም ረኺብና ኣዘራሪብናያ ኣለና፡ ምሉእ ትሕዝትኡ ይስዕብ፥

ሕቶ፥ መጀመርያ ምሉእ ድሕረ ባይታኺ ግለጽለይ እሞ ሽዑ ናብቲ ቀንዲ ዛዕባና  ክንኣቱ ፧

 • ምጽላል ተወልደ ይበሃል ኣብ መሳኑ ዝበሃል ዓዲ እየ ተወሊደ። ካብ መባእታ ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ድማ ኣብኡ ተማሂረ ካብኡ ኣቦይ ሓረስታይ ብምንባሩ ምምሕዳር ናይቲ ዓድናንግስቲ ንሕርሻ ዝኸውን ቦታ ናብ ጋሽ ባርካ ክዕድል ስለ ዝኾነ ተመዝገቡ ምስ ተባህለ ኣቦይ ኣይተዋላወለን ተመዝጊቡ ብስድራና ድማ ናብ ዓዲ ዑመር ዝበሃል ቦታ ቀይርና ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ ከማና ዝኣመሰላ ብዙሓት ካብ ዝተፈላለየ  ቦታታት ናይ ኤርትራ ዝመጻ ስድራቤታት ኣብኡ ነይረን እቲ ዓዲ ድማ ሽዑ ይምስረት ብምንባሩ ኣብያተ ትምህርቲ ኣይነበሮን በቃ ትኽ ኢልና ናብዛ ማሕረስ ጥራይ ኣቲና ምስ ኣቦና ኣብቲ ቦታ 6 ዓመት ድሕሪ ምቕማጥና፡ ኣብ ሂወት ናይ ስድራና ዝኾነ ዝተለወጠ ነገር ኣይነበረን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ካብቲ ኣብ ዓድና ዝነበርናዮ ሂወት ናብ ዝኸፈኤ ታኼላ ኣቲና ። ብመንግስቲ ውን ዝኾነ ዝግበረልና ድጋፍ ይኹን ሓገዝ ኣይነበረን ብድሕሪዚ ካብቲ ዝነበርናዮ ዓዲ ( ዓዲ ዑመር ) ስድራቤታት ብጥርኑፍ ንሱዳን ገጸን ክሰደዳ  ጀሚረን ሽዑ እዩ ድማ  ኣብ ሂወተይ ሓሲበዮ ዘይፈልጥ ስምዒታት ናይ ስደት ክቀልቀለኒ ዝጀመረ ዓዲ ዑመር ውን ካብ ከሰላ ብሓፈሽ ድማ ካብ ዶብ ናይ ሱዳን ብዙሕ ርሑቅ ከም ዘይነበረ ብተደጋጋሚ  ኣብቲ ከባቢና ብዝለዓዓሉነበሩ ዕላላት ብተደጋጋሚ ይሰምዕ ነይረ እየ። ድሕሪኡ በቃ ንሱዳን ክኸይድ ወሲነ ማለት እዩ

ሕቶ፥ ሕራይ ምጽላል እስከ ኩነታት ኣበጋግሳኺ ከመይ ነይሩ፧ ሰብ’ከ ነይሩ ድዩ ምሳኺ፧ ንሱዳን ክትብገሳ ከለኽን ዝርዝር ኣቢልኪ ግለጽለይ።

 • ንኣበጋግሳና ብዝምልከት ጎሮባብትና ነይረን 2 ኣዋልድ ማለት ኣብ ዓዲ ዑመር ምስ መጻእና ዝተላለኽወንምስኤን ሓቢርና ንኽንከይድ ኢና ተሰማሚዕና ካብቲ ዝገርመካ ኣብ ዓዲ ዑመር ብገንዘብ መንገዲ ዘሳግሩ ወይ ዝሕብሩ የለዉን። እቶም ተቀማጦ ናይቲ ዓዲ ንሱዳን ክኸዱ እንድሕር ደልዮም ብድድ ኢሎም እዮም ዝኸዱ።  ከምዚ ተሓባባራይ ወይ ኣስጋሪ ዝበሃል የሎን ኣብቲ ዓዲበዚ ድማ ቀረባ ምኻኑ እቲ ዶብ ትርዳእብዝኾነ ምስዘን ኣቀዲመ ክገልጸልካ ዝጸናሕኩ መሓዙተይ ኣዋልድ ኣብ ወርሒ 05 ( ግንቦት ) ንብገስ መሬት ኣብ ኣጋ ምዕራቡ ኣብ ከባቢ ሰዓት 630 ካብ ዓዲ ዑመር ወጺእና ንተሰነይ ንሸነኽ ጸጋምና ገዲፍና ድማ ግዑዞና ቀጺልና ። ባህሪ ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዝቅመጥ ህዝቢ ጽቡቕ ገርና ሰለ ንፈልጦ ኣንስቲ ናይቲ ዓዲ ዝኽደንኦ ልውዬት ወይ ውን ቶፕ ዝበሃል ዓይነት ክዳን ገርና ኢና ወጺእና። ብቀንዱ ውን እተን ምሳይ ዝነበራ መሓዙተይ ቋንቋታት ትግሬን ዓረብን ጽቡቅ ገይረን ሰለ ዚዛረባ (ዋላ ኣነ ውን ይዛረብ እንተ ኾንኩ ክንድኤን ኣይኮንኩን)፡ ኣብ መንገዲ ብጋሶት ንዘጋጥሙና ዝነበሩ መኻልፍ ጽቡቅ ይሕግዘና ነይሩ። ብዝኾነ ኣምላኽ መንገዲ ሓቢሩና ብዓርደብደብ ድሕሪ 2 መዓልቲ ዶብ ሱዳን በጺሕና ። ሕጂ ዶብ ድሕሪ ምስጋርና ሓንቲ ብድሕሪኣ ፊስቶታት ዝጸዓነት ትዮታ ማኪና ብድሕረና መጽያ ኣብ ቅድመና ደው ድሕሪ ብምባል 2 ከክንዲ እምባ ዝኾኑ ሰብኡት ካብታ ትዮታ ወሪዶም እንታዎት ዝኾንክን ኢኺን በሉና ብገርህና ድማ ካብ ኤርትራ ከም ዝመጻእና ገለጽናሎምንዛረቦ ዝነበርና ምልከት ቃንቃ ዓረብ ገሪምዎም ካብ ኤርትራ ዝመጻእክን እንድሕር ኮንክን ደኣ ቋንቋ ዓረብ ኣበይ ለሚድክነኦኣስላም ዲኺን እናበሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣስዓቡልናኣብ ጋሽ ባርካ ስለ ዝዓበና ህዝቢ ጋሽ ባርካ ድማ መብዛሕቱ ዓረብ ስለ ዝዛረብ ኣብኡ ኢና ለማዲናዮ ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ድማ ክርስትያን ኢና በልናዮም ሕጂ ናበይ ገጽክን ኢኺን በሉና ከሰላ ምስ በልናዮም ንሕና ውን ከሰላ ሰለ ዝኾና ክንማላኣክን ኢና ። ዓረብ ብምዝራብክን ድማ ብጣዕሚ ተሓጉሲና የሕዋትና ኢኽን ኣብቲ ትደልየኦ ቦታ ድማ ከነብጻሓክን ኢና ብምባል ልብና ዝሰርቅ ዘረባ ተዛሪቦም ኣብቲ ቅዲሚት ዘሎ ጋቢና ንሰለስተና  ሰቀሉና እቲ ሓደ ምስኡ ተጻዒኑ ዝነበረ ሰብኣይ ድማ ብድሒሪት ምስቲ ፊስቶታት ተሰቅለ ኣንፈት ግዑዞና ድማ ንምዕራብ ናብ ከሰላ ገጹ ኾነ ኣብ ግዕዞ ከለና ግን ካብተን መሓዙተይ ሓደ ነገር ኣስተብሃለት ኣብቲ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ሰዲለ ብታሕቲ ብሬት ከም ዘሎ ረኣየት ብትግሪኛ ድማ ኣብ ትሕቲኣ ብረት ከም ዘላ ቀስ ገራ ሓበረትና ሰለስተና ድማ ክንሰግእ ጀመርና ብዝኾነ ድሕሪ ናይ ከባቢ 2 ሰዓት ግዑዞ ኣብ ሓደ ምክራም ዝበሃል ቦታ ከሰላ ቅድሚ ምእታውካ ዝርከብ ቦታ እዩ ኣቡኡ ኣብ ሓደ ገፊሕ ካንሸሎ የእተዉና ኣብኡ ድማ 4 ንኣሽቱ ዳሳት ረኣና ኣብ ትሕቲ እተን ዳሳት ድማ ከምዚ ኣኼባ ዝገብሩ ዘለዉ ዝመስሉ ሰባት ብጉሩብ ኮፍ ኮፍ ኢሎም ነይሮም ንዓና ግን  ኣብ ፊት እተን ዳሳት ዝነበራ መቀመጢኦም ገዛውቲ የእትዮም ‘’ ንስኺን ድሕሪ ሎሚ ናትና ኢኺን ኣብ ምትርጋም ድማ ክትተሓጋገዛና ሰለ ዝኾንኪን ኣብዚ ምሳና ክትኮና ኢኺን ዝኾነ ዘድልየኪን ድማ ንሕና ክንቅርበልኪን ኢና ‘’ ምስ በሉና ሰለስተና ከም ዝተጨወና ተረዲእና ፊቅ ኢልና ኪንበኪ ጀመርና ጸኒሑ ሓደ ረጉድ ሰብኣይ ካብቲ ፊትና ዝነበረ ዳስ ብምምጻእ ስቅ እንተ ዘይኢልኪን በዚ ቁልፊ ክሰሃለኪን እየ በለና።  ክንብል ብዘይ ምኻእልና ድማ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ቁልፊ ክሃርመና ጀመረ ሽዑ ዘእወናዮ ክነግረካ ኣይክእልን እየ ግን መን ክረድኣና ?

 

ሕቶ፥ እቶም ኣብቲ ዳስ ዝነበሩ ሰባት እንታዎት እዮም ፧ ብድሕሪኡ’ኸ እንታይ ሰዓበ፧

 

 • ሽዑ ንጽባሒቱ ነታ ካባና ኣጸቢቃ ቋንቋ ዓረብ ትመልኽ ሌይላ ትበሃል ማሓዛና ጸዊዑ ምሳይ ክትከዲ ኢኺ ኣብቲ ዳስ በላ ንሳ ግን ፈሪሃ በይና ክትከይድ ከም ዘይኮነት ኣቅበጸቶ ምኻድ እንተ ኾይኑ ምስ መሓዙተይ እየ ዝኸይድ በለቶ ነቲ ኣቀዲሙ ሓደ ካብቶም ኣብ ዶብ ዝረኸቡና ሰብኣይ ሽዑ ንዓና ነተን ተሪፍና ዝነበረና ንዓይን መሓዛይን ጸዊዑ ሰለስተና ሓቢርና ኣብተን ፊትና ዝነበራ ዳሳት ሒዝና ከደ

ኣብተን ዳሳት ምስ በጻሕና የዒንቲና ክንኣምን ዘይንኽእል ትርኢት ረኣና ካብ ዘተፈላለዩ ቦታታት ዝጨወይዎም ስደተኛታት ኣደ ኣቆልዑት ምስ ደቀን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣዋልድ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ኮታስ ኣብ ዝተፈላለዩ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ስደተኛታት መንፈሶም ተዳሂሉ ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ዝርከቡ ስደተኛታት ረኣና ንገለ ካብቶም ክሃድሙ ዝፈተኑ እሞ ዝሓዝዎም መንእስያት ስደተኛታት ብተሪር ገመድ የእጋሮምን የእዳዎምን ኣሲሮም ኣብ ኣካላቶም ድማ ናይ ማህረምቲ ምልክት ዘለዎም ኣራእሶም ደም ዝተጸየቀ ኮታስ ኣሰቃቂ ትርኢት ዘለዎም ሰደኛታት ጸንሑና ኣብተን ኣርባዕተ ዳሳት

በብሓደ እና ጸወዐ የዘራርቦም እሞ ንሕና ድማ ክንትርጉመሎም ጀመርና ገለ ካብቶም ስደተኛታት ድም ብሕማቅ ትርኢት ክርእዩና ጀመሩ ከምዚ ብወለንተኛና ንሕግዞም ዘለና ግዲ መሲልዎም ኣብ መወዳእትኡ ግን ለይላ ነብሳ ምግባር ኣብይዋ ድሕሪ ሎሚ ክትርጉም ከም ዘይኮነት ነቲ ሰብኣይ ገለጸትሉ ዕጨኣ ሞት ምኻኑ ድማ ገሊጽላ ከደ ድሕሪኡ ከም ልማዱ ናብተን ዳሳት ክወስደና ተዳህየና ሌይላ ግን ምኻድ ኣበየት ብናህሪ ድሕሪ ምምጻእ ስለምንታይ ጸዊዐክን ዘይመጽኽን ያላ ሕለፋ ውጻ በለና ለይላ ግን ናብቲ ዳስ እንድሕር ኮይና ኣነ ኣይከይድን ኣየ ብምባል ኣቅበጸት ‘’ ኣሃ ጸጊብኪ ኣብኡ ምስኦም ክጉሕፈኪ እየ  ‘’ በላ ንሳ ብግዲኣ ምስኦም ምሓሸኒ ምስ በለቶ ክሳብ ትስርነቅ ሓኒቁ ንላዕሊ ሓፍ ኣቢሉ ኣብ ባይታ ደርበያ፡ በእጋሩ ድማ ረጋጊጹ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣሳሰዪቱ ናብቲ ዳስ ክጉሕፉዋ ከም ድላዮም ክጻወቱላን ከም ገጸ በረኸት ኣበርከተሎም ለይላ ኡይይይ እናበለት ሓፍ ኣቢሎም ወሰድዋ እንዲዒ በጃኻ ሕማቅ እዩ ነይሩ ሕጂ ክገልጾ

 

 

ሕቶ፥ ኣዝዩ ሕማቅ ፍጻመ ከም ዝነበረ ይርደኣኒ መምሃሪ ክኸውን ሰለ ዘለዎ ግን ክግለጽ ኣለዎ ምጽላል ስለዚ ጽምም ኢልኪ ድኣ ግለጽዮ ፡ ናበይ ወሲዶማ  ንለይላ ሽዑ ? ብወገንኪን ዝነበረ ግብረ መልሲ’ኸ ከመይ ነይሩ ፧

 

 • ንለይላ ናብተን ፊትና ዝነበራ ዳሳት እዮም ወሲዶማ ሽዑ እንታይ ከም ዝገበርዋ ግን እዝጊ ዋንኣ ብኽያታ ግን መሪር ስለ ዝነበረ ንሰምዖ ነርና ናዓና ድማ በቲ ደም ሰሪቡ ዘሎ ዝመስል የዒንቱ ንኽንስዕቦ ኣመልከተልና ፍርሒ ኣብ ውሽጥና ስለ ዝተኽዕወ ምስኡ ሓቢርና ከድና ምስ መሓዛይ ከም ልማዱ ካብቶም ተታሒዞም ዝነበሩ ስደተኝታት ይጽውዕ እሞ የዘራርቦም ንሕና ድማ ተርጉምና ነረድኦም ነቶም ስደተኛታት ……..

 

ሕቶ፥ ይቕረታ ኮሊፈኪ ደኣ እምበር ምጽላል እስከ ገለ ካብቲ ምስቶም ስደተኛታት ዝለዋወጦም ወይ ድማ  ዚዛረቦም ዝነበረ ቃላት  ንስኺ ድማ ትትርጉምሎም ዝነበርኪ ንገሪ ?

 

 • ዳርጋ ዝበዘሐ ጉዳይ ገንዘብ እዩ ንስኻ ንስድራኻ ደዊልካ ክንድዚ ገንዘብ ክትከፊል ምኻንካ ሓብሮም ንስኻ ሕሳብካ ክንድዚ ተኺፊሉ ኣሎ ክንድዚ ድማ ተሪፉካ ኣሎ ንስኻ እንታይ ኮንካ ዘይትኸፊል ገንዘብ እንተ ዘይሓዊልካ መቃብርካ ኣብዚ ዓዲ ክትከል እዩ  ዝብል እዩ ንገለ ስደተኛታት ማለት ሓደሽቲ ዝሓዝዎም ድማ ዓቅሞም ንምርግጋጽ መን ኣለካ ቤተሰብ ኣብ ደገ ወይ ውን ኣብ ኤርትራ እንታይ ትካል ኣለካ ይብልዎም ብፍላይ ነቶም ካብ ኣስመራ መጺእና ዝብሉ ስደተኛታት ከምዚ ዘለዎም ገይሮም ሰለ ዝሓስብዎም ግዳይ እዮም ዝገብርዎም ንገለ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ስጋዊ ርክብ እንድሕር ፈጺምኪ ምሳና ክንድዚ ገንዘብ ከነጉድለልኪ ኢና ይብለወን ወይ ውን ብተደጋጋሚ ስጋዊ ርክብ ምሳና እንድሕር ፈጺምኪን ድማ ጨሪሽና ገንዝብ ኣይክነኽፍለኪን ኢና ይብልወን ነይሮም እዚ ግን ሓሶት ዋላ ውን ምስኤን ስጋዊ ርክብ ፈጺሞም ገንዘብ ኣይምሕርወንን እዮም ነብሰን ንምርክብ መተዓሻሸዊ ዝጥቀሙሉ ቃላት እዩ ንሕና ውን ድሕሪ ግዜ እቲ ስራሕ ስራሕ ዘይኮነ እካ ዓመጽ እዩ ከጽለኣና ጀመረ ኣብ ነብሲና ውን ክፈታተኑና ጀመሩ እቶም ዝጨወዩና  ኣሰብኡት ሽዑ ምስታ መሓዛይ ተረዳዲእና ከም ለይላ ክንብሎም ኣለና ሽዑ ኣብ ዘብጽሑ የብጽሑና ኢላ ተረዳዳእና

 

ሕቶ፥ ነቲ ናይ ምትርጋም ስራሕ ደው ከተብሎኦ ማለት ድዩ ፧

 

 

 • እወ ምኽንያቱ ኣብቲ መጀምርያ ሰለ ንሕግዞም ዝነበርና ነጻ  ዝለቁና እዩ መሲሊና ነገር ግን እናኸረረ እዩ መጽዩ ኣብ ነብሲና ክደፍሩና ጀሚሮም ሽዑ ንግሆ ናብቲ ዳስ ክወስደና ምስ ተዳህየ ከም ዘይንኸይድ ቁርጺ ሓቢርናዮ  ነቲ ሰብኣይ ‘’ እዚ ኣብያ ዘዋጻክን ኣይኮነን በለ እናደጋገመ ‘’ ብድሕሪኡ ንሓደ ካብቶም ኣብቲ ዳስ ዝሕልዉ ዝነበሩ መንእሰያት ብምጽዋዕ ክሳብ ንዓፍር በቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ቁልፊ ተሳሃሉና በቃ ኣነ ሃለዋተይ ኣጥፊኤ እታ ማሓዛይ ድማ ኣውያት ደርጋሓቶ  ክሳብ እቶም ኣብ ዳስ ዝነበሩ ስደተኛታት ዝሰምዑና ሽዑ ተሰኪሞም ኣብቲ ለይላ ተኣሲራትሉ ዝነበረት ክፍሊ የእትዮም ዓጸዉና ምስ ለይላ ድማ ድሕሪ 40 መዓልቲ ንፈለማ እዋን ገጽ ብገጽ ተራኸብና ለይላ ብፍጹም ክተለልያ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ እያ ነይራ፡ ገጻ ጸሊሙ ብማዳ ዘይረኤ፡ ጸጉራ ተበታቲኑ፡ ክዳና ውን ኮምኡ ብርስሓት ዘይረኤ፡  ኮታስ ዘፍርሕ ምስሊ ሒዛ ጸንሓትና። ተታሓሒዝና ድማ ፊቕ ኢልና በኸና። ሞራልና ከኣ ባይታ ዘበጠ ብፍላይ ንለይላ ምስ ረኣና ንሕና ውን ከምኣ ክንከውን ኢና ብምባል መሬት ኣፍ ኣውጺኣ ክትውሕጠና ተመነና ኣብ መዓልቲ 3 ባኒ ንቁጽን ቁሩብ  መረቅ እናሃቡና ድማ ኣብኡ ጸናሕና ሓደ መዓልቲ ግን ኣጋ ናይ ምሸት 5 ስደኛታት ካብታ መጀምርያ ዝነበረት ዳስ መሊቆም ሃደሙ፡ እቶም ዝሕልዉዎም ዝነበሩ ድማ ተኹሲ ኸፈቱሎም፡ ንሓደ ካብቶም ክሃድሙ ዝፈተኑ ኣብ ከባቢ የማናይ ምናቱ ስለ ዝሃረምዎ ወደቀ። እቶም ዝተረፉ ግን ሃዲሞም ወጹ ነዚ ኣብ የማናይ ምናቱ ሃሪሞም ዘውደቅዎ ግን ዳሓር ኣብቲ ዳስ ኣምጺኦም መምሃሪ ክኸውን ዝዓይነቱ ኣተሃራርማ ገሮም፡ ቀጥቀጥዎ ዳርጋ ቀቲሎሞ  እዮም ከም ሬሳ ድማ ጎቲቶም ኣብታ ዝሃደመላ ናይ መጀምርያ ዳስ ደርበይዎ

 

 

ሕቶ፥ በቲ ከባቢ ግን ዝኾነ ሬድኤት ክትረኽቡሉ ትኽእሉ ሰብ ወይ ውን ማኪና ኣይትንቀሳቀስን ድያ፧

 

 • ማለት እቲ ከባቢ ከሰላ ክትኣቱ ከለኻ ንኢድ ጸጋምካ ኣብ ዝርከብ ጎልጎል ስለ ዝርከብ ብዙሕ ሰብ ዝንቀሳቀሰሉ ኣይኮነን መካይን ውን ሳሕቲ ይንቀሳቀሳ እየን ብፍላይ እዘን ናይ ቀደም ሎሪ እዞም ሰብ ሎሪ ድማ ምስኦም ስለ ዝተሓባበሩ ምንም ክርድኡኻ ኣይክኡሉን እዮም ብዝኾነ ናብቲ ዘቃርጽኩዎ ክመልሰካ  ድሕሪ እዞም ሰባት ምህዳሞም ድሕሪ 3 መዓልቲ ዝኸውን ንግሆ ሰዓት 530 2 ሚላኖ ዝዓይነተን ረሻሽ  ዝጸዓና ሓንቲ ድማ ዕብይ ዝበለት ወትሃደራዊት ማኪና ሰራዊት ዝጸዓነት ናብቲ ዝነበርናዮ ካንሸሎ መጻ ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ድማ ምስቶም ዕጡቃት ቶኹሲ ተለዋወጡ ኩልና ኣብቲ ዳስ ዝነበርና ስደተኛታት ድማ በቲ ተርእዮ መረት ገጽና በጥ በልና ኣይሓጎስ ኣይጋሂ ኮና ኣብ መወዳእታ ምሉእ ሰመያዊ ልብሲ ክዳን ዝተኸድኑ ኣብ ኣፍልቦም ድማ መከላኸሊ ድርዒ ዝተዓጥቁ ፖሊስ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎም ፖላይስ ነቲ ዳስና ወረርዎ በቲ ፍጻመ ድማ ኣዚና ተሓጎስና ካብቶም ዝታኾሱ ዝነበሩ ሸፋቱ ዕጡቃት ድማ 5 ተታሒዞም ንድሕሪት ኣሲሮም ኣብ መረት ደርብዮሞም ነሮም እቶም ቀንዲ ሓለቃታት ናይቲ እስርቤት ማለት እቶም ኣብ ዶብ ዝጨወዩና 2 ኣሰቡት ግን ኣምለጡ ምምላጥ ናይዞም ኣሰብኡት ብጣዕሚ የሕዘነና ብሓፈሻ ግን ኣብ ኢድ ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ምውዳቅና የሐጎሰና

 

ሕቶ፥ ብድሕሪኡ እቶም ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ናበይ ወሰዶምኩም፧

 

 • ብድሕሪኡ ደኣ ንኩላህና ናብቶም መካይኖም ብምጽዓን ናብ ከሰላ ኣብ ዝርከብ ናቶም ህንጻ ወሰዱና ዝተፈላለዩ መርመራታት ድማ ገበሩልና ኣባላት ቀይሕ መስቀል ( ኣባላት UHNCR ማለታ እዩ ) ኣብቲ ዝነበርናዮ ህንጻ መጽዮም መዝጊቦምና ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከም መድሃኒት፡ መግቢ፡ ክዳንቲ ሃቡና መርመራና  ድሕሪ ምውዳእና ድማ ብቀጥታ ናብ ማዓስከር ሸገራብ ወሰዱና ኣብዚ ገለ ምሳና ዝነበሩ ህሱያት ማለት ህሩማት ብምንባሮም ድማ ኣብ saftey house ዝበሃል ገዛ ኣሎ ኣብ ከሰላ ኣብኡ ኣጽኒሖሞም ንመብዛሕቲና ግን ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ወሰዱና ካብ ሸገራብ ድማ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ብታህሪብ ናብ ካርቱም መጽየ ማለት እዩ

 

ሕቶ፥ ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ትርከቢ ኣለኺ፧

 

 • ዋላ እኳ ምሉእ ኣይኹን ናይቲ ዝሓልፈ ሂወት ሰለ ዝዝኪር ኣምላኽ መስገን ጽቡቅ ኣለኹ ብዓቢኡ ካብቲ ክወጽእ ኢለ ሓሲበዮ ዘይፈለጥ ናይ ሸፋቱ ማእሰርቲ እኳ ወጽየ ናይ ብድሕሪ ሕጂ ድማ ኣምላኽ ኣሎ

 

ሕቶ፥ ንኢውሮጳ  ብመንገዲ  ሊብያ ኣቢልኪ ንምኻድ ትሓስቢ ዶ፧

 

 • መቸም ኣብዚ ሱዳን ከምኡ ዘይሓስብ ስደተኛ  ከምዘየሎ ርግጸኛ እየእቲ ዘሎ ኩነታት እንተ ዘይዓንቀጾ ማለት እዩ። ኣነ ድማ ከም ሰበይ ይሓስብ እየ እዚ ዘሎ ኩነታት ወይ ውን እዚ ዝበሃል ዘሎ እና ሰማዕካ ከመይ ኣቢልካ ትኸይድ ?  ኣምላኽ ደኣ ንዓና ዝበሎ የምጻልና እንተ ተኻኢሉ ድማ ካብ ደገ ዝምንጥለና ሰብኣይ እባ ይፈጥረልና  ይኸውን  ( ………………… )

 

 

ሕቶ፥ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ ፍትሓዊት ።

 

 • ኣነ ውን የምስግን **********************

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s