“በንዚን ዝተሓወሶ ማይ ኢዮም ዘስቲዩና ነይሮም”

በየናይ ከምዝጅምሮ ኣይፈልጥን እየ” ይብል ያሬድ ዛንታኡ ክጅምር ከሎ። ከም ኩሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ፣ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታትን ክልተ ሰለስተ ሕጋዊ መንገዲ ምፍሻላልን፣ እታ እንኮ ኣማራጺ ዝነበረቶ ብመንገዲ ሳሃራን ማእከላይ ባሕርን ጥራይ ኔራ። ምስ ሓደ መሳርሕቱ ዕላል ናይ ሊብያ ምስ ጀመሩ፣ እቲ ካልኣዩ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ሰምሳሪ ኮይኑ ከም ዝሰርሕ የዕሊልዎ። ኣስዕብ ኣቢሉ ከኣ ዋጋ ከምዝቕንሰሉ ኣተንብሃሉ። ያሬድ ከኣ፣ “ክሓስበሉ እየ አምበር ከምዚ ኢልካስ ኣይሕለፍን እዩ” ኢልዎ ተፈላልዮም። ኣይደንጎየን ድሕሪ ሒደት መዓልታት ድሉው ምዃኑ ነገሮ። እቲ ሰምሳሪ ከኣ ድሕሪ ሰሙን  ኣበገሶ። ያሬድ ዛንትኡ ይቕጽል… Continue reading ““በንዚን ዝተሓወሶ ማይ ኢዮም ዘስቲዩና ነይሮም””

Egypt: fears of major attacks against Eritrean refugees in Cairo

African monitors in, Egypt have recently got access to information which indicates that  Egyptian residents of the “Ard lewa” district in Cairo, where most of the Eritrean refugees live in Cairo have written a complaint note to the police against the Eritrean and Sudanese refugees in the area. They have written a complaints note against the refugees accusing them of using drugs, undertaking inappropriate activities and occupying apartments and shops with very high prices. They added in their compliant note that they are very suspicious about those refugees and that they feel themselves as strange people in their home country because of these refugees. It is to be confirmed yet whether they have submitted their compliant note to the police or not. Continue reading “Egypt: fears of major attacks against Eritrean refugees in Cairo”